BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Elektroninis dienynas 7
  • 1.

   Ką reikia rašyti 10 klasės dienyne pamokų turinyje tomis dienomis, kai dešimtokai laikė PUPP? Ar įsiskaičiuoja tų dienų pamokos į dalyko pamokų skaičių? 

   Dienynas pildomas tuomet, kai vyksta pamokos. Jei tą dieną pamokų nevyks, o atskiru mokyklos direktoriaus įsakymu bus vykdomas pasiekimų patikrinimas, dienynas nepildomas.

   Atnaujinta: 2022 01 04

  • 2.

   Noriu Jūsų paklausti dėl elektroninio dienyno paskyros skirtos Tėvams. Ar ji skirta tėvams vaikų kontrolei, ar kitiems tikslams? Aš nemoku anglų kalbos (manu tokių tėvų ne aš viena). Dienyno paskyroje mokytoja namų darbus užduotus rašo anglų kalba. Ką man vaikas išverčia, tuo ir turiu tikėti. Susisiekus su mokytoja, man buvo išaiškinta, kad "kadangi dėstoma anglų kalba, todėl ir klasės veikla, ir namų darbus pildoma anglų kalba ir jeigu nesuprantu, kas užduota namų darbų, galiu susisiekti telefonu". Noriu, paklausti ar tikrai, privaloma dienyną pildyti anglų kalba, jei esi anglų kalbos mokytojas?

   Dėl įrašų dienyne.  Įrašai dienyne daromi valstybine kalba. Tik mokinių mokymosi pagal dalyko programą apskaitai tvarkyti skirtų puslapių skiltį „Pamokos turinys“ mokytojas gali pildyti ta kalba, kuria organizuojama pamoka. Taigi anglų kalbos mokytoja pamokos turinį (ką mokiniai išmoko per pamoką, kokios įtvirtinimo užduotys skiriamos namų darbams ir kt.) gali pildyti anglų kalba. Tačiau el. dienyne yra daug daugiau galimybių, nei popieriniame. Jame numatyta galimybė atskirai įrašyti klasės, namų darbus ir kt. Jei tėveliai prašo (kai dar tik formuojasi mokinio mokymosi įgūdžiai ir kt.), užsienio kalbos mokytojas įrašus dėl namų darbų galėtų daryti ir valstybine kalba.

   Dėl namų darbų. Namų darbai skiriami mokiniams, jie mokiniams turi būti aiškus. Mokiniai juos turėtų sėkmingai atlikti patys arba tik su minimalia kitų pagalba. Jei mokiniui reikia tėvelių, kitų šeimos narių pagalbos, labai svarbu vaiku pasitikėti, ugdyti jo savivertę. Ji nemažiau svarbi, nei žinios.

   Taigi minimu atveju, kviestume kalbėtis su dalyko mokytoju, klasės auklėtoju, kad geranoriškai rasti visiems priimtiniausią bendravimo ir bendradarbiavimo formą.

   Atnaujinta: 2022 01 04

  • 3.

   Vieni dienynai moksleivių tėvams nieko nekainuoja, už kitus, palyginti nedideles sumas, sumoka mokyklos, o sistema „Mano dienynas“ iš kiekvienos šeimos ima po 10 litų per metus. Ar teisėtai „Mano dienynas“ pradėjo imti rinkliavą?

   Švietimo įstatyme nustatyta, kad valstybinėje ir savivaldybės mokykloje mokymas pagal bendrojo ugdymo programas yra nemokamas (72 str. 1 d.).

   Jei mokykla naudoja elektroninį dienyną ir sudaro sutartį su elektroninio dienyno gamintoju, kurio paslauga mokama, ji tam gali skirti mokinio krepšelyje numatytas lėšas (20 Lt mokiniui per metus skiriama informacinėms ir komunikacinėms technologijoms diegti ir naudoti, taip pat ir elektroniniams dienynams tvarkyti). Iš mokinio tėvų jokių rinkliavų dėl elektroninio dienyno naudojimo – informacijos apie vaiko mokymosi pasiekimus teikimo – neturi būti, nebent tėvai patys nusprendžia ir apmoka papildomas paslaugas, pvz., SMS žinutes ir pan. Pažymius, pamokos turinį, pamokų lankomumą mokinių tėvai iš elektroninio dienyno sužino nemokamai.

   Atkreipiame dėmesį, kad mokykla, nepriklausomai nuo to, naudoja ar nenaudoja elektroninį dienyną, tėvus privalo informuoti apie mokinių mokymosi pasiekimus. Jei mokyklos, kurioje naudojamas tik elektroninis dienynas, mokinių tėvai neturi prieigos prie elektroninio dienyno, tai mokykla privalo mokinio tėvus informuoti kitais būdais, pvz., išspausdinti mokinių pasiekimų suvestines ir įteikti tėvams.

   Atnaujinta: 2022 01 04

  • 4.

   Kaip reikia pildyti dienyną pažintinių, turistinių dienų metu?

   Vykstant į keliones ar organizuojant kitą kultūrinę, meninę, pažintinę, kūrybinę, sportinę, praktinę veiklą, vadovaujamasi mokyklos nustatyta tvarka, mokyklos direktoriaus įsakymu. Tomis dienomis mokinių ugdymas vykdomas pagal atskirą direktoriaus įsakymą, o ne pagal patvirtintą pamokų tvarkaraštį. Jei pamokos mokiniams mokytojas neveda, tai ir dienynas tai pamokai negali būti pildomas.

   Atnaujinta: 2022 01 04

  • 5.

   Koks įrašas daromas Pagrindinio ugdymo dienyno skiltyje „Pamokos turinys ir namų darbai“?

   Dienyno dalykui skirto puslapio skiltyje „Pamokos turinys ir namų darbai“ mokytojas turėtų įrašyti, ko mokiniai mokėsi, mokymosi uždavinį, mokinių pasiektą rezultatą arba pamokos temą. Įrašo formą renkasi patys mokytojai.

   Pvz., pamokos tema „Augalo ir gyvūno ląstelių panašumai ir skirtumai“ arba „Augalinės ir gyvūninės ląstelės atpažinimas“.

   Mokymosi uždavinys:

   1. „Naudodamiesi augalo ir gyvūno ląstelių iliustracijomis, mokiniai geba nurodyti po keturis augalo ir gyvūnų ląstelių panašumus ir skirtumus“;
   2. „Mokiniai gebės/mokės atpažinti augalo ir gyvūno ląsteles“.

   Atnaujinta: 2022 01 04

  • 6.

   Kai pamoka nevyksta dėl šalčio (nėra nė vieno mokinio klasėje), į dienyną rašome „Pamoka nevyko dėl šalčio“. Kaip rašyti, jeigu klasėje yra 1-6 mokiniai?

   Dienynas tvarkomas vadovaujantis jame esančiais paaiškinimais ir Lietuvos Respublikos teisės aktams neprieštaraujančiais mokykloje priimtais sprendimais.

   Jei bent vienas mokinys ateina į mokyklą ir pamoka vyksta, dienynas tvarkomas kaip įprastai, rašomas pamokos turinys ir kt. Jei kai kurie mokiniai nedalyvauja pamokoje dėl šalčio, mokiniams raidės „n“ neturėtų būti rašomos.

   Atnaujinta: 2022 01 04

  • 7.

   Ar dienyno puslapio skiltis „Pamokos turinys ir namų darbai“ pildoma valstybine kalba, ar kalba, kuria mokoma dalyko?

   Dienynuose įrašai daromi valstybine kalba, ir tik dalykui skirtų puslapių skiltis „Pamokos turinys ir namų darbai“ pildoma ta kalba, kuria mokoma. T. y. mokytojas, mokantis mokinius anglų kalbos, pamokos turinį užrašo anglų kalba, mokantis rusų kalbos – rusiškus įrašus ir pan. Mokykloje, mokančioje tautinės mažumos kalba, skiltis „Pamokos turinys ir namų darbai“ tvarkoma šia kalba, išskyrus lietuvių valstybinės kalbos dalyką. Tačiau jei mokykloje, kurioje mokoma tautinės mažumos kalba, dalis dalykų mokoma lietuvių kalba, šių dalykų pamokų turinio skiltis pildoma irgi valstybine kalba.

   Atnaujinta: 2022 01 04