Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

2013 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, atstovaujama kanclerio Dainiaus Numgaudžio, ir Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, pasirašė projekto „Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ (projekto kodas Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-070) finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas parengtas vadovaujantis 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.1-VRM-03-V priemonės „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1V-59.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 735.057,00 Lt. Projekto išlaidoms finansuoti iš ES struktūrinės paramos lėšų numatyta 623.957,00 Lt.

Švietimo ir mokslo ministerija garantuoja nuosavą įnašą 111.100,00 Lt mokymų dalyvių darbo užmokesčiui finansuoti.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2013 m. rugpjūčio 23 d.–2015 m. rugpjūčio 23 d. Numatyta, kad projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus apmokyta 190 ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai).

Projekto veiklos atitinka Valstybės tarnautojų mokymo strategijos tikslus ir uždavinius. Projekte numatytomis veiklomis bus ugdomi darbuotojų vadovavimo įgūdžiai, lyderiavimo gebėjimai, stiprinamos vadybinės ir valdymo kompetencijos, gebėjimai.

Mokymai vyks išskiriant šias prioritetines mokymo sritis: užsienio kalbos (anglų) mokymai ir vadybos mokymai. Anglų kalbos mokymuose dalyvaus 115 darbuotojų. Numatyta, kad projekto įgyvendinimo laikotarpiu anglų kalbos mokysis 14 grupių po 8 žmones. Anglų kalbos mokys viešosios įstaigos Valstybės institucijų kalbų centro dėstytojai.

Vadybos mokymų paslaugas teiks UAB „TMD partneriai“. Projekte numatyti vadybos mokymai – labiausiai ministerijos darbuotojų poreikius atitinkančios temos: ugdantysis ir efektyvus vadovavimas, pokyčių valdymas, projektų valdymas, darbuotojų motyvavimas ir galimos motyvacinės sistemos (metodikos), įstaigos įvaizdžio formavimas, viešas kalbėjimas ir pristatymas, diskusijų ir susirinkimų vedimo metodikos, bendravimo su žiniasklaida ypatumai, derybos ir tarpkultūrinis bendradarbiavimas, tarnybinis protokolas ir tarptautinio protokolo reikalavimų mokymai, streso ir spaudimo valdymas.

Tikimasi, kad per mokymus įgytos žinios mokymo dalyviams leis kokybiškai ir efektyviai vykdyti savo funkcijas, prisidės prie darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimo, sėkmingai galės būti panaudotos, kai Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojai atstovaus Lietuvos interesams ES, įgyvendindami ministerijos strateginius tikslus, nuolat dirbdami su ministerijai pavaldžiomis įstaigomis ir gyventojais, stiprindami darbinių ES kalbų mokėjimą, be to, pagerins valstybės tarnautojų įvaizdį visuomenėje.

  1. Informacija
  2. Informacija apie projektą
  3. Ataskaita (iki 2014 balandžio mėnesio)
  4. Informacija apie projektą už 2014 metus
  5. Galutinė projekto ataskaita (priedas 1, priedas 2)
  6. Projektas sėkmingai įgyvendintas

Atnaujinimo data: 2023-11-18