BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Pedagogų atestacija ir kvalifikacija 7
  • 1.

   Laba diena, prašau išaiškinti/ patikslinti MOKINIUI IR RPAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS NUOSTATŲ 9 punktą: ,,Mokytojo metodininko ar pagalbos mokiniui specialisto metodininko kvalifikacinė kategorija gali būti suteikiama asmeniui, įgijusiam aukštąjį ar aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turinčiam mokomojo dalyko (pareigybės) ir pedagogo kvalifikaciją (neformaliojo švietimo ar profesijos mokytojui – išklausiusiam Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių-psichologinių žinių kursą; socialiniam pedagogui – turinčiam socialinio pedagogo kvalifikaciją ar socialinio darbuotojo ir pedagogo kvalifikacijas), ne mažesnį kaip penkerių paskutinių metų dalyko mokymo (pareigybės) darbo stažą, gebančiam puikiai organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, pedagogines situacijas, diegiančiam šiuolaikinės didaktikos principus ir metodus, nuolat atnaujinančiam savo žinias, rengiančiam ugdymo projektus, aktyviai dalyvaujančiam metodinėje veikloje, skleidžiančiam savo gerąją pedagoginio darbo patirtį institucijoje ir regione." Ar vadovaujantis šiuo punktu reiktų suprasti, kad mokytojas metodininkas privalo kiekvienais mokslo metais dalintis gerąja patirtimi miesto mastu? Jeigu taip, ar yra reglamentuota, kiek valandų jis turi tai daryti? Dėkoju už atsakymą!

   Laba diena

   Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų (toliau – Atestacijos nuostatai) 9 punkte nėra nustatyti reikalavimai mokytojo metodinės veiklos ar dalinimosi gerąja patirtimi periodiškumui (kartai, valandos, dienos ir t.t.), tačiau Atestacijos nuostatų 6 priede nurodyti požymiai, kriterijai, pagal kuriuos vertinama mokytojo metodinė veikla. Sprendimą dėl mokytojo, siekiančio kvalifikacinės kategorijos, veiklos atitikties priima atestacijos komisija.

   Atnaujinta: 2022 02 23

  • 2.

   Laba diena. Klausimas dėl neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje dirbančio NVŠ mokytojo metodininko, pretenduojančio įgyti NVŠ mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją . Pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų 10 punktą, mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija gali būti suteikiama asmeniui,...., turinčiam ne mažesnį kaip šešerių paskutinių metų dalyko mokymo (pareigybės) darbo stažą. Mūsų NVŠ įstaigoje NVŠ mokytojas metodininkas dirba antrus metus, prieš tai jis dirbo kitoje NVŠ įstaigoje (mokomasis dalykas (pareigybė) tokia pati). Bendras šio NVŠ mokytojo pedagoginis darbo stažas 15 m. 4 mėn. Ar galime šį NVŠ mokytoją atestuoti mokytojo eksperto kvalifikacinei kategorijai, nelaukiant šešerių metų dalyko mokymo darbo stažo dabartinėje darbovietėje?

   Atestuojantis svarbus dalyko mokymo (pareigybės) darbo stažas. Jei turite ne mažesnį kaip šešerių paskutinių metų dalyko mokymo (pareigybės) darbo stažą, galite pretenduoti  įgyti mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją, nesvarbu kiek metų išdirbote dabartinėje darbovietėje.

    

    

   Atnaujinta: 2022 01 19

  • 3.

   Tarifikuojame valandas ir susidūrėme su problemą, kurią, tikimės, padėsite išspręsti. Ar mokytojas, baigęs universitetą, priskiriamas mokytojams, kuriems  Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, ar mokytojams, kuriems Suteiktos kvalifikacinės kategorijos? Paprasčiau tariant diplome mokytojas yra mokytojas, bet atestacijos komisijoj nebuvo.

   Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 8 straipsnio 4 p. nustato, kad mokytojams (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistams, įgijusiems aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, iš karto suteikiama mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinė kategorija.

   Atnaujinta: 2021 12 22

  • 4.

   Ar pradinio ugdymo mokytojui, dėstančiam etiką pradinėse klasėse, užskaitoma jo turima kvalifikacinė kategorija?

   Susipažinę su Jūsų prašymu paaiškiname, kad Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774, 1 priedas nurodo, kad dirbti pradinio ugdymo mokytoju gali asmuo baigęs pradinio ugdymo mokytojų rengimo programą. Visus dalykus moko vienas mokytojas.

   Pradinio ugdymo mokytojui, mokančiam bet kurio dalyko pradinėse klasėse, įskaitoma turima kvalifikacinė kategorija.

   Atnaujinta: 2021 12 22

  • 5.

   Ar galioja vyr.socialinio pedagogo įgyta kvalifikacija, jei asmuo nedirba nuo 2013-09-01?

   Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai patvirtinti Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-3216 (Žin., 2008, Nr. 142-5669) nustato (96 punktas), kad atestuotam mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui nutraukus pedagoginę veiklą, jo įgyta kvalifikacinė kategorija galioja penkerius metus (nuo pedagoginės veiklos nutraukimo dienos).

   Atnaujinta: 2021 12 22

  • 6.

   1990 m. birželio 16 d. baigiau Vilniaus universitetą. Kokiai kvalifikacijai prilyginama mano įgyta kvalifikacija?

   Vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 2002 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 754 „Dėl studijų, baigtų pagal vienpakopę aukštojo mokslo sistemą, prilyginimo atitinkamų pakopų nuosekliosioms studijoms“ (Žin., 2002, Nr. 50-1925), kvalifikacijos, įgytos baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo studijų programas Lietuvos aukštosiose mokyklose iki Lietuvos aukštojo mokslo įstatymo įsigaliojimo, laikomos lygiavertėmis kvalifikacijoms, įgyjamoms baigus universitetines antrosios pakopos arba vientisąsias studijas.

   Jūsų įgyta kvalifikacija, baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo studijų programas, prilyginama kvalifikacijai, įgytai baigus universitetines antrosios pakopos studijas arba magistro kvalifikaciniam laipsniui.

   Atnaujinta: 2022 01 04

  • 7.

   Pasikeitus administracijai, iš mokytojų vėl pradėta reikalauti kompetencijos portfelių ir savianalizės anketų. Ar teisėti administracijos reikalavimai?

   Tokių privalomų dokumentų nėra, bet tai mokyklos vidaus reikalas. Jei mokykloje sutariama, tokie dokumentai galimi.

   Atnaujinta: 2022 01 04