BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Neformalusis vaikų švietimas 17
  • Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis 13
   • 1.

    Koks NVŠ krepšelio dydis savivaldybės lygmens NVŠ programoms, kurios atitinka nacionalinius prioritetus?

    Tai būtų 20 Eur.

    Atnaujinta: 2022 05 18

   • 2.

    Svarstome apie atskirą programą ukrainiečiams, kurią vestume į rusų arba anglų kalbas. Ar tinkama būtų išskirti tokią programą tik jiems?

    Taip, šiuo laikotarpiu tikslinga rengti programą, savo turiniu pritaikytą Ukrainos mokiniams. Rengiant ir įgyvendinant programą siūlytume pasitelkti iš Ukrainos atvykusius asmenis, turinčius pedagoginį išsilavinimą, mokančius ukrainiečių kalbą. Jei programą norėtų lankyti ir Lietuvos mokiniai, jie taip pat turi turėti galimybę dalyvauti ir susipažinti su ukrainiečių kultūra, kalba ar pan.

    Atnaujinta: 2022 05 18

   • 3.

    Jei NVŠ krepšelio dydis keičiasi kitos akreditacijos laikotarpiu, ar mokymo sutartį su tėvais perrašyti iš naujo? Ar turėtų būti daromas sutarties pakeitimas?

    Pasirašoma nauja mokymo sutartis arba jos pakeitimas.

    Atnaujinta: 2022 05 18

   • 4.

    Kokį NVŠ krepšelio dydį įrašyti mokymo sutartyje, jei jis dar nežinomas?

    Mokymo sutartyje įrašomas NVŠ krepšelio dydis, kuris galioja mokymo sutarties pasirašymo dieną.

    Atnaujinta: 2022 05 18

   • 5.

    Ar galima savivaldybei skirtas NVŠ programų tikslinio finansavimo lėšas naudoti ar skirti vaikų vasaros stovykloms? 

    Ne, lėšos skiriamos tik akredituotoms NVŠ programoms finansuoti.

    Atnaujinta: 2022 03 09

   • 6.

    Ar gali NVŠ programoje dalyvauti kitos savivaldybės vaikai? 

    Taip, gali.

    Atnaujinta: 2022 03 09

   • 7.

    Kam savivaldybės gali naudoti 3 proc. lėšų, skirtų NVŠ aprašui administruoti?

    Savivaldybės šias lėšas gali skirti darbo užmokesčiui, darbuotojų priedams dėl padidėjusio darbo krūvio, NVŠ programų vertinimo, stebėsenos išlaidoms apmokėti, transporto išlaidoms vykti į programos vykdymo vietas ir pan.

    Atnaujinta: 2022 03 09

   • 8.

    Kaip žinoti, ar mokiniui priklauso du NVŠ krepšeliai?

    Du krepšeliai priklauso mokiniams, turintiems vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, kurie fiksuoti Mokinių registre. Du NVŠ krepšeliai gali būti skiriami tik pagal naują aprašo redakciją akredituotoms programoms, t. y. programoms, pateiktoms akredituoti pagal el. paraišką. Šios programos pradėtos įgyvendinti nuo 2022 m. rugsėjo mėnesio.

    Atnaujinta: 2022 03 09

   • 9.

    Ar 2022 metais NVŠ teikėjai turės suvedinėti tvarkaraštį į NŠPR?

    Taip. Šį veiksmą atlikti įpareigoja Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo 39.3.papunktis „NVŠ teikėjas iki NVŠ programos vykdymo pradžios NŠPR pažymi NVŠ programos vykdymo vietą (nuotolinio ugdymo atveju – skaitmeninę ugdymo platformą) ir laiką (pedagoginėmis valandomis) ir duomenis atnaujina pagal poreikį. Tvarkaraščių pildymo instrukciją galima rasti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro puslapyje https://www.lmnsc.lt/neformaliojo_svietimo_finansavimas/.

    Atnaujinta: 2022 03 09

   • 10.

    Koks turi būti NVŠ programos veiklos intensyvumas ir bendra trukmė? 

    NVŠ programa turi būti ne trumpesnė, nei 6 mėnesiai, ne mažiau nei 8 pedagoginės darbo valandos per mėnesį, pasirenkant labiausiai programai tinkantį intensyvumą (pvz., kartą per savaitę po 2 valandas, kas antrą savaitę po 4 valandas, kartą per mėnesį po 8 valandas). Pedagoginės valandos trukmė – 60 minučių, tiesioginio kontakto trukmė 45 min., pertrauka 15 min. 

    Atnaujinta: 2022 03 09

   • 11.

    Kaip reikia sudaryti mokymo sutartis?

    NVŠ teikėjai su vaiku / tėvais (globėjais) sudaro mokymo sutartį pagal pavyzdinę mokymo sutarties formą (Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo 4 priedas). Sutarties laukai pildomi kompiuteriu, išskyrus NVŠ teikėjo ir tėvų / globėjų parašus. Ranka užpildytos sutartys taip pat galioja, tačiau tai apsunkina jų patikrą, todėl pildymo ranka siūlome vengti.
    NVŠ teikėjo vardu sutartį pasirašo NVŠ įstaigos vadovas arba asmuo, turintis tam įgaliojimą (įgaliojimas pateikiamas prie sutarties). NVŠ gavėjo vardu pagal Švietimo įstatymą sutartį gali pasirašyti:
    vienas iš tėvų (globėjų), jei vaikas iki sutarties pasirašymo dienos dar neturi 14 metų;
    14–17 metų paauglys, turėdamas tėvų (globėjų) raštišką sutikimą; 
    pats programos dalyvis, jei sutarties pasirašymo dieną jau turi 18 metų.
    Sutartis laikoma sudaryta tada, kai ją pasirašo abi pusės ir ji yra įregistruota švietimo teikėjo (jai suteikiamas registracijos numeris). Papildomi susitarimai dėl mokymo sutarties (pvz., sutarties sustabdymas) įforminami atskiru šalių susitarimu.
    Sudarytos mokymo sutartys turi būti saugomos 10 metų, saugojimo terminą nustato Švietimo įstaigų saugojimo terminų rodyklė 
    https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/67a2c56121d611eab86ff95170e24944?jfwid=j4afyisq

    Sudarytų mokymo sutarčių kopijas PDF formatu savivaldybės atsakingas darbuotojas kelia į portalą emokykla.lt. Kiekvieno mokinio mokymo sutarties kopija keliama vienu PDF dokumentu, dokumentą rekomenduojama pavadinti mokinio vardu ir pavarde. 
    Dokumentai  į portalą keliami nesuarchyvuoti, t. y. nenaudojant „zip“ arba „rar“ formato. 
    Mokiniui nustojus lankyti NVŠ programą, jo sutarties kopija iš portalo e.mokykla.lt. nešalinama. Sutarčių kėlimo į portalą e.mokykla.lt instrukcija. https://www.lmnsc.lt/neformaliojo_svietimo_finansavimas/
     

    Atnaujinta: 2022 03 09

   • 12.

    Kokie galėtų būti savivaldybės lygmens programų prioritetai? 

    Savivaldybės gali nusistatyti NVŠ programų prioritetus, pvz.: kaimo vietovėse vykdomos programos, programų  kryptys, kurių nėra ar trūksta savivaldybėje, programos, pritaikytos SUP mokiniams, ir pan.

    Atnaujinta: 2022 03 09

   • 13.

    Kaip savivaldybėms paskirstyti NVŠ lėšas, jei jų trūksta?

    Pirmiausia rekomenduojame finansuoti nacionalinius prioritetus atitinkančias programas pagal šį eiliškumą: STEAM, 9–12 klasės, tada – savivaldybės prioritetus atitinkančias programas. Jei lėšų vis tiek nepakanka, galimas sprendimas visoms neprioritetinėms programoms proporcingai sumažinti skiriamas lėšas (NVŠ krepšelių skaičių). 

    Atnaujinta: 2022 03 09

  • Formalųjį švietimą papildantis ugdymas 4
   • 1.

    Kada mokiniui, besimokančiam muzikos mokykloje, yra išduodamas ministro nustatytos formos Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas?

    Pažymėjimas mokiniui išduodamas baigus FŠPU programą. Baigęs muzikos ar meno mokyklą mokinys įprastai turi gauti du pažymėjimus: vieną - baigęs pradinio muzikinio FŠPU programą, kitą – baigęs pagrindinio muzikinio FŠPU programą. 

    Atnaujinta: 2022 03 09

   • 2.

    Ar gali muzikos ar meno mokykla gauti NVŠ krepšelio lėšas? 

    Taip, gali, tačiau tik neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti (ne FŠPU programoms).

    Atnaujinta: 2022 03 09

   • 3.

    Kam FŠPU programas vykdančios mokyklos gali naudoti valstybės lėšas, skirtas pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą? 

    Šios valstybės biudžeto lėšos yra paskirstomos savivaldybės ir nevalstybinėms švietimo įstaigoms, atsižvelgiant į Mokinių registre nurodytą mokinių, besimokančių pagal FŠPU ugdymo programas, skaičių. Švietimo įstaigos šias lėšas gali skirti apmokėjimui už darbą mokytojams, dirbantiems pagal FŠPU programas, taip pat jų kvalifikacijai tobulinti, įsigyti prekes ir paslaugas, reikalingas su šioms programoms įgyvendinti. 

    Atnaujinta: 2022 03 09

   • 4.

    Kaip galima gauti valstybės skiriamas FŠPU lėšas?

    Būtina sąlyga gauti šias lėšas - institucija turi turėti teisę įgyvendinti FŠPU programas (pagal Švietimo įstatymo 15 straipsnio 2 punktą). Parengtas ir įgyvendinamas FŠPU programas reikia užregistruoti Neformaliojo švietimo programų registre, sudaryti mokymo sutartis su mokinių tėvais dėl mokinio ugdymo pagal FŠPU programą. Mokinių registre būtina pažymėti programą lankančius mokinius. Savivaldybė savo nustatyta tvarka savivaldybės ir nevalstybinėms mokykloms FŠPU lėšas skiria pagal Mokinių registre užregistruotų mokinių skaičių. 

    Atnaujinta: 2022 03 09