BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


DUK / Питання що часто задаються / Frequently asked questions

Сайт має автоматичний переклад українською мовою.

Atvykau į Lietuvą iš Ukrainos su mažamečiais vaikais. Norėčiau juos leisti į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, esančią netoli man priskirtos gyvenamosios vietos. Kur turėčiau kreiptis, norėdamas užregistruoti savo vaikus?

Reikėtų kreiptis į to miesto ar rajono, kuriame gyvenate, savivaldybės administracijos švietimo padalinį, kuris ​ir yra atsakingas už ikimokyklinį ugdymą. Koordinatorių kontaktai savivaldybėse

Я прибув/-ла до Литви з України з малолітніми дітьми. Я хотів/-ла би, щоб мої діти відвідували дошкільний виховний заклад поблизу призначеного мені місця проживання. Куди я маю звертатися, щоб зареєструвати своїх дітей?

Вам слід звернутися до відділу освіти адміністрації самоврядування міста чи району, де Ви проживаєте, який є відповідальним також і за дошкільне виховання. Контакти координаторів у самоврядуваннях опубліковані на веб-сайті.

I came to Lithuania from Ukraine with my small children. I would like to enrol them in a pre-school education institution near my place of residence. Where should I apply for enrolment of my children?

You should apply to the education division of the municipal administration of the city or district where you are staying, as it is responsible for pre-school education. The contact details of the coordinators by municipality are available there.

***

Kur galėčiau rasti informaciją apie ikimokyklinio ugdymo įstaigas, esančias netoli man priskirtos gyvenamosios vietos?

Informaciją apie ikimokyklinio ugdymo įstaigas galite rasti to miesto ar rajono savivaldybės interneto svetainėje. Taip pat ją galite gauti toje savivaldybėje, kurioje gyvenate, apsilankę joje ar paskambinę savivaldybės interneto svetainėje nurodytu telefonu.

Де я можу знайти інформацію про дошкільні виховні заклади, що знаходяться поблизу призначеного мені місця проживання?

Інформацію про дошкільні виховні заклади Ви можете знайти на веб-сайті самоврядування того міста чи району, де Ви проживаєте. Ви також можете отримати інформацію в тому самоврядуванні, де ви проживаєте, відвідавши його або зателефонувавши за номером телефону, вказаним на веб-сайті самоврядування.

Where can I find information about pre-school education institutions near my place of residence?

You can find information about pre-school education institutions on the website of the municipality of the city or district where you are staying. You can also get information from the municipality of your place of residence by visiting the municipality or by calling the phone number indicated on the municipality website.

***

Mano vaikas kalba tik ukrainietiškai arba rusiškai. Ar tai neužkirs kelio priimti jį į ikimokyklinio ugdymo įstaigą? 

Ne, tai nesudarys problemų priimti jūsų vaiką į įstaigą, kuri vykdo ikimokyklinio ugdymo programą.

Моя дитина розмовляє лише українською або російською мовою. Чи не завадить це прийняти її до дошкільного виховного закладу? 

Ні, це не буде проблемою, щоб прийняти Вашу дитину до закладу, який здійснює дошкільну виховну програму.

My child only speaks Ukrainian or Russian. Won’t this prevent my child from being enrolled in a pre-school education institution? 

No, this will not prevent your child from being enrolled in an institution that runs a pre-school curriculum.

Atvykau į Lietuvą iš Ukrainos kartu su vaikais. Kur galėčiau kreiptis, norėdamas (-a) leisti savo vaikus į mokyklą Lietuvoje?

Dėl priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas reikėtų kreiptis į savivaldybės, kurioje esate apgyvendinti, švietimo padalinį arba arčiausiai esančią mokyklą. Mokykla pagal jūsų pateiktus dokumentus (jeigu turite), pokalbį su mokiniu, jo tėvais ir kitą turimą informaciją priims mokinį mokytis su bendraamžiais. Gali būti priimama mokytis ir klase žemiau ar aukščiau (jei mokinio tėvai prašo ar sutinka). Kiekvienoje savivaldybėse yra koordinatorius, į kurį galite kreiptis. Koordinatorių kontaktai savivaldybėse.  

Я прибув/-ла до Литви з України разом з дітьми. Куди я можу звернутися, щоб мої діти відвідували школу у Литві?

Для прийому на навчання за початковою, базовою чи середньою програмою освіти Вам слід звернутися до відділу освіти того самоврядування, де Вам надано житло, або до найближче розташованої школи. Школа на підставі наданих Вами документів (якщо такі маєте), співбесіди з учнем, його батьками та іншої доступної інформації прийме учня на навчання з однолітками. Учень також може бути прийнятий на навчання до класу нижче або вище (за бажанням або згодою батьків учня). У кожному самоврядуванні є координатор, до якого Ви можете звертатися. Контакти координаторів опубліковані тут

I came to Lithuania from Ukraine with my children. Where should I apply for enrolling my children in school in Lithuania?

For enrolment in primary, basic or secondary education, please contact the education division of the municipality where you have been offered accommodation or the nearest school. The school will enrol the pupil to study with his/her peers on the basis of the documents you provide (if any), an interview with the pupil and his/her parents, and other available information. The pupil may be enrolled in a lower or upper form (if the pupil’s parents request/agree). There is a coordinator in each municipality whom you can contact. The contact details of the coordinators are available there.

***

Mano vaikas kalba tik ukrainietiškai arba rusiškai. Ar tai neužkirs kelio priimti mano vaiką į bendrojo ugdymo mokyklą?

Ne, tai nėra kliūtis. Mokykla sudaro individualų ugdymo planą, kuriame numatomas mokinio tolesnis mokymasis ir reikalinga pagalba. Lietuvių kalbos mokysis ne tik su klase, bet ir papildomai. Lietuvių kalbos mokymasis bus labai individualizuotas, pritaikytas mokiniui. Lietuvos mokyklose nuo šeštos klasės jau yra privalomas antrosios užsienio kalbos mokymasis. Pasirinkus rusų kalbą (tikėtina, kad ją moka pakankamai gerai), mokiniui antrosios užsienio kalbos pamokos gali būti skirtos mokytis lietuvių kalbos. Jeigu mokykloje atvykusių mokinių iš Ukrainos bus daugiau, gali būti sudarytos mokinių grupės, kuriose bus mokomasi nustatytą laiką tik lietuvių kalbos, vėliau mokiniai bus nukreipti mokytis su bendraamžiais. Iš pradžių kartu su klase bus mokomasi tik kai kurių dalykų, nes kitą dalis dienos bus skirta mokytis lietuvių kalbos. Palaipsniui su bendraamžiais bus mokomasi vis daugiau dalykų, paraleliai mokomasi ir lietuvių kalbos.

Моя дитина розмовляє лише українською або російською мовою. Чи не завадить це прийняти мою дитину до загальноосвітньої школи?

Ні, це не є перешкодою. Школа складає індивідуальний план навчання, у якому передбачено подальше навчання учня і необхідна допомога. Литовську мову діти вивчатимуть не лише з класом, але й додатково. Вивчення литовської мови буде дуже індивідуальним, адаптованим до учня. У школах Литви з шостого класу вже є обов’язковим вивчення другої іноземної мови. Якщо учень обирає російську мову (ймовірно, що він її досить добре знає), тоді уроки другої іноземної мови йому можуть бути призначені для вивчення литовської мови. Якщо в школі тих учнів, які прибули з України, буде більше, тоді можна буде сформувати групи учнів, у яких протягом визначеного часу вони вивчати лише литовську мову, а потім учні будуть направлені на навчання разом із однолітками. Спочатку разом із класом відбуватиметься вивчення лише деяких предметів, оскільки решта дня буде присвячена вивченню литовської мови. Поступово з однолітками вони будуть вивчати все більше предметів, паралельно вивчаючи і литовську мову.

My child only speaks Ukrainian or Russian. Won’t this prevent my child from being enrolled in a comprehensive school?

It is not an obstacle. The school draws up an individual education plan which includes the pupil’s further education and any support needed. The pupil will learn Lithuanian individually, in addition to classroom teaching. The learning of Lithuanian will be highly personalised and tailored to the pupil. In Lithuanian schools, learning a second foreign language is already compulsory from the sixth form. If Russian is chosen (and the pupil is likely to be proficient in it), the second foreign language could be Lithuanian. If the number of Ukrainian pupils at the school is larger, groups of pupils may be formed to study only Lithuanian for a defined period of time, after which they will be placed to study with their peers. Initially, only some subjects will be taught together with the classmates, as the rest of the day will be spent learning Lithuanian. Gradually, more and more subjects will be taught with peers, alongside Lithuanian lessons.

***

Ar yra galimybė mokytis ukrainiečių kalbos Lietuvos savivaldybių ir valstybinėse mokyklose? 

Iš Ukrainos atvykusiam mokiniui pasirinkus mokytis ukrainiečių kalbos tam skiriamos 5 pamokos per savaitę, jei mokykla gali tai užtikrinti. Ukrainiečių kalbos mokyti gali iš Ukrainos atvykę mokytojai.    

Чи можна вивчати українську мову в литовських муніципалітетах та державних школах?

Якщо учень, який прибув з України, обирає для вивчення українську мову, тоді для цієї мети у школі буде призначено 5 уроків на тиждень, якщо школа може це забезпечити. Українську мову можуть викладати вчителі, які прибули з України.

Is it possible to learn Ukrainian in Lithuanian municipalities and state schools?

If a pupil from Ukraine chooses to study Ukrainian, 5 lessons per week are envisaged, if the school is capable of ensuring provision thereof. Ukrainian language teaching can be provided by teachers from Ukraine.   

***

Ar Lietuvos švietimo sistema planuoja kokias nors programas, kurios būtų skirtos ukrainiečių karo pabėgėlių vaikų integravimui į Lietuvos švietimo sistemą?

Lietuvos mokyklos yra pasirengusios priimti ukrainiečių karo pabėgėlių vaikus. Naujai atvykusiems mokiniams bus suteikta visa reikalinga pagalba mokymuisi, ugdymo procesas bus individualizuojamas ir pritaikytas pagal mokinio mokymosi poreikius.

Kiekvienam atvykusiam mokiniui numatomas adaptacijos, arba pereinamasis laikotarpis, kurio trukmė individuali. Šis laikas skiriamas ir mokinio gilesniam pažinimui, supažindinimui su mokymosi aplinka, mokytojais. Adaptacijos laikotarpiu išsiaiškinami mokinio ir / ar tėvų (globėjų, rūpintojų) tolesnio mokymosi lūkesčiai, mokinys įtraukiamas  į neformaliojo švietimo veiklas. Į ugdymo procesą mokinys įtraukiamas pamažu, nurimus reakcijoms į stresą, pajautus saugią mokymosi aplinką. Pradedant mokytis kartu su mokiniu ir tėvais (globėjais) parengiamas individualus ugdymo planas. Ukrainiečių kalbą, mokiniui pageidaujant, galima įskaityti kaip antrąją užsienio kalbą - antrosios užsienio kalbos Lietuvos mokyklose mokomasi nuo šeštos klasės. 

Чи в освітній системі Литви заплановані які-небудь програми, призначені для інтеграції дітей українських біженців війни в освітню систему Литви?

Литовські школи готові прийняти дітей українських біженців війни. Новоприбулим школярам буде надано всю необхідну допомогу в навчанні, а навчальний процес буде індивідуалізований і пристосований до потреб учня у навчальному процесі.

Для кожного учня, що прибув у Литву, передбачається адаптаційний період або перехідний період, тривалість якого є індивідуальною. Цей час також призначений і для глибшого пізнання учня, а також для його ознайомлення з навчальним середовищем і вчителями. Протягом адаптаційного періоду з’ясовуються очікування учня і/або батьків (опікунів, піклувальників) щодо подальшого навчання, учень залучається до неформальної освітньої діяльності. Учень в навчально-виховний процес залучається поступово, після зменшення хвилі реакції на стрес, коли учень відчує, що середовище навчання є безпечним для нього. З початком навчання, разом з учнем і батьками (опікунами) складається індивідуальний навчально-виховний план. Українська мова за бажанням учня може бути зарахована як друга іноземна мова – вивчення другої іноземної мови у школах Литви починається з шостого класу.

Does the Lithuanian education system plan any programmes to integrate Ukrainian war refugees’ children into the Lithuanian education system?

Lithuanian schools are ready to enrol Ukrainian war refugees’ children. Newly arrived pupils will be provided with all the necessary study support, the educational process will be personalised and tailored to the pupils’ learning needs.

Upon arriving, each pupil has an adaptation or transition period and its duration is individual. This time is also spent getting to know the pupil better and introducing the learning environment as well as teachers to him/her. During the adaptation period, the pupil’s and/or parents’ (guardians’/custodians’) expectations for further learning are clarified and the pupil is involved in non-formal education activities. The pupil is gradually integrated into the educational process, once stress reaction has calmed down and the pupil feels that he/she is in a safe learning environment. At the start of the learning process, an individual education plan is drawn up in cooperation with the pupil and his/her parents (guardians). Upon the pupil’s request, Ukrainian can be recognised as a second foreign language. A second foreign language is taught in Lithuanian schools from the sixth form. 

***

Norėčiau, kad mano vaikas pirmiausia mokytųsi lietuvių kalbos ir visiškai integruotųsi lietuviškoje mokykloje. Ar tai įmanoma? Kur jis galėtų mokytis lietuvių kalbos?

Renkantis mokyklą reikėtų pasidomėti, ar toje mokykloje formuojamos klasės (grupės) lietuvių kalbai mokytis. Informaciją apie formuojamas klases (grupes) tik lietuvių kalbai mokytis konkrečioje mokykloje ar savivaldybės teritorijoje jums suteiks kiekvienos savivaldybės švietimo padalinys.

Jeigu sudaromos klasės lietuvių kalbai mokytis, pirmąjį pusmetį mokosi tik lietuvių kalbos, antrąjį pusmetį – lietuvių kalbos  ir Lietuvos istorijos bei geografijos pradmenų. Po mokymosi metų mokiniai nukreipiami mokytis į konkrečias klases kartu su bendraamžiais.

Я хотів/-ла б, щоб моя дитина спочатку навчалася литовської мови і була повністю інтегрована в литовській школі. Чи це можливо? Де вона могла б навчатися литовської мови?

При виборі школи слід поцікавитися, чи в тій школі створюються класи (групи) для вивчення литовської мови. Інформацію про створювані класи (групи) для вивчення лише литовської мови в конкретній школі чи на території самоврядування Вам надасть відділ освіти кожного самоврядування.

Якщо створюються класи для вивчення литовської мови, то в першому півріччі вивчається лише литовська мова, у другому півріччі – литовська мова і основи історії Литви та географії. Після закінчення навчального року учні направляються на навчання в конкретних класах з однолітками.

I would like my child to learn Lithuanian first and fully integrate into a Lithuanian school. Is this possible? Where could he/she learn Lithuanian?

When choosing a school, you should check whether the school has classes/groups for learning Lithuanian. The education division of each municipality will be able to provide you with information about the Lithuanian-only classes/groups in a particular school or municipal area.

If Lithuanian language classes are formed, pupils will study only Lithuanian in the first half-year and Lithuanian as well as the basics of Lithuanian history and geography in the second half-year. After one school year, pupils will be placed to study together with their peers.

***

Ar turėsiu mokėti už bendrojo ugdymo paslaugas Lietuvoje?

Šios paslaugos nemokamos.

Чи я повинен платити за загальноосвітні послуги в Литві?

Ці послуги безкоштовні.

Will I have to pay for general education in Lithuania?

These services are free.

***

Žinau, kad turite ir tautinių mažumų mokyklų Lietuvoje, tačiau dėl šiandieninės Rusijos agresijos nenorėčiau, kad mano vaikai mokytųsi mokykloje rusų kalba. Kokios yra alternatyvos? Ar turiu pasirinkimo galimybę?  

Neabejotinai turite pasirinkimo galimybę. Galite rinktis mokyklą, kurioje mokoma valstybine kalba, kartu su papildomomis lietuvių kalbos pamokomis – ilgojoje perspektyvoje kalbos mokėjimas padės jums lengviau integruotis Lietuvoje. Dėl priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas reikėtų kreiptis į pasirinktą pagal gyvenamąją vietą arčiausiai esančią mokyklą. Jums mokyklą gali pasiūlyti savivaldybės, kurios teritorijoje esate apgyvendinti, švietimo padalinys.    

Lietuvoje yra mokyklų, kuriose ugdymo procesas organizuojamas baltarusių, lenkų, vokiečių kalbomis. Galima rinktis ir tokią mokyklą.

Я знаю, що у Литві також є і школи національних меншин, проте з огляду на сьогоднішню російську агресію я не хотів/-ла би, щоб мої діти у школі вчилися російською мовою. Які є альтернативи? Чи я маю можливість вибору?

Безсумнівно, Ви маєте можливість вибору. Ви можете вибрати школу, де навчання відбувається державною мовою, разом із додатковими уроками литовської мови – у довгостроковій перспективі знання мови допоможе дітям легше інтегруватися у Литві. Щодо прийому на навчання за початковою, базовою чи середньою освітою слід звертатися до обраної згідно місця проживання або найближче розташованої школи. Школу Вам може запропонувати відділ освіти самоврядування, на території якого Вам надано місце проживання. 

У Литві є школи, в яких навчальний процес організовано білоруською, польською, німецькою мовами. Можна обрати і таку школу.

I know that you have national minority schools in Lithuania, but I do not want my children to attend Russian-speaking school due to the current aggression of Russia. What are the alternatives? Do I have a choice?

Yes, you definitely have a choice. You can choose a Lithuanian-speaking school with additional Lithuanian language lessons – in the long run knowing the language will help you integrate more easily in Lithuania. For enrolment in primary, basic or secondary education, please contact your chosen school which is nearest to your place of residence. The education division of the municipality where you are staying may recommend a school for you.    

In Lithuania, there are Belarusian-, Polish- and German-speaking schools. You can also choose from among these schools.

***

Suprantu, kad mano vaikui, nemokant kalbos, bus sunku integruotis lietuviškoje mokykloje. Ar jis galėtų lankyti tik tam tikras pamokas, kuriose lietuvių kalba nėra tiek svarbi, pvz., matematika, anglų kalba ar kita užsienio kalba, muzika, dailė, kūno kultūra?

Suprantame jūsų rūpestį dėl vaiko integracijos naujoje aplinkoje. Mokymasis tik kai kurių dalykų neužtikrina tvarumo. Priėmus mokinį į mokyklą  sudaromas mokinio individualus ugdymo planas, atsižvelgiant į mokinio turimus pasiekimus. Ugdymo procesas pritaikomas pagal mokinio mokymosi poreikius. Siekiant, kad mokiniai sėkmingai tęstų mokymąsi lietuvių kalba, aktualus yra lietuvių kalbos mokėjimas. Pradėjus mokytis, mokiniui bus skiriamos papildomos pamokos lietuvių kalbai mokytis ir suteikiama visokeriopa mokymosi pagalba. Mokiniui pradėjus mokytis mokomuosius dalykus lietuvių kalba kiekvieno dalyko mokytojas suteiks reikalingą pagalbą kiekvieno dalyko mokymuisi.

Я розумію, що моїй дитині, без знання мови, буде важко інтегруватися в литовській школі. Чи могла б дитина відвідувати лише певні уроки, на яких литовська мова не так важлива, як-от математика, англійська чи інша іноземна мова, музика, мистецтво, фізичне виховання?

Ми розуміємо Вашу турботу щодо інтеграції дитини в новому середовищі. Вивчення лише деяких предметів не гарантує стійкості у навчальному процесі. Після прийому до школи складається індивідуальний план навчання учня з урахуванням існуючих досягнень учня. Навчальний процес пристосовується до потреб учня у навчанні. Для того, щоб учні успішно продовжували навчання литовською мовою, актуальним є володіння литовською мовою. Після початку навчання учню будуть призначені додаткові уроки для вивчення литовської мови і буде надана всебічна допомога у навчанні. Після того, як учень починає вивчати навчальні предмети литовською мовою, викладач кожного предмета забезпечить необхідну допомогу для вивчення кожного предмета.

I understand that it will be difficult for my child to integrate into a Lithuanian school without knowing the language. Could he/she attend only certain classes where Lithuanian is not so relevant, e.g. mathematics, English or another foreign language, music, art, physical training?

We understand your concern about your child’s integration in a new environment. Learning only some subjects is unsustainable. Upon enrolment in school, an individual education plan is drawn up for the pupil, taking into account the pupil’s existing achievements. The educational process is tailored to the pupil’s learning needs. Proficiency in the Lithuanian language is very important for pupils to continue learning in Lithuanian successfully. Once a pupil has started learning, he/she will be given additional Lithuanian lessons and will be provided with a full range of study support. Once a pupil has started to study subjects in Lithuanian, the teacher of each subject will provide the necessary support for the learning of the particular subject.

***

Ar būtų galimybė Lietuvoje tęsti mokymąsi pagal specializuotas menų programas?  

Lietuvoje tęsti mokymąsi su menine pakraipa galima gimnazijos tipo menų mokyklose, kuriose ugdomi išskirtinių gabumų menui, muzikai, choreografijai turintys mokiniai. Jie ugdomi pagal specializuoto ugdymo krypties programas, t. y. bendrojo ugdymo programos su muzikos, dailės ugdymu, baleto artisto profesinio mokymo programa. 

Gimnazijos tipo menų mokyklos įsikūrusios didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

Kontaktai 

Чи була б можливість продовжити навчання в Литві за спеціалізованими програмами з вивчення мистецтв?

У Литві є можливим продовження навчання за мистецьким спрямуванням у школах мистецтв гімназійного типу, в яких навчаються учні, що мають виняткові здібності до образотворчого мистецтва, музики і хореографії. Вони здобувають освіту за програмами спеціального навчально-виховного напряму, тобто це є загальноосвітні програми з музичною освітою, освітою у галузі образотворчого мистецтва, а також програма професійного навчання артистів балету.

Школи мистецтв гімназійного типу розташовані у найбільших містах Литви. 

Контакти

Національна школа мистецтв імені М. К. Чюрльоніса

Консерваторія імені Юозаса Таллат-Келпши

Каунаська музична гімназія імені Юозаса Науяліса

Каунаська художня гімназія

Каунаська консерваторія імені Юозаса Ґруодіса

Клайпедська художня гімназія імені Едуардаса Бальсіса

Клайпедська консерваторія імені Стасіса Шімкуса

Шяуляйська гімназія імені Саулюса Сондецкіса

Паневєжіська художня гімназія імені Вітаутаса Мікалаускаса

Is it possible to continue my specialized arts program in Lithuania? 

There is a possibility to continue your arts education at a gymnasium-type art school, where pupils of exceptional abilities in art, music, and choreography are trained. They are taught in specialised education programmes, i.e., general education programs, combined with music, art education, ballet artist vocational training programs. 

These gymnasium-type art schools are located in Lithuania‘s major cities: 

The National M.K.Ciurlionis School of Art 

Vilnius Juozas Tallat-Kelpsa Conservatoire 

Kaunas Juozas Naujalis Music Gymnasium 

Kaunas Art Gymnasium 

Kaunas Juozas Gruodis Conservatoire 

Eduardas Balsys Gymnasium of Arts 

Klaipeda Stasys Simkus Conservatoire 

Siauliai Saulius Sondeckis Gymnasium of Arts 

Panevezys Vytautas Mikalauskas Art School 

***

Mano vaikas turi negalią ar specialiųjų  ugdymosi poreikių. Kur galėčiau ugdyti tokį vaiką?

Reikėtų kreiptis į savivaldybės, kurioje apsistojote, švietimo padalinį šiais kontaktais.

Kreipdamiesi į savivaldybės švietimo skyrių informuokite, jei jūsų vaikas turi negalią,  specialiųjų ugdymosi poreikių, patiria emocinę krizę ar jums kelia nerimą vaiko emocinė savijauta.

Savivaldybės administracijos švietimo padalinio specialistai padės jūsų vaikui rasti geriausią jo poreikius atitinkančią ugdymo įstaigą.

Kuo daugiau informacijos ir savo lūkesčių išsakysite savivaldybės administracijos švietimo padaliniui, tuo lengviau bus atrasta Jūsų vaikui tinkama ugdymo įstaiga.

Atsižvelgus į Jūsų vaiko poreikius, Jums bus pasiūlyta lankyti bendrojo ugdymo įstaigą, kurioje vaikui bus suteikta reikalinga švietimo pagalba.

Jei specialieji vaiko ugdymosi poreikiai dideli ir reikia individualizuotų ir pritaikytų aplinkų, kitų specialistų pagalbos (kineziterapeutų ir kt.), bus pasiūlyta lankyti specialiojo ugdymo centrą, specialiąją mokyklą.

Jei vaikas turi regos sutrikimą, pagalbos ir konsultacijų galite teirautis Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre, tel. +370 679 87400.

Jei vaikas turi autizmo spektro sutrikimą, konsultacijas teikia Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, tel. +370 677 58544.

Klausos sutrikimą turintiems, nešiojantiems kochlearinius implantus vaikams pagalbą ir konsultacijas teikia Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, tel. +370 664 28118.

Моя дитина має інвалідність або особливі освітні потреби. У якому закладі я можу виховувати таку дитину?

Вам слід звернутися до відділу освіти самоврядування, де Ви проживаєте, за цими контактами.

Будь ласка, зверніться до відділу освіти самоврядування, якщо Ваша дитина має інвалідність, особливі освітні потреби, переживає емоційну кризу або якщо Ви переживаєте за емоційне самопочуття дитини.

Спеціалісти відділу освіти адміністрації самоврядування допоможуть Вашій дитині знайти освітній заклад, який буде найкраще відповідає її потребам.

Чим більше інформації і своїх сподівань Ви висловите відділу освіти адміністрації самоврядування, тим легше буде знайти відповідний для Вашої дитини освітній заклад.

Приймаючи до уваги потреби Вашої дитини, Вам буде запропоновано загальноосвітній заклад, у якому дитині буде надано необхідну освітню допомогу.

Якщо особливі освітні потреби дитини є великими і потрібні індивідуалізовані та адаптовані середовища, допомога інших спеціалістів (кінезітерапевтів та ін.)., тоді буде запропоновано відвідування спеціального виховного центру чи спеціальної школи.

Якщо Ваша дитина має порушення зору, Ви можете отримати допомогу і консультації у Центрі освіти сліпих і слабозорих Литви, тел. № +370 679 87400.

Якщо дитина має розлад аутичного спектру, консультації надає Відділ консультування дітей з вадами розвитку Центру освіти сліпих і слабозорих Литви, тел. № +370 677 58544.

Дітям із вадами слуху, які носять кохлеарні імплантати, допомогу і консультації надає Центр освіти глухих і слабочуючих Литви, тел. № +370 664 28118.

My child has a disability or special educational needs. Which educational establishment should I choose for my child?

You should apply to the Education Department of the municipality in which you are staying, using the following contact details.

When applying to the Education Department of the municipality, inform them if your child has a disability or special educational needs, is in an emotional crisis, or that you are worried about the child‘s emotional state.

Specialists of the Education Department will help you find an educational establishment that suits your child’s needs best.

The better your inform the Education Department about your needs and expectations, the easier it will be to find an educational establishment suitable for your child.

Depending on the needs of your child, you will be offered an educational establishment where the child will receive the educational assistance required.

If special educational needs of the child are significant and an individually adapted environment or specialist help (kinesitherapists etc.) is required, you will be offered a centre for special needs education or a special school.

If your child has a vision disorder, you will get assistance and consultations at the National Centre for Education of Blind and Visually Impaired People, telephone +370 679 87400.

If your child has the autism spectrum disorder, consulting is provided by the Division for Consulting Children with Development Disorders of the National Centre for Education of Blind and Visually Impaired People, telephone +370 677 58544.

Children with hearing disorders including those with cochlear implants are assisted and consulting is provided by the National Centre for Education of Deaf and Hard of Hearing People, telephone +370 664 28118.

***

Kaip vertinami ukrainiečių mokinių mokymosi pasiekimai?

Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami  mokyklos  priimtais  sprendimais,  kaip numatyta Bendrųjų ugdymo planų 28 punkte.

***

Kokia tvarka vadovaujantis išduodami išsilavinimą liudijantys pažymėjimai? Kaip fiksuojami baigiamieji įvertinimo rezultatai?

Mokiniams, atvykusiems iš Ukrainos ir siekiantiems Lietuvoje įgyti pradinį, pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą, pažymėjimai ir brandos atestatai išduodami vadovaujantis Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašu.

Pasiekimai ugdymo laikotarpio pabaigoje apibendrinami ir fiksuojamas vertinimo rezultatas.  Mokinio vertinimo rezultatas fiksuojamas įrašu ir (arba) balu, taikant 10 balų vertinimo sistemą. Jei vertinama ne pagal šią sistemą, numatomas įvertinimų konvertavimo į pažymius pagal dešimtbalę vertinimo skalę laikas, ne vėlesnis nei mokykloje nustatyto ugdymo laikotarpio, pavyzdžiui, trimestro, pusmečio, pabaiga. Neprivaloma konvertuoti, jeigu mokinio pasiekimai įvertinti įrašais „įskaityta“, „neįskaityta“, jeigu to nepageidauja mokinys ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai).

***

Kaip mokiniai turi būti keliami į aukštesnę klasę?

Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašo 30 punktas nustato, kad keliamosios (1–3, 5–9, gimnazijos I ir III) klasės mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę.

Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius (papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimus, neatliktą socialinę pilietinę veiklą, kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo programos ar papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto mokinį ugdę mokytojai, kiti ugdymo procese dalyvavę asmenys. Mokinys, besimokantis pagal bendrojo ugdymo programas, į aukštesnę klasę keliamas arba paliekamas kartoti vienų mokslo metų atitinkamos klasės ugdymo programos mokyklos, kurioje jis nuolat mokosi, vadovo įsakymu.

Reikalavimai ugdymo programai baigti nustatyti Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašo 36 punkte: mokinys, turintis patenkinamus visų atitinkamos ugdymo programos dalykų, nurodytų ugdymo plane, mokinio individualiame ugdymo plane, metinius įvertinimus, o pagrindiniame ugdyme ir atlikęs socialinę pilietinę veiklą, į aukštesnę klasę nekeliamas, jis laikomas baigusiu atitinkamą ugdymo programą. 

Pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės  mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus įvertinimus, laikomas baigusiu programą ir įgijusiu pradinį išsilavinimą ir teisę mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. Įgijus pradinį išsilavinimą, išduodamas pradinio išsilavinimo pažymėjimas.

Mokiniui, baigusiam pagrindinio ugdymo programos  pirmąją dalį, išduodamas pažymėjimas.

Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys turi ne tik baigti pagrindinio ugdymo programą, atlikti socialinę pilietinę veiklą, bet ir dalyvauti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime. Tačiau iš Ukrainos atvykę mokiniai mokyklos vadovo įsakymu gali būti  atleidžiami nuo šių patikrinimų. Tokiu atveju mokiniui baigus pagrindinio ugdymo programą, atlikus socialinę pilietinę veiklą ir mokyklos vadovui atleidus nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, laikoma, kad mokinys įgijo pagrindinį išsilavinimą ir jam išduodamas pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas. Jei bent vienas dalyko įvertinimas nepatenkinamas, jam išduodamas mokymosi pasiekimų pažymėjimas.

Jei besimokančiojo pagal vidurinio ugdymo programą individualaus ugdymo plano metiniai įvertinimai patenkinami, mokinys laikomas baigusiu vidurinio ugdymo programą. Viduriniam išsilavinimui įgyti ir brandos atestatui gauti reikia  ne tik baigti vidurinio ugdymo programą, bet ir išlaikyti bent vieną brandos egzaminą, jeigu nuo lietuvių kalbos ir literatūros egzamino mokinys yra atleistas.

***

Ar ukrainiečiams mokiniams išduodamas brandos atestatas?

Jei mokinys mokosi nuotoliniu būdu Ukrainoje, o Lietuvoje laiko tik brandos egzaminus, brandos atestatas tokiu atveju neišduodamas, nes brandos atestatui gauti nepakanka išlaikyti tik brandos egzaminus, privalu baigti vidurinio ugdymo programą Lietuvoje.

IV gimnazijos klasės mokiniui išduodamas mokymosi pasiekimų pažymėjimas, jei yra fiksuotas bent vienas nepatenkinamas dalyko metinis įvertinimas arba neišlaikyti egzaminai, jei nuo jų laikymo mokinys nėra atleistas.

***

Kaip elgtis, kai mokiniui, nebaigusiam programos, negalima išduoti nei brandos atestato, nei pažymėjimo?

Kai nėra išduodamas pažymėjimas ar brandos atestatas, mokiniui, jo tėvų prašymu, mokykla gali išduoti pažymą. Joje gali būti pateikiama informacija apie nebaigusio ugdymo programos ir išvykstančio iš mokyklos mokinio mokymosi pasiekimus per tam tikrą mokslo metų laikotarpį (pvz., per mėnesį, pusmetį ir pan.), informacija apie mokslo metų mokinio mokymosi pasiekimus (pvz., išvykstančiam iš mokyklos, pasibaigus mokslo metams, pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniui, negavusiam pradinio išsilavinimo pažymėjimo ir kt.), dalykams skirtą valandų skaičių ir kt. Pažyma gali būti išduodama ir tuo atveju, kai mokinys nuotoliniu būdu mokosi Ukrainoje, o Lietuvos mokykloje mokosi tik dalį ugdymo programos dalykų.

Pažyma rengiama vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis vyriausiojo archyvaro. 

 

Atvykau į Lietuvą iš Ukrainos. Ukrainoje lankiau profesinę mokyklą ir labai norėčiau savo profesinius įgūdžius ir toliau tobulinti Lietuvoje. Kur turėčiau kreiptis, norėdamas lankyti profesinę mokyklą Lietuvoje?

Norintiems mokytis dabar: išsirinkite vieną iš 44 profesinių mokyklų, susisiekite tiesiogiai ir sužinokite apie mokymosi galimybes

Norintiems mokytis nuo rugsėjo 1 d.:

- išsiaiškinkite, pagal kokią programą norite mokytis - programų sąrašas

- išsirinkite vieną iš 44 profesinių mokyklų, susisiekite ir sužinokite apie mokymosi galimybes. 

Informacija prieinama tik lietuvių kalba, todėl kilus papildomiems klausimams susisiekite su koordinatoriumi savo savivaldybėje. Koordinatorių kontaktai savivaldybėse.  

Я прибув/-ла до Литви з України. Я навчався/-лася в Україні в професійно-технічному училищі і дуже хотів/-ла би продовжувати вдосконалювати свої професійні навички у Литві. Куди я маю звертатися, якщо бажаю навчатися в професійно-технічному училищі у Литві?

Для тих, хто хоче навчатися тепер: виберіть один із 44 професійно-технічних навчальних закладів, зв’яжіться безпосередньо з ними і дізнайтеся про можливості навчання.  

Для тих, хто бажає навчатися з 1 вересня:

- з'ясуйте, за якою програмою Ви хочете навчатися

- виберіть один з 44 професійно-технічних навчальних закладів, зв’яжіться безпосередньо з ними і дізнайтеся про можливості навчання.

Інформація доступна лише литовською мовою, тому у разі додаткових запитань, будь ласка, зв’яжіться з координатором у Вашому самоврядуванні: контакти координаторів у самоврядуваннях опубліковані на веб-сайті.

I came to Lithuania from Ukraine. I attended a vocational school in Ukraine and I would like to further develop my professional skills in Lithuania. Where should I apply to attend a vocational school in Lithuania?

If you want to study now: choose one of 44 vocational schools and contact it directly to find out about training opportunities

If you want to study from 1 September:

find out which programme you want to study;

choose one of 44 vocational schools and contact it to find out about training opportunities.

The information is only available in Lithuanian, so if you have any further questions, please contact the coordinator in your municipality: the contact details of the coordinators by municipality are available there.

***

Kaip galėčiau patikrinti, ar šalia man priskirtos gyvenamosios vietos esančiose profesinėse mokyklose mokoma mano krypties specialybės?

Tai galima pasitikrinti šioje interneto svetainėje

Informacija prieinama tik lietuvių kalba, todėl kilus papildomiems klausimams susisiekite su koordinatoriumi savo savivaldybėje. 

Як я можу перевірити, чи здійснюється навчання за моєю спеціальністю у професійно-технічному училищі поблизу призначеного мені місця проживання?

Це можна перевірити на веб-сайті

Інформація доступна лише литовською мовою, тому у разі виникнення додаткових запитань, будь ласка, зв’яжіться з координатором у Вашому самоврядуванні: контакти координаторів у самоврядуваннях опубліковані на веб-сайті

How can I check whether vocational schools near my place of residence offer my specialisation?

You can check on this website

The information is only available in Lithuanian, so if you have any further questions, please contact the coordinator in your municipality: the contact details of the coordinators by municipality are available there.

***

Ar turėsiu mokėti už profesinio mokymo paslaugas Lietuvoje?

Profesinio mokymo paslaugos turintiems humanitariniais pagrindais išduotą leidimą gyventi Lietuvoje yra nemokamos.

Чи мені потрібно платити за послуги професійного навчання у Литві?

Послуги з професійного навчання для тих, хто має дозвіл на проживання у Литві, виданий на гуманітарній основі, є безкоштовними.

Will I have to pay for vocational training in Lithuania?

Vocational training services are free of charge for holders of a humanitarian residence permit in Lithuania.

***

Kalbu tik ukrainietiškai arba rusiškai. Ar tai neužkirs kelio man lankyti profesinę mokyklą Lietuvoje? 

Rekomenduojame kreiptis tiesiai į pageidaujamą profesinio mokymo įstaigą ir pasiteirauti dėl galimybių mokytis ne lietuvių kalba. Nemaža dalis profesinio mokymo įstaigų turi sukaupusios patirties, kaip mokytis ne lietuvių kalba.

Я розмовляю лише українською або російською мовою. Чи не закриє це мені шлях до навчання у професійно-технічному училищі у Литві? 

Ми рекомендуємо вам звернутися безпосередньо до обраного за Вашим бажанням професійного навчального закладу і дізнатися про можливості навчання іншою мовою, ніж литовська. Багато професійно-технічних закладів накопичили досвід навчання іншою мовою, ніж литовська.

I only speak Ukrainian or Russian. Will this prevent me from attending a vocational school in Lithuania?

We recommend that you contact your preferred vocational training institution directly and ask about non-Lithuanian language options. Many vocational training institutions have experience of non-Lithuanian language training.

***

Gerai kalbu angliškai, ar turite profesinio mokymo programų anglų kalba?

Rekomenduojame kreiptis tiesiai į pageidaujamą profesinio mokymo įstaigą ir pasiteirauti dėl galimybių mokytis ne lietuvių kalba. Didelė dalis profesinio mokymo įstaigų turi sukaupusios patirties, kaip mokytis ne lietuvių k.

Я добре володію англійською, чи є програми професійного навчання англійською мовою?

Ми рекомендуємо вам звернутися безпосередньо до обраного за Вашим бажанням професійного навчального закладу і дізнатися про можливості навчання іншою мовою, ніж литовська. Значна кількість професійно-технічних закладів накопичила досвід навчання іншою мовою, ніж литовська.

I speak English well. Do you have vocational training programmes in English?

We recommend that you contact your preferred vocational training institution directly and ask about non-Lithuanian language options. Many vocational training institutions have experience of non-Lithuanian language training.

***

Atvykau į Lietuvą, neturėdamas mano turimą išsilavinimą (vidurinį, pagrindinį) patvirtinančių dokumentų, ar tai neužkirs kelio man įstoti į profesinę mokyklą?

Jei esate baigęs pagrindinio ar vidurinio ugdymo mokyklą užsienyje, bet neturite dokumentų, nėra užkertamas kelias mokytis ar studijuoti Lietuvoje.

Jei norite mokytis pagal profesinio mokymo programą Lietuvoje, kreipkitės tiesiai į profesinę mokyklą, kurioje norite mokytis. Mokykloje bus įvertintas jūsų pasirengimo lygis ir pasiūlytas mokymo planas bei programa.

Я прибув/-ла у Литву, не маючи документів, що підтверджують мою освіту (середню, базову), чи не закриє це мені шлях вступу до професійного училища?

Якщо ви здобули початкову або середню освіту закордоном, але не маєте документів, Вам не закритий шлях до навчання чи здобуття вищої освіти у Литві.

Якщо Ви бажаєте навчатися за програмою професійної підготовки у Литві, звертайтеся безпосередньо до професійно-технічного училища, у якому Ви хочете навчатися. У цьому закладі буде здійснено оцінку Вашого рівня підготовки та запропоновано навчальний план і програму.

I came to Lithuania without documents attesting my education (secondary, basic). Will this prevent me from enrolling in a vocational school?

If you have graduated from a basic or secondary school abroad but have no documents, this does not prevent you from studying in Lithuania.

If you want to study a vocational training programme in Lithuania, please contact the vocational school where you want to study. The school will assess your level of preparation and offer you a training plan and a programme.

Ar iš Ukrainos atvykę vaikai gali nemokamai lankyti pasirinktus neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus po pamokų? 

Tokia galimybė yra, kaip ir visiems Lietuvoje gyvenantiems vaikams. Vienam vaikui valstybė skiria 15 eurų iš vadinamojo vaikų neformaliojo švietimo krepšelio lėšų. Tėvams kompensuojama dalis arba, priklausomai nuo neformaliojo vaikų švietimo programos kainos, visa mokesčio suma. Tėvai kartu su mokiniu išsirenka patinkančią programą ir su jos teikėju pasirašo sutartį.    

Atvykau į Lietuvą iš Ukrainos. Ukrainoje lankiau aukštąją mokyklą ir norėčiau pratęsti savo studijas Lietuvoje. Ar Lietuvos aukštosios mokyklos galėtų mane priimti ir leisti čia pabaigti mano bakalauro / magistro studijas? Kur turėčiau kreiptis?

Taip, tokia galimybė yra. Tikslesnė informacija skelbiama studyin.lt tinklalapyje. Šiame tinklalapyje suformuotas atskiras skyrius Ukrainos piliečiams anglų ir ukrainiečių kalbomis. 

Я прибув/-ла до Литви з України. В Україні я навчався/-лася у вищому навчальному закладі і хотів/-ла б продовжити своє навчання у Литві. Чи могли б вищі навчальні заклади Литви прийняти мене і дозволити мені закінчити тут моє навчання на бакалавра/магістра? Куди мені звертатися?

Так, така можливість є. Більш детальна інформація опублікована на веб-сайті studyin.lt. На цьому веб-сайті сформовано окремий розділ для громадян України англійською і українською мовами. 

I came to Lithuania from Ukraine. I attended a higher education institution in Ukraine and would like to continue my studies in Lithuania. Can Lithuanian higher education institutions enrol me and allow me to complete my bachelor/master degree studies here? Where should I apply?

Yes, there is such a possibility. More detailed information is published on studyin.lt. A separate section for Ukrainian citizens is created on this website in the English and Ukrainian languages. 

***

Kur galėčiau rasti visą aktualią informaciją apie Lietuvoje esančias aukštąsias mokyklas, jų siūlomas studijų programas ir tai, kokomis kalbomis jos yra dėstomos?

Informacija skelbiama studyin.lt tinklalapyje.

Де я можу знайти всю актуальну інформацію про вищі навчальні заклади у Литві, ними пропоновані навчальні програми, а також якими мовами відбувається навчання?

Інформація публікується на веб-сайті studyin.lt.

Where can I find all relevant information about higher education institutions in Lithuania, the study programmes they offer and the languages of instruction?

The information is published on studyin.lt.

***

Ar turėsiu mokėti už studijas Lietuvoje?

Atsižvelgiant į aukštųjų mokyklų pajėgumą, Ukrainos piliečių studijos bus remiamos. Dalis Lietuvos aukštųjų mokyklų planuoja studentus iš Ukrainos atleisti nuo studijų kainos arba daryti žymias nuolaidas studijų kainai. Dėl paramos dydžio ir sąlygų informuoja pasirinkta aukštoji mokykla.

Чи я повинен платити за навчання у Литві?

Приймаючи до уваги можливості вищих навчальних закладів Литви, навчання громадян України буде мати фінансову підтримку. Деякі вищі навчальні заклади Литви планують звільнити студентів з України від плати за навчання або зробити значні знижки на плату за навчання. Щодо розміру і умов фінансової підтримки інформацію надає Вами обраний вищий навчальний заклад.

Will I have to pay for studies in Lithuania?

Depending on the capacity of higher education institutions, studies by Ukrainian citizens will be sponsored. Some Lithuanian higher education institutions are planning to exempt Ukrainian students from tuition fees or offer significant discounts on tuition fees. The selected higher education institution will inform you about the support amount and conditions.

***

Mieste, kuriame man buvo priskirta gyvenamoji vieta, nėra aukštųjų mokyklų, ar galėčiau vykti į kitą miestą?

Taip, galite vykti į kitą miestą.

У місті, в якому мені було призначено місце проживання, немає вишів, чи можу я перебратися в інше місто?

Так, Ви можете перебратися в інше місто.

There are no higher education institutions in the city where accommodation has been assigned to me. Can I go to another city?

Yes, you can go to another city.

***

Ar galiu tikėtis gauti apgyvendinimą bendrabutyje kitame mieste? Ar turėsiu už jį mokėti?

Taip, apgyvendinimas bendrabutyje yra galimas, tai priklausys nuo turimų laisvų vietų skaičiaus. Dėl mokestinių lengvatų informuoja pasirinkta aukštoji mokykla.

Чи можу я сподіватися, що отримаю проживання в гуртожитку в іншому місті? Чи мені потрібно за це платити?

Так, проживання в гуртожитку є можливим, це залежить від кількості наявних вільних місць. Інформацію щодо пільг на таку оплату надає Вами обраний виш.

Can I expect to get dormitory accommodation in another city? Will I have to pay for it?

Yes, dormitory accommodation is available, depending on the number of places available. Your selected higher education institution will inform you about tax concessions.

***

Kadangi tėvynę teko palikti neplanuotai, mano finansinė situacija šiuo metu sudėtinga. Dar neturiu darbo. Ar galėčiau tikėtis gauti stipendiją Lietuvoje?

Valstybė skiria paramą stipendijoms, taip pat yra aukštųjų mokyklų iniciatyvų finansiškai remti Ukrainos piliečių studijas, aukštosios mokyklos informaciją skelbia savo tinklalapiuose.

Оскільки мені довелося незаплановано покинути Батьківщину, мій фінансовий стан наразі є складним. Я ще не маю праці. Чи можу я сподіватися на отримання стипендії у Литві?

Держава пропонує підтримку у вигляді стипендій, а також є ініціативи вищих навчальних закладів щодо фінансової підтримки навчання громадян України. Відповідна інформація опублікована на їхніх веб-сайтах.

As I had to leave my homeland unexpectedly, my financial situation is currently difficult. I do not have a job yet. Can I expect to receive a scholarship in Lithuania?

The state offers support in the form of scholarships, and there are also initiatives by higher education institutions to financially support the studies of Ukrainian citizens. Related information is published on their websites.

***

Kalbu tik ukrainietiškai arba rusiškai, ar turite studijų programų šiomis kalbomis?

Taip, informacija apie jas teikiama studyin.lt tinklalapyje.

Я розмовляю лише українською чи російською мовою, чи є програми навчання цими мовами?

Так, інформація про них надається на веб-сайті studyin.lt.

I only speak Ukrainian or Russian. Do you have study programmes in these languages?

Yes, information about them is available on studyin.lt.

***

Ar Lietuvos aukštosios mokyklos siūlo anglų kalbos kursus? Baigęs kursus galėčiau studijuoti anglų kalba?

Taip, tokia galimybė yra, tikslesnė informacija bus pasiekiama studyin.lt tinklalapyje.

Чи пропонують вищі навчальні заклади Литви курси англійської мови? Чи після закінчення курсів я можу навчатися англійською мовою?

Так, така можливість є, більш детальна інформація буде доступною на веб-сайті studyin.lt.

Do Lithuanian higher education institutions offer English language courses? Can I study in English after completing the course?

Yes, there is such a possibility. More detailed information will be available on studyin.lt.

***

Atvykau į Lietuvą baigęs dalį savo studijų programos Ukrainoje. Ar mano studijuoti studijų dalykai bus įskaityti? Kaip elgtis jeigu neturiu studijų išrašo, nurodančio, kokius studijų dalykus esu baigęs? 

Taip, dalykų įskaitymas yra galimas, tiek turint dokumentus, tiek ir neturint. Detalesnę informaciją galės suteikti konkreti aukštoji mokykla individualiu atveju.

Я прибув/-ла до Литви після закінчення частини моєї програми навчання в Україні. Чи будуть зараховані ті навчальні предмети, що їх я вивчав/-ла? Що робити, якщо я не маю виписки про навчання, яка вказує, вивчення яких навчальних предметів я завершив/-ла?

Так, зарахування предметів можливе як при наявності документів, так і без них. Більш детальну інформацію може надати конкретний вищий навчальний заклад в кожному індивідуальному випадку.

I came to Lithuania after completing part of my study programme in Ukraine. Will my study subjects be recognised? What if I don’t have a transcript of my studies indicating which subjects I have completed?

Yes, recognition of study subjects is possible, both with and without documentation. More detailed information will be provided individually by the specific higher education institution.

***

Atvykau į Lietuvą, tačiau noriu tęsti studijas Ukrainos aukštojoje mokykloje nuotoliniu būdu. Kokią studijų proceso paramą man gali suteikti Lietuvoje?

Šiuo metu informacija tikslinama, tačiau dalis aukštųjų mokyklų deklaravo laisvą prieigą prie interneto, bibliotekų.

Я прибув/-ла до Литви, але хочу продовжити навчання у вищому навчальному закладі України, дистанційно. Яка підтримка для навчального процесу може бути надана мені у Литві?

Наразі інформація уточнюється, але деякі вищі навчальні заклади Литви задекларували вільний доступ до інтернету і бібліотек.

I came to Lithuania but I want to continue my studies at a Ukrainian higher education institution remotely. What kind of study support can I get in Lithuania?

The information is currently being prepared, but some higher education institutions have declared free access to the internet and libraries.

***

Atvykau į Lietuvą neturėdamas mano vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, ar tai neužkirs kelio man įstoti į aukštąją mokyklą?

Net ir tokiu atveju, kai asmuo yra baigęs vidurinę mokyklą užsienyje, bet neturi dokumentų, nėra užkertamas kelias siekti aukštojo mokslo Lietuvoje. Jei užsienyje įgytas vidurinis išsilavinimas (pvz., Ukrainoje įgytas Атeстат прo повну загальну серeдню освiту arba Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти), tačiau neturima jį patvirtinančių dokumentų, yra numatyta speciali pripažinimo procedūra.

Pripažinimą gali atlikti tokią teisę turinti aukštoji mokykla, kurioje norima studijuoti, arba Studijų kokybės vertinimo centras. Pripažinimo teisę turinčių aukštųjų mokyklų sąrašas teikiamas centro interneto puslapyje. 

Bendra informacija apie dokumentų pateikimo tvarką SKVC, įskaitant papildomą informaciją neturintiems dokumentų, teikiama centro interneto puslapyje. Kilus klausimams dėl pripažinimo SKVC konsultuoja el. paštu [email protected], tel. 8 5 210 47 72).

Я приїхав/-ла до Литви без документів, що підтверджують мою середню освіту, чи не закриє це мені шлях вступити до вищого навчального закладу Литви?

Навіть у тому випадку, якщо особа закінчила середню школу закордоном, але не має документів, це не заважає здобути вищу освіту у Литві. Якщо середня освіта здобута закордоном (наприклад в Україні отримано Атeстат прo повну загальну серeдню освiту або Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти), але немає документів, що це підтверджують, передбачено спеціальну процедуру для визнання такої освіти.

Визнання освіти може здійснити вищий навчальний заклад, що має таке право, або Центр оцінювання якості навчання (ЦОЯН). Перелік вищих навчальних закладів, що мають право здійснювати визнання, надається за посиланням.

Загальна інформація про порядок подання документів до ЦОЯН, у тому числі і про додаткову інформацію для осіб, які не мають документів, надається за посиланням. У разі виникнення питань щодо визнання освіти, ЦОЯН надає консультації ел. поштою: [email protected], тел.: +370 5 210 47 72).

I came to Lithuania without documents attesting my secondary education. Will this prevent me from being admitted to a higher school?

If you have graduated from a secondary school abroad but do not have the supporting documents, this does not prevent you from pursuing higher education in Lithuania. If you have acquired secondary education abroad (e.g. Атeстат прo повну загальну серeдню освiту or Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти from Ukraine), but you do not have the supporting documents, there is a special procedure for recognition of education.

Recognition can be carried out either by the higher education institution in which you wish to study and which is entitled to carry out this procedure or by the Centre for Quality Assessment in Higher Education (SKVC). A list of higher education institutions having the right of recognition of education is available there.

General information on the procedure for submitting documents to the SKVC, including additional information for those without documents, is available there. If you have any questions about recognition, please consult the SKVC by emailing to [email protected] or by calling 8 5 210 47 72.

***

Ar įstojus į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje galėsiu studijuoti nemokamai?

Taip, Ukrainos piliečių, dėl karo veiksmų pasitraukusių į Lietuvą, studijų kaina galės būti apmokėta iš valstybės biudžeto lėšų, jeigu jie yra įgiję vidurinį išsilavinimą ir atitinka stojimo į atitinkamą studijų programą reikalavimus, turi leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvoje.

Norint stoti į Lietuvos aukštąją mokyklą ir vidurinį išsilavinimą įgijus Ukrainoje, reikia turėti brandos atestatą ir išlaikytą Ukrainos nacionalinį testą (Національний мультипредметний тест (НМТ). Išsilavinimą įgijus Lietuvoje, reikia turėti brandos atestatą ir išlaikytus du pasirinktus valstybinius brandos egzaminus arba išlaikytą Ukrainos nacionalinį testą (Національний мультипредметний тест (НМТ).

***

Ar turiu mokėti lietuvių kalbą, kad galėčiau studijuoti Lietuvoje?

Jei studijos organizuojamos lietuvių kalba, reikia turėti B2 arba C1 lietuvių kalbos mokėjimo lygį, priklausomai nuo pasirinktos studijų programos.

Lietuvių kalbos mokėjimo lygis įrodomas kompetentingos institucijos išduotu dokumentu, patvirtinančiu pakankamas lietuvių kalbos žinias. Jei dokumentais negalima įrodyti lietuvių kalbos mokėjimo lygio, papildomai laikoma lietuvių kalbos įskaita.

Išlaikius lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą ar baigiamąjį lietuvių kalbos egzaminą pagal tarptautinės organizacijos švietimo programą, lietuvių kalbos mokėjimo papildomai įrodyti nereikia.

***

Kaip ir kokius dokumentus turiu pateikti, stojant į aukštąją mokyklą?

Į Lietuvos aukštąsias mokyklas stojantys Ukrainos piliečiai, vidurinį išsilavinimą įgiję Ukrainoje, turi pateikti įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentą. Taip pat reikalinga pažyma apie lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą arba dokumentas, įrodantis lietuvių kalbos mokėjimą (jei nelaikytas lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas), kiti aukštosios mokyklos priėmimo taisyklėse nurodyti dokumentai, leidimas gyventi Lietuvoje.

Dokumentai pateikiami Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) tiesiogiai arba interneto svetainėje lamabpo.lt. Juos taip pat galima pateikti pasirinktai aukštajai mokyklai, padėsiančiai duomenis įvesti į LAMA BPO sistemą. Galima rinktis kelias studijų programas Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Dokumentai ar jų vertimai turi būti lietuvių arba anglų kalba.

Atvykau į Lietuvą iš Ukrainos su vaikais, kurie yra sportininkai. Norėčiau, kad jie sportuotų Lietuvoje. Ar tai įmanoma ir kur turėčiau kreiptis?

Reikėtų kreiptis į savivaldybės, kurioje įsikūrėte, administracijos švietimo / sporto skyrių. Savivaldybės administracijos švietimo / sporto skyrius išnagrinės situaciją ir nukreips į atitinkamą sporto organizaciją.

Kontaktai.  

Я прибув/-ла у Литву з України разом з дітьми, що є спортсменами. Я хотів/-ла б, щоб вони займалися спортом у Литві. Чи це можливо і куди я маю звертатися?

Вам слід звернутися до відділу освіти/спорту того самоврядування, де Ви облаштувалися. Відділ освіти/спорту адміністрації цього самоврядування розгляне ситуацію і направить до відповідної спортивної організації.

Контакти опубліковані на веб-сайті.

I came to Lithuania from Ukraine with my children who are athletes. I would like them to go in for sports in Lithuania. Is this possible and where should I apply?

You should contact the education/sports division of the administration of the municipality where you are staying. The education/sports division of the municipal administration will analyse your situation and refer you to the relevant sports organisation.

The contact details of the coordinators by municipality are available there.

***

Esu sportininkas, kuris dėl netikėto pasitraukimo iš savo tėvynės turėjo nutraukti savo karjerą. Ar yra galimybė laikinai arba ilgesniam laikui prisijungti prie Lietuvos sporto klubų ar nacionalinių sporto šakų federacijų ir tęsti savo sportinę veiklą?

Reikėtų kreiptis į savivaldybės,  kurioje įsikūrėte, administracijos švietimo / sporto skyrių. Savivaldybės administracijos švietimo / sporto skyrius išnagrinės situaciją ir nukreips į atitinkamą sporto organizaciją.

Я спортсмен, якому внаслідок несподіваного відбуття з Батьківщини довелося припинити свою кар’єру. Чи є можливість тимчасово або на триваліший час долучитися до спортивних клубів або національних спортивних галузевих федерацій Литви і продовжити свою спортивну діяльність?

Вам слід звернутися до відділу освіти/спорту того самоврядування, де Ви облаштувалися. Відділ освіти/спорту адміністрації цього самоврядування розгляне ситуацію і направить до відповідної спортивної організації.

I am an athlete who had to discontinue the sporting career due to an unexpected departure from my home country. Is it possible to join Lithuanian sports clubs or national sports federations and continue my sporting activities temporarily or for a longer period?

You should contact the education/sports division of the administration of the municipality where you are staying. The education/sports division of the municipal administration will analyse your situation and refer you to the relevant sports organisation.

***

Atvykau iš Ukrainos, esu sportininkas, norėčiau ir toliau varžytis savo sporto šakos sporto varžybose. Ar tai įmanoma ir kur turėčiau kreiptis?

Reikėtų kreiptis į atitinkamą Lietuvos sporto šakos federaciją (federacijų kontaktai).

Я прибув/-ла з України, я спортсмен/-ка, хотів/-ла би і надалі брати участь у спортивних змаганнях зі свого виду спорту. Чи це можливо і куди я маю звертатися?

Слід звернутися до відповідної спортивної федерації Литви (Контакти). 

I came from Ukraine, I am an athlete and I would like to continue competing in my sport. Is this possible and where should I apply?

You should contact the relevant Lithuanian sports federation (Contacts).

 Federacijos pavadinimas  El. paštas  Telefono Nr.  
 Aeroklubas  [email protected]  +37052123920
 Automobilių federacija  [email protected]  +37037787534
 Badmintono federacija  [email protected]  +37067270222
 Beisbolo asociacija  [email protected]  +37069999444
 Biatlono federacija  [email protected]  +37052796708
 Biliardo federacija  [email protected]  +37068790641
 Bokso federacija  [email protected]  +37068757019
 Boulingo federacija  [email protected]  +37069818781
 Buriuotojų sąjunga   [email protected]  +37069952401
 Čiuožimo federacija  [email protected]  +37069411300
 Dziudo federacija  [email protected]  +37065788550
 Fechtavimo federacija  [email protected]  +37067140043
 Futbolo federacija  [email protected]  +37052638741
 Gimnastikos federacija  [email protected]  +37069637663
 Golfo federacija  [email protected]  +37065744653
 Greitojo čiuožimo federacija  [email protected]  +37065236601
 Ice Hockey asociacija  [email protected]  +37069836225
 Imtynių federacija  [email protected]  +37066737070
 Irklavimo federacija  [email protected]  +37067452688
 Jėgos trikovės federacija  [email protected]  +37061019313
 Kanojų ir baidarių sąjunga  [email protected]  +37067092625
 Karate federacija  [email protected]  +37069808099
 Kerlingo asociacija  [email protected]  +37065900803
 Kickboxing federacija  [email protected]  +37069910666
 Kyokushin karate federacija  [email protected]  +37069808099
 Korespondentinių šachmatų federacija  [email protected]  +37069905545
 Krepšinio federacija  [email protected]  +37037787766
 Laipiojimo federacija  [email protected]  +37065771263
 Lankininkų federacija  [email protected]   +37067636948
 Lengvosios atletikos federacija  [email protected]  +37065028205
 Motociklų federacija  [email protected]  +37068575455
 Motorlaivių federacija  [email protected]  +37066561041
 Muyathai federacija  [email protected]  +37067547479
 Orientavimosi federacija  [email protected]  +37062024554
 Plaukimo federacija  [email protected]  +37065758542
 Pulo federacija  [email protected]  +37068657573
 Rankinio federacija  [email protected]  +37068272814
 Regbio federacija  [email protected]   +37064443615
 Sambo federacija  [email protected]  +37052163926
 Skraidančiojo disko federacija  [email protected]  +37061255088
 Slidinėjimo asociacija  [email protected]  +37062587275
 Softbolo federacija  [email protected]  +37061541072
 Sportinės žūklės federacija  [email protected]  +37062062118
 Sportinių šokių federacija  [email protected]   +37068759077
 Sporto dviračių federacija  [email protected]  +37069846020
 Stalo teniso sąjungos asociacija  [email protected]  +37061812300
 Sunkiosios atletikos federacija  [email protected]  +37061632721
 Šachmatų federacija  [email protected]  +37062078288
 Šachmatų kompozitorių sąjunga  [email protected]  +37068379498
 Šaudymo sąjunga  [email protected]  +37067209655
 Šiuolaikinės penkiakovės federacija  [email protected]  +37064099999
 Taekwando federacija  [email protected]  +37067021701
 Teniso sąjunga  [email protected]   +37069400761
 Tinklinio federacija  [email protected]  +37065501552
 Triatlono federacija  [email protected]  +37060676384
 Universaliosios kovos federacija  [email protected]  +37067197309
 Vandens motociklų federacija  [email protected]  +37068672250
 Vandensvydžio federacija  [email protected]  +37069807552
 Vandens slidinėjimo asociacija  [email protected]  +37069935500
 Virvės traukimo federacija  [email protected]  +37068408078
 Žirginio sporto federacija  [email protected]  +37062704038
 Žolės riedulio federacija  [email protected]  +37068759588

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-09