BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Ugdymo organizavimas 10
  • 1.

   Kada kūno kultūros pamokas galima rengti lauke?

   Sportuoti per kūno kultūros pamokas lauke galima, kai oro temperatūra yra ne žemesnė kaip minus 8° C (mokiniai turi būti tinkamai apsiavę ir apsivilkę). Kai lyja, sninga ar oro užterštumas kietosiomis dalelėmis viršija nustatytą leistiną lygį, kūno kultūros pamokos negali vykti lauke.

   Atnaujinta: 2021 12 22

  • 2.

   Kiek gali būti skiriama kontrolinių darbų per dieną?

   Vienas kontrolinis darbas. Kiek skiriama kontrolinių darbų, stebi mokyklos vadovas arba jo paskirtas kitas mokyklos darbuotojas. Kad bus rašomas kontrolinis darbas, mokinius būtina informuoti prieš savaitę. Skirti kontrolinį darbą po atostogų ar švenčių nerekomenduojama.

   Atnaujinta: 2021 12 22

  • 3.

   Prašau paaiškinti situaciją, kodėl Kauno bendrojo lavinimo mokyklose netradicinės religinės bendruomenės gali organizuoti savo renginius, o rizikos grupės vaikai lankyti netradicinių religijų vaikų dienos centrus:
   http://www.hprm.kaunas.lm.lt/index.php?qw=txt&id=25

   http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/tikejimo-jaukas-buto-remontas-13332#.VNd0qSyaIhB
   Kaune metodistai meldžiasi dviejuose maldos namuose - Žemuosiuose Šančiuose ir Naugarduko gatvėje. Greta jų įkurti ir Jaunimo dienos centrai. Čia po pamokų besirenkantys vaikai ne tik gali praleisti laisvalaikį, bet ir paruošti pamokas, pavalgyti.
   Dienos centrą Žemuosiuose Šančiuose nuolat lanko keturiolika vaikų, daugiausiai iš Vaižganto vidurinės mokyklos. Vaikai neslepia, kad jie čia mokomi ir Lietuvoje neįprastos protestantų religijos. “Kalbame apie Dievą, lipdome įvairius šventus suvenyrus”, - sėdėdamas kambaryje, kurio sienos nukabinėtos religine atributika išmargintais daiktais sakė septintokė Rasa Paškevičiūtė. Mergaitė tvirtino, kad jos artimieji žino, jog po pamokų ji laiką leidžia religinės bendruomenės dienos centre.
   Šeštokas Marius Vaicickas taip pat sakė, kad Dienos centre jie visuomet jaučia dėmesį ir pagalbą. “Mums viską paaiškina, skiria nemažai laiko. Turime puikią mokytoją”, - sakė daugiausiai socialiai remtinose šeimose gyvenantys vaikai.  
   Skaitykite daugiau: http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/tikejimo-jaukas-buto-remontas-13332#.VNd0qSyaIhB#ixzz3RAG2zVhI

   http://www.ekbb.lt/naujienos
   Kauno baptistai
   [B]http://www.ekbb.lt/naujienu-archyvas-2012/#11Liepos 10-11 dienomis mūsų bendruomenė kartu su "The Way Sports" misija rengia evangelizacinius sporto renginius Petrašiūnų vidurinėje mokykloje, Panemunės ir "Ąžuolyno" vaikų globos namuose, o taip pat Kauno nepilnamečių kolonijoje. Melskitės, kad šie renginiai padėtų perteikti vaikams Evangelijos žinią apie Kristų.

   Atsakydami į paklausimą, kodėl Kauno bendrojo ugdymo mokyklose netradicinės religinės bendruomenės gali organizuoti savo renginius, paaiškiname, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 8 straipsniu, tikinčiųjų mokinių ir jų tėvų prašymu valstybinėse švietimo ir auklėjimo įstaigose gali būti atliekamos tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų apeigos, neprieštaraujančios pasaulietinės mokyklos sampratai; jose dalyvaujama laisvu apsisprendimu.

   Jūsų minimi baptistai ir metodistai yra valstybės pripažintos netradicinės religinės bendrijos.

   Vadovaujantis Švietimo įstatymo 64 straipsnio 4 dalimi, savivaldybių mokyklų (Jūsų minimos Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklos yra savivaldybės mokyklos) veiklos priežiūrą atlieka savivaldybės vykdomoji institucija. Todėl dėl netradicinių religinių bendrijų veiklos bendrojo ugdymo mokyklose siūlome kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių.

   Taip pat informuojame, kad Švietimo ir mokslo ministerija pagal nustatytą kompetenciją vaikų dienos centrų, vaikų globos namų nekuruoja. Tai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencija.

   Atnaujinta: 2021 12 22

  • 4.

   4 klasės mokiniui pagal gydytojų rekomendaciją skirtas mokymas namuose. Kaip paskirstyti 11 valandų atskiriems mokomiesiems dalykams. Ar mokomieji dalykai skiriami mokyklos nuožiūra, ar būtina atsižvelgti į rekomendacijas.

   Vadovaujantis 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 58 punktu mokykla/ mokytojas, atsižvelgdamas į vaiko ligos pobūdį ir ugdymosi poreikius, galimybes, parengia individualų mokinio ugdymo planą namie, jį aptaria ir suderina su tėvais.

   Atnaujinta: 2022 01 04

  • 5.

   Ar galima 9–10 klasėse žmogaus saugos dalyką integruoti į keletą dalykų?

   Žmogaus saugą galima integruoti į vieną ar keletą dalykų, kurių turinys artimas žmogaus saugos dalyko turiniui.

   Atnaujinta: 2021 12 22

  • 6.

   Ką gali nusistatyti pati mokykla?

   1. Pasirenkamuosius dalykus ir jų modulius. Pavyzdžiui, mokykla, atsižvelgdama į mokinių poreikius, siūlo rinktis psichologijos, teisės pagrindų, šokio, antikos kultūros ar kitokias pasirenkamąsias pamokas.
   2. Kokias užsienio kalbas pasiūlyti mokytis mokiniams.
   3. Susitarti, kaip bus vertinami mokinių pasiekimai, pavyzdžiui, dorinio ugdymo, pilietinio ugdymo pagrindų ir kitų dalykų – gali būti vertinami „įskaityta“ arba „neįskaityta“ ar balais.
   4. Perskirstyti pamokas: mažinti arba didinti vienam ar kitam dalykui skiriamų valandų skaičių. Mokykla, kurioje ugdoma pagal pagrindinio ugdymo programą, gali perskirstyti 10 proc. Bendruosiuose ugdymo planuose pamokoms skirto valandų skaičiaus, pagal vidurinio ugdymo programą – 15 proc.
   5. Intensyvinti vieno ar kito dalyko, pavyzdžiui, muzikos, mokymą, mokyti moduliais.
   6. Kokias prevencines ir kitokias programas integruoti į ugdymą.
   7. Siūlyti neformaliojo švietimo užsiėmimus ir formas. *Skirstyti mokinius į grupes per dorinio ugdymo, informacinių technologijų, užsienio kalbos ir kitų dalykų pamokas.

   Atnaujinta: 2021 12 22

  • 7.

   Noriu paklausti. Kas dirba su mokiniu(pradinuku) mokykloje, kuris patiria mokymosi sunkumų pandemijos metu ir neturi tinkamų sąlygų mokytis namuose. Ar klasės mokytojas, ar soc. pedagogas, ar kitas mokyklos darbuotojas? Ačiū už atsakymą.

   Atsakydami į Jūsų laišką, informuojame, kad vaikai, kurie patiria mokymosi sunkumų pandemijos metu ir neturi tinkamų sąlygų mokytis namuose, gali ateiti į mokyklą ar kitą savivaldybės paskirtą įstaigą. Čia teikiama priežiūra ir mokymosi pagalba, sudaromos galimybės jungtis prie savo klasės nuotolinių pamokų. 

   Sprendimus, kurie vaikai nuotoliniu būdu mokysis įstaigose, priima mokyklų Vaiko gerovės komisijos. Vaikai pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir toliau mokosi nuotoliniu būdu, tačiau tai daro būdami mokyklose ar vaikų dienos centruose ir gaudami jiems reikalingą pagalbą. Mokiniui pagalbą teikia mokyklos paskirtas darbuotojas (gali būti ir mokytojo padėjėjas, ir socialinis pedagogas). 

   Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė algoritmą, kuris padėtų mokyklose identifikuoti mokinius, kuriems reikalinga papildoma pagalba mokytis nuotoliniu būdu. Numatoma pasitelkti nevyriausybinių organizacijų savanorius, kurie padėtų mokyklose, vaikų dienos centruose ar jaunimo centruose prižiūrėti šiuos vaikus, padėti jiems paruošti namų darbus.

   Taip pat bus skiriama papildomai lėšų individualioms konsultacijoms, kurias sunkumų patiriantiems mokiniams teiks jų mokytojai ir taip padės sumažinti mokymosi spragas. 

   Pagalbos priemonių planas ir su jo įgyvendinimu susijusi informacija skelbiama ir nuolat atnaujinama svetainėje www.pagalbamokytis.lt

   2021-01-28

    

   Atnaujinta: 2021 12 22

  • 8.

   Kuriam laikotarpiui yra sudaromas gimnazijos veiklos planas - kalendoriniams metams ar mokslo metams? Kokie dokumentai tai reglamentuoja?

   Pagal Švietimo įstatymo 54 straipsnio 5 punktą, mokykla rengia metinį veiklos planą. Mokyklos tarybos pritarimu mokyklos metinį veiklos planą tvirtina mokyklos vadovas.

   Mokyklos metinis veiklos planas yra rengiamas kalendoriniams metams.

   2021-01-22

   Atnaujinta: 2021 12 22

  • 9.

   Ar dėl kokių nors priežasčių (pvz. šeima grįžo iš užsienio) Priešmokykliniame ugdyme nedalyvavęs vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, gali būti leidžiamas/priimtas į pirmą klasę?

   Taip, vaikas turi būti priimtas į pirmą klasę. Tėvams (globėjams) pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą (toliau - ŠĮ) yra 2 prievolės: kai vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai, jis privalo vienerius metus ugdytis pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (vadovaujantis ŠĮ 8 straipsnio 3 punktu - "Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai"). O kai vaikui tais kalendoriniais metais sueina 7 metai jis privalo pradėti ugdytis pagal Pradinio ugdymo bendrąją programą (vadovaujantis ŠĮ 9 straipsnio 3 punktu "Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7  metai") (visą ŠĮ galima rasti čia: https://e-seimas.lrs.lt ). Tai gi, jeigu dėl kokių nors priežasčių vaikas nebuvo ugdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo programą, jis privalo būti ugdomas pagal Pradinio ugdymo programą tais kalendoriniais metais, kai jam sueina 7 metai.

   Atnaujinta: 2021 12 22

  • 10.

   Ar gali mokinys, kuris turi brandos atestatą, mokytis suaugusiųjų mokykloje dalykų, kurių nesimokė ir laikyti brandos egzaminus. Jei taip, kokie dokumentai reglamentuoja jo mokymąsi?

   Asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą, gali suaugusiųjų mokykloje mokytis pasirinktų dalykų ir laikyti brandos egzaminus. Tai numato Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.310753DF1036/asr ).

   Atnaujinta: 2022 01 04