BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Kiti klausimai 6
  • 1.

   Ar direktoriaus pavaduotojui ugdymui yra taikomas "Veiklos vertinimo tvarkos " aprašas, kada nustatomos metinės veiklos užduotys? 

   Visų švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui ir ugdymą organizuojančių skyriaus vedėjų vertinimui taikomi Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatai (toliau – nuostatai), kurie yra parengti derinant Švietimo įstatymo ir Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nuostatas. 2022-01-25 įsigaliojo nuostatų pakeitimai. Nuoroda į pakeitimus: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dfdfa6707dbd11ec993ff5ca6e8ba60c

   Atnaujinta: 2022 01 31

  • 2.

   Organizuojant nuotolinį mokymą karantino laikotarpiu, daliai darbuotojų ir mokinių, kurie neturi technologinių galimybių dirbti arba mokytis nuotoliniu būdu, mokykla gali laikinai suteikti mokyklos kompiuterį, planšetę ar telefoną. Kaip įvardinti turto perdavimo pagrindą sudaromose sutartyse (panauda, ar kitaip?)?

   Panaudos fiziniams asmenims valstybės turtui nėra, todėl siūloma įvardinti : "Kompiuterinės įrangos naudojimo sutartis", kurioje davėjas-mokykla perduoda konkretų turtą (identifikuoti) naudotis karantino laikotarpiu. Turto perdavimo naudotis tikslas: užtikrinti ugdymo procesą nuotoliniu būdu. Gavėjas-mokinys ar mokytojas atsako už turto naudojimą pagal paskirtį, saugoti jį ir grąžinti davėjui pasibaigus karantino laikotarpiui. Kadangi vaikai daugiausia bus nepilnamečiai, galėtų būti parašas ir tėvų, kaip laiduotojų. 

   Atnaujinta: 2022 01 04

  • 3.

   Norėjau paklausti, kokios prevencinės programos yra vykdomos prieš seksualinę prievartą mokyklose?

   Atsakydami į Jūsų paklausimą pažymime, kad mokyklos vadovas pagal Švietimo įstatymo 59 straipsnį yra atsakingas už sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką.

   Švietimo įstatymo 43 str. įtvirtinta, kad švietimo įstaiga privalo sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą, įgyvendinant pateiktas švietimo ir mokslo ministro patvirtintas rekomendacijas dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose.

   2017 m. kovo 22 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-190 patvirtintos Smurto prevencijos mokyklose įgyvendinimo rekomendacijos. Jose numatyta, kad mokyklos vadovas įsakymu patvirtina smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarką, kurioje: įtvirtina, kad visi mokyklos darbuotojai reaguoja į smurtą ir patyčias nepriklausomai nuo smurto ir patyčių formos, turinio, lyties, amžiaus, socialinio statuso, religinės ar tautinės priklausomybės ar kitų asmens ypatybių; nustato pranešimų apie smurtą ir patyčias procedūrą (kokia forma, kam ir per kiek laiko apie smurtą ir patyčias praneša mokyklos bendruomenės nariai); apibrėžia mokyklos darbuotojų veiksmų seką ir jų tarpusavio bendradarbiavimą, įtarus ar pastebėjus smurtą ar patyčias tarp mokinių; nustato, kokių priemonių imasi mokyklos vadovas, gavęs pranešimą, kad mokyklos darbuotojas patiria smurtą ar patyčias ar pats smurtauja ar tyčiojasi; apibrėžia smurto ir patyčių atvejų mokykloje registravimo tvarką (patyčių dinamikos analizei ir atitinkamų prevencijos ir intervencijos priemonių planavimui); numato švietimo pagalbos ar kitos reikalingos pagalbos (pvz., policijos, medicininės pagalbos) priemones smurtą ar patyčias patyrusiems ar smurtavusiems dalyviams, stebėtojams (mokiniams), tėvams.

   Su mokyklos nustatyta smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarka pasirašytinai supažindinami visi mokyklos bendruomenės nariai, tarp jų – ir tėvai. Rekomendacijose numatyta, kad mokykla aktyviai bendradarbiauja su tėvais, skatina juos aktyviai įsitraukti į saugios mokymosi aplinkos kūrimą, prevencinių priemonių planavimo ir įgyvendinimo procesus, konsultuoti ir informuoti tėvus.

   Mokinių tėvai yra mokyklos bendruomenės dalis, todėl turi būti aiškiai informuoti apie mokykloje priimtas tvarkas, vykdomas prevencines programas, įsipareigoti bendradarbiauti su mokykla. Tai yra nustatoma mokymosi sutartyje. Pirmiausia, kylant klausimams, rekomenduotina kalbėti su vaiko klasės auklėtoju, prireikus, galima kreiptis į mokyklos švietimo pagalbos specialistus (psichologą, socialinį pedagogą), mokyklos vadovą. Jei dėl kokių nors priežasčių nepavyksta rasti sutarimų mokykloje, galima kreiptis pagalbos į mokyklos steigėją – savivaldybę. Minėtose Smurto prevencijos mokyklose įgyvendinimo rekomendacijose numatyta, kad už Rekomendacijų įgyvendinimą savivaldybėje atsakingas savivaldybės administracijos švietimo padalinys, bendradarbiaudamas su savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija.

   Atnaujinta: 2022 01 04

  • 4.

   Ar tėvai privalo pradinių klasių mokytojos norus vykdyti: pildyti printerio kasetes, pirkti spausdinimo popierių, kreidą, magnetukus? Ar nėra numatyta administracijos lėšų mokytojai darbui kanceliarinėm prekėm? Prašau mano užduotą klausimą atsakyti viešai, kad visiems tėvams būtų aišku ar mes privalome, juk mokslas nemokamas. Savo Vaikams nuperkame visas priemones, bet ar mokytojai turime pirkti?

   Atsakydami į Jūsų laišką, informuojame, kad mokyklos gauna finansavimą iš kelių šaltinių: valstybės biudžeto (mokymo lėšos), savivaldybės biudžeto (ūkio lėšos) ir kitų šaltinių (pvz., mokyklų fonduose kaupiama rėmėjų parama). Mokymo lėšas sudaro lėšos, skirtos pedagoginio personalo atlyginimams, vadovėliams, mokymo priemonėms pirkti (išskyrus pratybų sąsiuviniams), mokinių pažintinei veiklai organizuoti ir t. t. Ūkio lėšas (lėšos mokyklų remontui, atlyginimai aptarnaujančiam personalui, lėšos pastato eksploatacinėms išlaidoms padengti, pinigai šildymui, elektrai ir kt.) skiria savivaldybė (ar kitas mokyklos steigėjas) iš savo biudžeto. Švietimo įstatymo 70 straipsnyje yra nustatyta, kad valstybinėje ir savivaldybės mokykloje mokymas pagal bendrojo ugdymo programas yra nemokamas (tėvai mokinį aprūpina tik individualiomis mokymo priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo priemonėmis, skaičiuotuvais ir kt.). Kitų atvejų teisės aktai nenumato. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pasisako prieš bet kokias nesavanoriškas rinkliavas. Galimas tik savanoriškas mokyklos rėmimas pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą. Pajamų mokesčio dalį (iki 2 proc.), remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, mokinių tėvai taip pat gali skirti savanoriškai. Taigi mokyklos direktorius ar mokytojai negali reikalauti iš mokinių tėvų, tuo labiau iš mokinių, įnašų mokyklai.

   Atnaujinta: 2022 01 04

  • 5.

   Esu muzikos pedagogė, dirbu ikimokyklinėje įstaigoje 30 metų. Turiu muzikos mokytojo- metodininko kvalifikacinę kategoriją. Ar turėčiau lankyti specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursus?

   Atsakydami į Jūsų pateiktą klausimą informuojame, kad visi mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus, jeigu šių kursų neišklausė anksčiau arba studijų metu.

   Atnaujinta: 2022 01 04

  • 6.

   Esu baigusi Vilniaus kooperacijos technikumą 1987metais ir gavus buhalterio diplomą.Klausimas būtų toks: kaip dabar vadinasi studijų lygis?

   Lietuvoje iki 1991 metų veikė technikumai, specialiosios vidurinės mokyklos (pedagogikos, prekybos, medicinos, kultūros, muzikos ir kt.), kuriose buvo vykdomas mokymas pagal specialiojo vidurinio mokslo programas. Baigusiesiems specialiojo vidurinio mokymo programas buvo išduodami diplomai, liudijantys įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą ir suteiktą profesinę kvalifikaciją.

   Specialusis vidurinis išsilavinimas niekam neprilyginamas.

   Atnaujinta: 2022 01 04