BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Bendrasis ugdymas / Загальна освіта / General education

Atvykau į Lietuvą iš Ukrainos kartu su vaikais. Kur galėčiau kreiptis, norėdamas (-a) leisti savo vaikus į mokyklą Lietuvoje?

Dėl priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas reikėtų kreiptis į savivaldybės, kurioje esate apgyvendinti, švietimo padalinį arba arčiausiai esančią mokyklą. Mokykla pagal jūsų pateiktus dokumentus (jeigu turite), pokalbį su mokiniu, jo tėvais ir kitą turimą informaciją priims mokinį mokytis su bendraamžiais. Gali būti priimama mokytis ir klase žemiau ar aukščiau (jei mokinio tėvai prašo / sutinka). Kiekvienoje savivaldybėse yra koordinatorius, į kurį galite kreiptis. Koordinatorių kontaktai savivaldybėse.  

Я прибув/-ла до Литви з України разом з дітьми. Куди я можу звернутися, щоб мої діти відвідували школу у Литві?

Для прийому на навчання за початковою, базовою чи середньою програмою освіти Вам слід звернутися до відділу освіти того самоврядування, де Вам надано житло, або до найближче розташованої школи. Школа на підставі наданих Вами документів (якщо такі маєте), співбесіди з учнем, його батьками та іншої доступної інформації прийме учня на навчання з однолітками. Учень також може бути прийнятий на навчання до класу нижче або вище (за бажанням або згодою батьків учня). У кожному самоврядуванні є координатор, до якого Ви можете звертатися. Контакти координаторів опубліковані тут

I came to Lithuania from Ukraine with my children. Where should I apply for enrolling my children in school in Lithuania?

For enrolment in primary, basic or secondary education, please contact the education division of the municipality where you have been offered accommodation or the nearest school. The school will enrol the pupil to study with his/her peers on the basis of the documents you provide (if any), an interview with the pupil and his/her parents, and other available information. The pupil may be enrolled in a lower or upper form (if the pupil’s parents request/agree). There is a coordinator in each municipality whom you can contact. The contact details of the coordinators are available there.

***

Mano vaikas kalba tik ukrainietiškai arba rusiškai. Ar tai neužkirs kelio priimti mano vaiką į bendrojo ugdymo mokyklą?

Ne, tai nėra kliūtis. Mokykla sudaro individualų ugdymo planą, kuriame numatomas mokinio tolesnis mokymasis ir reikalinga pagalba. Lietuvių kalbos mokysis ne tik su klase, bet ir papildomai. Lietuvių kalbos mokymasis bus labai individualizuotas, pritaikytas mokiniui. Lietuvos mokyklose nuo šeštos klasės jau yra privalomas antrosios užsienio kalbos mokymasis. Pasirinkus rusų kalbą (tikėtina, kad ją moka pakankamai gerai), mokiniui antrosios užsienio kalbos pamokos gali būti skirtos mokytis lietuvių kalbos. Jeigu mokykloje atvykusių mokinių iš Ukrainos bus daugiau, gali būti sudarytos mokinių grupės, kuriose bus mokomasi nustatytą laiką tik lietuvių kalbos, vėliau mokiniai bus nukreipti mokytis su bendraamžiais. Iš pradžių kartu su klase bus mokomasi tik kai kurių dalykų, nes kitą dalis dienos bus skirta mokytis lietuvių kalbos. Palaipsniui su bendraamžiais bus mokomasi vis daugiau dalykų, paraleliai mokomasi ir lietuvių kalbos.

Моя дитина розмовляє лише українською або російською мовою. Чи не завадить це прийняти мою дитину до загальноосвітньої школи?

Ні, це не є перешкодою. Школа складає індивідуальний план навчання, у якому передбачено подальше навчання учня і необхідна допомога. Литовську мову діти вивчатимуть не лише з класом, але й додатково. Вивчення литовської мови буде дуже індивідуальним, адаптованим до учня. У школах Литви з шостого класу вже є обов’язковим вивчення другої іноземної мови. Якщо учень обирає російську мову (ймовірно, що він її досить добре знає), тоді уроки другої іноземної мови йому можуть бути призначені для вивчення литовської мови. Якщо в школі тих учнів, які прибули з України, буде більше, тоді можна буде сформувати групи учнів, у яких протягом визначеного часу вони вивчати лише литовську мову, а потім учні будуть направлені на навчання разом із однолітками. Спочатку разом із класом відбуватиметься вивчення лише деяких предметів, оскільки решта дня буде присвячена вивченню литовської мови. Поступово з однолітками вони будуть вивчати все більше предметів, паралельно вивчаючи і литовську мову.

My child only speaks Ukrainian or Russian. Won’t this prevent my child from being enrolled in a comprehensive school?

It is not an obstacle. The school draws up an individual education plan which includes the pupil’s further education and any support needed. The pupil will learn Lithuanian individually, in addition to classroom teaching. The learning of Lithuanian will be highly personalised and tailored to the pupil. In Lithuanian schools, learning a second foreign language is already compulsory from the sixth form. If Russian is chosen (and the pupil is likely to be proficient in it), the second foreign language could be Lithuanian. If the number of Ukrainian pupils at the school is larger, groups of pupils may be formed to study only Lithuanian for a defined period of time, after which they will be placed to study with their peers. Initially, only some subjects will be taught together with the classmates, as the rest of the day will be spent learning Lithuanian. Gradually, more and more subjects will be taught with peers, alongside Lithuanian lessons.

***

Ar yra galimybė mokytis ukrainiečių kalbos Lietuvos savivaldybių ir valstybinėse mokyklose? 

Iš Ukrainos atvykusiam mokiniui pasirinkus mokytis ukrainiečių kalbos tam skiriamos 5 pamokos per savaitę, jei mokykla gali tai užtikrinti. Ukrainiečių kalbos mokyti gali iš Ukrainos atvykę mokytojai.    

Чи можна вивчати українську мову в литовських муніципалітетах та державних школах?

Якщо учень, який прибув з України, обирає для вивчення українську мову, тоді для цієї мети у школі буде призначено 5 уроків на тиждень, якщо школа може це забезпечити. Українську мову можуть викладати вчителі, які прибули з України.

Is it possible to learn Ukrainian in Lithuanian municipalities and state schools?

If a pupil from Ukraine chooses to study Ukrainian, 5 lessons per week are envisaged, if the school is capable of ensuring provision thereof. Ukrainian language teaching can be provided by teachers from Ukraine.   

***

Ar Lietuvos švietimo sistema planuoja kokias nors programas, kurios būtų skirtos ukrainiečių karo pabėgėlių vaikų integravimui į Lietuvos švietimo sistemą?

Lietuvos mokyklos yra pasirengusios priimti ukrainiečių karo pabėgėlių vaikus. Naujai atvykusiems mokiniams bus suteikta visa reikalinga pagalba mokymuisi, ugdymo procesas bus individualizuojamas ir pritaikytas pagal mokinio mokymosi poreikius.

Kiekvienam atvykusiam mokiniui numatomas adaptacijos, arba pereinamasis laikotarpis, kurio trukmė individuali. Šis laikas skiriamas ir mokinio gilesniam pažinimui, supažindinimui su mokymosi aplinka, mokytojais. Adaptacijos laikotarpiu išsiaiškinami mokinio ir / ar tėvų (globėjų, rūpintojų) tolesnio mokymosi lūkesčiai, mokinys įtraukiamas  į neformaliojo švietimo veiklas. Į ugdymo procesą mokinys įtraukiamas pamažu, nurimus reakcijoms į stresą, pajautus saugią mokymosi aplinką. Pradedant mokytis kartu su mokiniu ir tėvais (globėjais) parengiamas individualus ugdymo planas. Ukrainiečių kalbą, mokiniui pageidaujant, galima įskaityti kaip antrąją užsienio kalbą - antrosios užsienio kalbos Lietuvos mokyklose mokomasi nuo šeštos klasės. 

Чи в освітній системі Литви заплановані які-небудь програми, призначені для інтеграції дітей українських біженців війни в освітню систему Литви?

Литовські школи готові прийняти дітей українських біженців війни. Новоприбулим школярам буде надано всю необхідну допомогу в навчанні, а навчальний процес буде індивідуалізований і пристосований до потреб учня у навчальному процесі.

Для кожного учня, що прибув у Литву, передбачається адаптаційний період або перехідний період, тривалість якого є індивідуальною. Цей час також призначений і для глибшого пізнання учня, а також для його ознайомлення з навчальним середовищем і вчителями. Протягом адаптаційного періоду з’ясовуються очікування учня і/або батьків (опікунів, піклувальників) щодо подальшого навчання, учень залучається до неформальної освітньої діяльності. Учень в навчально-виховний процес залучається поступово, після зменшення хвилі реакції на стрес, коли учень відчує, що середовище навчання є безпечним для нього. З початком навчання, разом з учнем і батьками (опікунами) складається індивідуальний навчально-виховний план. Українська мова за бажанням учня може бути зарахована як друга іноземна мова – вивчення другої іноземної мови у школах Литви починається з шостого класу.

Does the Lithuanian education system plan any programmes to integrate Ukrainian war refugees’ children into the Lithuanian education system?

Lithuanian schools are ready to enrol Ukrainian war refugees’ children. Newly arrived pupils will be provided with all the necessary study support, the educational process will be personalised and tailored to the pupils’ learning needs.

Upon arriving, each pupil has an adaptation or transition period and its duration is individual. This time is also spent getting to know the pupil better and introducing the learning environment as well as teachers to him/her. During the adaptation period, the pupil’s and/or parents’ (guardians’/custodians’) expectations for further learning are clarified and the pupil is involved in non-formal education activities. The pupil is gradually integrated into the educational process, once stress reaction has calmed down and the pupil feels that he/she is in a safe learning environment. At the start of the learning process, an individual education plan is drawn up in cooperation with the pupil and his/her parents (guardians). Upon the pupil’s request, Ukrainian can be recognised as a second foreign language. A second foreign language is taught in Lithuanian schools from the sixth form. 

***

Norėčiau, kad mano vaikas pirmiausia mokytųsi lietuvių kalbos ir visiškai integruotųsi lietuviškoje mokykloje. Ar tai įmanoma? Kur jis galėtų mokytis lietuvių kalbos?

Renkantis mokyklą reikėtų pasidomėti, ar toje mokykloje formuojamos klasės (grupės) lietuvių kalbai mokytis. Informaciją apie formuojamas klases (grupes) tik lietuvių kalbai mokytis konkrečioje mokykloje ar savivaldybės teritorijoje jums suteiks kiekvienos savivaldybės švietimo padalinys.

Jeigu sudaromos klasės lietuvių kalbai mokytis, pirmąjį pusmetį mokosi tik lietuvių kalbos, antrąjį pusmetį – lietuvių kalbos  ir Lietuvos istorijos bei geografijos pradmenų. Po mokymosi metų mokiniai nukreipiami mokytis į konkrečias klases kartu su bendraamžiais.

Я хотів/-ла б, щоб моя дитина спочатку навчалася литовської мови і була повністю інтегрована в литовській школі. Чи це можливо? Де вона могла б навчатися литовської мови?

При виборі школи слід поцікавитися, чи в тій школі створюються класи (групи) для вивчення литовської мови. Інформацію про створювані класи (групи) для вивчення лише литовської мови в конкретній школі чи на території самоврядування Вам надасть відділ освіти кожного самоврядування.

Якщо створюються класи для вивчення литовської мови, то в першому півріччі вивчається лише литовська мова, у другому півріччі – литовська мова і основи історії Литви та географії. Після закінчення навчального року учні направляються на навчання в конкретних класах з однолітками.

I would like my child to learn Lithuanian first and fully integrate into a Lithuanian school. Is this possible? Where could he/she learn Lithuanian?

When choosing a school, you should check whether the school has classes/groups for learning Lithuanian. The education division of each municipality will be able to provide you with information about the Lithuanian-only classes/groups in a particular school or municipal area.

If Lithuanian language classes are formed, pupils will study only Lithuanian in the first half-year and Lithuanian as well as the basics of Lithuanian history and geography in the second half-year. After one school year, pupils will be placed to study together with their peers.

***

Ar turėsiu mokėti už bendrojo ugdymo paslaugas Lietuvoje?

Šios paslaugos nemokamos.

Чи я повинен платити за загальноосвітні послуги в Литві?

Ці послуги безкоштовні.

Will I have to pay for general education in Lithuania?

These services are free.

***

Žinau, kad turite ir tautinių mažumų mokyklų Lietuvoje, tačiau dėl šiandieninės Rusijos agresijos nenorėčiau, kad mano vaikai mokytųsi mokykloje rusų kalba. Kokios yra alternatyvos? Ar turiu pasirinkimo galimybę?  

Neabejotinai turite pasirinkimo galimybę. Galite rinktis mokyklą, kurioje mokoma valstybine kalba, kartu su papildomomis lietuvių kalbos pamokomis – ilgojoje perspektyvoje kalbos mokėjimas padės jums lengviau integruotis Lietuvoje. Dėl priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas reikėtų kreiptis į pasirinktą pagal gyvenamąją vietą arčiausiai esančią mokyklą. Jums mokyklą gali pasiūlyti savivaldybės, kurios teritorijoje esate apgyvendinti, švietimo padalinys.    

Lietuvoje yra mokyklų, kuriose ugdymo procesas organizuojamas baltarusių, lenkų, vokiečių kalbomis. Galima rinktis ir tokią mokyklą.

Я знаю, що у Литві також є і школи національних меншин, проте з огляду на сьогоднішню російську агресію я не хотів/-ла би, щоб мої діти у школі вчилися російською мовою. Які є альтернативи? Чи я маю можливість вибору?

Безсумнівно, Ви маєте можливість вибору. Ви можете вибрати школу, де навчання відбувається державною мовою, разом із додатковими уроками литовської мови – у довгостроковій перспективі знання мови допоможе дітям легше інтегруватися у Литві. Щодо прийому на навчання за початковою, базовою чи середньою освітою слід звертатися до обраної згідно місця проживання або найближче розташованої школи. Школу Вам може запропонувати відділ освіти самоврядування, на території якого Вам надано місце проживання. 

У Литві є школи, в яких навчальний процес організовано білоруською, польською, німецькою мовами. Можна обрати і таку школу.

I know that you have national minority schools in Lithuania, but I do not want my children to attend Russian-speaking school due to the current aggression of Russia. What are the alternatives? Do I have a choice?

Yes, you definitely have a choice. You can choose a Lithuanian-speaking school with additional Lithuanian language lessons – in the long run knowing the language will help you integrate more easily in Lithuania. For enrolment in primary, basic or secondary education, please contact your chosen school which is nearest to your place of residence. The education division of the municipality where you are staying may recommend a school for you.    

In Lithuania, there are Belarusian-, Polish- and German-speaking schools. You can also choose from among these schools.

***

Suprantu, kad mano vaikui, nemokant kalbos, bus sunku integruotis lietuviškoje mokykloje. Ar jis galėtų lankyti tik tam tikras pamokas, kuriose lietuvių kalba nėra tiek svarbi, pvz., matematika, anglų kalba ar kita užsienio kalba, muzika, dailė, kūno kultūra?

Suprantame jūsų rūpestį dėl vaiko integracijos naujoje aplinkoje. Mokymasis tik kai kurių dalykų neužtikrina tvarumo. Priėmus mokinį į mokyklą  sudaromas mokinio individualus ugdymo planas, atsižvelgiant į mokinio turimus pasiekimus. Ugdymo procesas pritaikomas pagal mokinio mokymosi poreikius. Siekiant, kad mokiniai sėkmingai tęstų mokymąsi lietuvių kalba, aktualus yra lietuvių kalbos mokėjimas. Pradėjus mokytis, mokiniui bus skiriamos papildomos pamokos lietuvių kalbai mokytis ir suteikiama visokeriopa mokymosi pagalba. Mokiniui pradėjus mokytis mokomuosius dalykus lietuvių kalba kiekvieno dalyko mokytojas suteiks reikalingą pagalbą kiekvieno dalyko mokymuisi.

Я розумію, що моїй дитині, без знання мови, буде важко інтегруватися в литовській школі. Чи могла б дитина відвідувати лише певні уроки, на яких литовська мова не так важлива, як-от математика, англійська чи інша іноземна мова, музика, мистецтво, фізичне виховання?

Ми розуміємо Вашу турботу щодо інтеграції дитини в новому середовищі. Вивчення лише деяких предметів не гарантує стійкості у навчальному процесі. Після прийому до школи складається індивідуальний план навчання учня з урахуванням існуючих досягнень учня. Навчальний процес пристосовується до потреб учня у навчанні. Для того, щоб учні успішно продовжували навчання литовською мовою, актуальним є володіння литовською мовою. Після початку навчання учню будуть призначені додаткові уроки для вивчення литовської мови і буде надана всебічна допомога у навчанні. Після того, як учень починає вивчати навчальні предмети литовською мовою, викладач кожного предмета забезпечить необхідну допомогу для вивчення кожного предмета.

I understand that it will be difficult for my child to integrate into a Lithuanian school without knowing the language. Could he/she attend only certain classes where Lithuanian is not so relevant, e.g. mathematics, English or another foreign language, music, art, physical training?

We understand your concern about your child’s integration in a new environment. Learning only some subjects is unsustainable. Upon enrolment in school, an individual education plan is drawn up for the pupil, taking into account the pupil’s existing achievements. The educational process is tailored to the pupil’s learning needs. Proficiency in the Lithuanian language is very important for pupils to continue learning in Lithuanian successfully. Once a pupil has started learning, he/she will be given additional Lithuanian lessons and will be provided with a full range of study support. Once a pupil has started to study subjects in Lithuanian, the teacher of each subject will provide the necessary support for the learning of the particular subject.

***

Ar būtų galimybė Lietuvoje tęsti mokymąsi pagal specializuotas menų programas?  

Lietuvoje tęsti mokymąsi su menine pakraipa galima gimnazijos tipo menų mokyklose, kuriose ugdomi išskirtinių gabumų menui, muzikai, choreografijai turintys mokiniai. Jie ugdomi pagal specializuoto ugdymo krypties programas, t. y. bendrojo ugdymo programos su muzikos, dailės ugdymu, baleto artisto profesinio mokymo programa. 

Gimnazijos tipo menų mokyklos įsikūrusios didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

Kontaktai 

Чи була б можливість продовжити навчання в Литві за спеціалізованими програмами з вивчення мистецтв?

У Литві є можливим продовження навчання за мистецьким спрямуванням у школах мистецтв гімназійного типу, в яких навчаються учні, що мають виняткові здібності до образотворчого мистецтва, музики і хореографії. Вони здобувають освіту за програмами спеціального навчально-виховного напряму, тобто це є загальноосвітні програми з музичною освітою, освітою у галузі образотворчого мистецтва, а також програма професійного навчання артистів балету.

Школи мистецтв гімназійного типу розташовані у найбільших містах Литви. 

Контакти

Національна школа мистецтв імені М. К. Чюрльоніса

Консерваторія імені Юозаса Таллат-Келпши

Каунаська музична гімназія імені Юозаса Науяліса

Каунаська художня гімназія

Каунаська консерваторія імені Юозаса Ґруодіса

Клайпедська художня гімназія імені Едуардаса Бальсіса

Клайпедська консерваторія імені Стасіса Шімкуса

Шяуляйська гімназія імені Саулюса Сондецкіса

Паневєжіська художня гімназія імені Вітаутаса Мікалаускаса

Is it possible to continue my specialized arts program in Lithuania? 

There is a possibility to continue your arts education at a gymnasium-type art school, where pupils of exceptional abilities in art, music, and choreography are trained. They are taught in specialised education programmes, i.e., general education programs, combined with music, art education, ballet artist vocational training programs. 

These gymnasium-type art schools are located in Lithuania‘s major cities: 

The National M.K.Ciurlionis School of Art 

Vilnius Juozas Tallat-Kelpsa Conservatoire 

Kaunas Juozas Naujalis Music Gymnasium 

Kaunas Art Gymnasium 

Kaunas Juozas Gruodis Conservatoire 

Eduardas Balsys Gymnasium of Arts 

Klaipeda Stasys Simkus Conservatoire 

Siauliai Saulius Sondeckis Gymnasium of Arts 

Panevezys Vytautas Mikalauskas Art School 

***

Ar mano vaikas gali lankyti mokyklą Lietuvoje ir tuo pačiu metu mokytis nuotoliniu būdu Ukrainos mokykloje? 

Taip, gali. Vaikai, planuojantys pasilikti Lietuvoje iki vienų metų ar trumpiau, gali mokytis nuotoliniu būdu pagal Ukrainos bendrąsias ugdymo programas ukrainiečių kalba. Tokiu atveju mokinys vis tiek bus registruojamas pasirinktoje Lietuvos mokykloje, o nuotoliniu būdu mokysis Ukrainos švietimo ministerijos pripažintose nuotolinį ugdymą teikiančiose mokyklose.

Nuotolinis mokymas nerekomenduojamas 1-6 klasių mokiniams. Ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai mokosi tik įprastu būdu.

Lietuvoje mokiniui turi būti užtikrinamas lietuvių kalbos mokymasis mokyklos siūlomu būdu – gyvai ar nuotoliu. Taip pat mokiniui gali būti siūloma dalyvauti mokyklos veiklose, pavyzdžiui, neformaliojo švietimo užsiėmimuose (būreliuose). 

Чи може моя дитина одночасно відвідувати школу у Литві і в той же час дистанційно навчатися у школі в Україні?

Так, може. Діти, які планують залишитися в Литві до одного року або менше, можуть навчатися дистанційно за українськими загальноосвітніми програмами українською мовою. У цьому випадку учень все одно буде зареєстрований в обраній литовській школі, а навчатиметься дистанційно у школах дистанційної освіти, визнаних Міністерством освіти України.

Дистанційне навчання не рекомендується для учнів 1-6 класів. Дошкільнята і дошкільнята вчаться тільки в звичайному режимі.

Учневі у школі в Литві має бути забезпечено вивчення литовської мови у спосіб, що його пропонує школа – безпосередньо чи дистанційно. Учневі також може бути запропоновано брати участь у шкільних заходах, наприклад, у заняттях (гуртках) неформальної освіти.

Can my child go to school in Lithuania and at the same time study remotely at school in Ukraine? 

Yes, he/she can. Children, who plan to stay in Lithuania for up to one year or less, can study remotely according to the Ukrainian general education programs in Ukrainian. In this case, the student will still be registered in the chosen Lithuanian school, and will study remotely in distance education schools recognized by the Ministry of Education of Ukraine.

Distance learning is not recommended for students in grades 1-6. Preschoolers and preschoolers learn only in the usual way.

The Lithuanian school must take care that the pupil is taught the Lithuanian language either in contact mode or remotely. The pupil may also be offered to take part in school activities such as non-formal education. 

***

Mano vaikas turi negalią ar specialiųjų  ugdymosi poreikių. Kur galėčiau ugdyti tokį vaiką?

Reikėtų kreiptis į savivaldybės, kurioje apsistojote, švietimo padalinį šiais kontaktais.

Kreipdamiesi į savivaldybės švietimo skyrių informuokite, jei jūsų vaikas turi negalią,  specialiųjų ugdymosi poreikių, patiria emocinę krizę ar jums kelia nerimą vaiko emocinė savijauta.

Savivaldybės administracijos švietimo padalinio specialistai padės jūsų vaikui rasti geriausią jo poreikius atitinkančią ugdymo įstaigą.

Kuo daugiau informacijos ir savo lūkesčių išsakysite savivaldybės administracijos švietimo padaliniui, tuo lengviau bus atrasta Jūsų vaikui tinkama ugdymo įstaiga.

Atsižvelgus į Jūsų vaiko poreikius, Jums bus pasiūlyta lankyti bendrojo ugdymo įstaigą, kurioje vaikui bus suteikta reikalinga švietimo pagalba.

Jei specialieji vaiko ugdymosi poreikiai dideli ir reikia individualizuotų ir pritaikytų aplinkų, kitų specialistų pagalbos (kineziterapeutų ir kt.), bus pasiūlyta lankyti specialiojo ugdymo centrą, specialiąją mokyklą.

Jei vaikas turi regos sutrikimą, pagalbos ir konsultacijų galite teirautis Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre, tel. nr. +370 679 87400.

Jei vaikas turi autizmo spektro sutrikimą, konsultacijas teikia Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius,  tel. nr. +370 677 58544.

Klausos sutrikimą turintiems, nešiojantiems kochlearinius implantus vaikams pagalbą ir konsultacijas teikia Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, tel. nr. +370 664 28118.

Моя дитина має інвалідність або особливі освітні потреби. У якому закладі я можу виховувати таку дитину?

Вам слід звернутися до відділу освіти самоврядування, де Ви проживаєте, за цими контактами.

Будь ласка, зверніться до відділу освіти самоврядування, якщо Ваша дитина має інвалідність, особливі освітні потреби, переживає емоційну кризу або якщо Ви переживаєте за емоційне самопочуття дитини.

Спеціалісти відділу освіти адміністрації самоврядування допоможуть Вашій дитині знайти освітній заклад, який буде найкраще відповідає її потребам.

Чим більше інформації і своїх сподівань Ви висловите відділу освіти адміністрації самоврядування, тим легше буде знайти відповідний для Вашої дитини освітній заклад.

Приймаючи до уваги потреби Вашої дитини, Вам буде запропоновано загальноосвітній заклад, у якому дитині буде надано необхідну освітню допомогу.

Якщо особливі освітні потреби дитини є великими і потрібні індивідуалізовані та адаптовані середовища, допомога інших спеціалістів (кінезітерапевтів та ін.)., тоді буде запропоновано відвідування спеціального виховного центру чи спеціальної школи.

Якщо Ваша дитина має порушення зору, Ви можете отримати допомогу і консультації у Центрі освіти сліпих і слабозорих Литви, тел. № +370 679 87400.

Якщо дитина має розлад аутичного спектру, консультації надає Відділ консультування дітей з вадами розвитку Центру освіти сліпих і слабозорих Литви, тел. № +370 677 58544.

Дітям із вадами слуху, які носять кохлеарні імплантати, допомогу і консультації надає Центр освіти глухих і слабочуючих Литви, тел. № +370 664 28118.

My child has a disability or special educational needs. Which educational establishment should I choose for my child?

You should apply to the Education Department of the municipality in which you are staying, using the following contact details.

When applying to the Education Department of the municipality, inform them if your child has a disability or special educational needs, is in an emotional crisis, or that you are worried about the child‘s emotional state.

Specialists of the Education Department will help you find an educational establishment that suits your child’s needs best.

The better your inform the Education Department about your needs and expectations, the easier it will be to find an educational establishment suitable for your child.

Depending on the needs of your child, you will be offered an educational establishment where the child will receive the educational assistance required.

If special educational needs of the child are significant and an individually adapted environment or specialist help (kinesitherapists etc.) is required, you will be offered a centre for special needs education or a special school.

If your child has a vision disorder, you will get assistance and consultations at the National Centre for Education of Blind and Visually Impaired People, telephone +370 679 87400.

If your child has the autism spectrum disorder, consulting is provided by the Division for Consulting Children with Development Disorders of the National Centre for Education of Blind and Visually Impaired People, telephone +370 677 58544.

Children with hearing disorders including those with cochlear implants are assisted and consulting is provided by the National Centre for Education of Deaf and Hard of Hearing People, telephone +370 664 28118.

***

Kaip vertinami ukrainiečių mokinių mokymosi pasiekimai?

Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami  mokyklos  priimtais  sprendimais,  kaip numatyta Bendrųjų ugdymo planų 28 punkte.

***

Kokia tvarka vadovaujantis išduodami išsilavinimą liudijantys pažymėjimai? Kaip fiksuojami baigiamieji įvertinimo rezultatai?

Mokiniams, atvykusiems iš Ukrainos ir siekiantiems Lietuvoje įgyti pradinį, pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą, pažymėjimai ir brandos atestatai išduodami vadovaujantis Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašu.

Pasiekimai ugdymo laikotarpio pabaigoje apibendrinami ir fiksuojamas vertinimo rezultatas.  Mokinio vertinimo rezultatas fiksuojamas įrašu ir (arba) balu, taikant 10 balų vertinimo sistemą. Jei vertinama ne pagal šią sistemą, numatomas įvertinimų konvertavimo į pažymius pagal dešimtbalę vertinimo skalę laikas, ne vėlesnis nei mokykloje nustatyto ugdymo laikotarpio, pavyzdžiui, trimestro, pusmečio, pabaiga. Neprivaloma konvertuoti, jeigu mokinio pasiekimai įvertinti įrašais „įskaityta“, „neįskaityta“, jeigu to nepageidauja mokinys ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai).

***

Kaip mokiniai turi būti keliami į aukštesnę klasę?

Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašo 30 punktas nustato, kad keliamosios (1–3, 5–9, gimnazijos I ir III) klasės mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę.

Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius (papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimus, neatliktą socialinę pilietinę veiklą, kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo programos ar papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto mokinį ugdę mokytojai, kiti ugdymo procese dalyvavę asmenys. Mokinys, besimokantis pagal bendrojo ugdymo programas, į aukštesnę klasę keliamas arba paliekamas kartoti vienų mokslo metų atitinkamos klasės ugdymo programos mokyklos, kurioje jis nuolat mokosi, vadovo įsakymu.

Reikalavimai ugdymo programai baigti nustatyti Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašo 36 punkte: mokinys, turintis patenkinamus visų atitinkamos ugdymo programos dalykų, nurodytų ugdymo plane, mokinio individualiame ugdymo plane, metinius įvertinimus, o pagrindiniame ugdyme ir atlikęs socialinę pilietinę veiklą, į aukštesnę klasę nekeliamas, jis laikomas baigusiu atitinkamą ugdymo programą. 

Pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės  mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus įvertinimus, laikomas baigusiu programą ir įgijusiu pradinį išsilavinimą ir teisę mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. Įgijus pradinį išsilavinimą, išduodamas pradinio išsilavinimo pažymėjimas.

Mokiniui, baigusiam pagrindinio ugdymo programos  pirmąją dalį, išduodamas pažymėjimas.

Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys turi ne tik baigti pagrindinio ugdymo programą, atlikti socialinę pilietinę veiklą, bet ir dalyvauti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime. Tačiau iš Ukrainos atvykę mokiniai mokyklos vadovo įsakymu gali būti  atleidžiami nuo šių patikrinimų. Tokiu atveju mokiniui baigus pagrindinio ugdymo programą, atlikus socialinę pilietinę veiklą ir mokyklos vadovui atleidus nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, laikoma, kad mokinys įgijo pagrindinį išsilavinimą ir jam išduodamas pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas. Jei bent vienas dalyko įvertinimas nepatenkinamas, jam išduodamas mokymosi pasiekimų pažymėjimas.

Jei besimokančiojo pagal vidurinio ugdymo programą individualaus ugdymo plano metiniai įvertinimai patenkinami, mokinys laikomas baigusiu vidurinio ugdymo programą. Viduriniam išsilavinimui įgyti ir brandos atestatui gauti reikia  ne tik baigti vidurinio ugdymo programą, bet ir išlaikyti bent vieną brandos egzaminą, jeigu nuo lietuvių kalbos ir literatūros egzamino mokinys yra atleistas.

***

Ar ukrainiečiams mokiniams išduodamas brandos atestatas?

Jei mokinys mokosi nuotoliniu būdu Ukrainoje, o Lietuvoje laiko tik brandos egzaminus, brandos atestatas tokiu atveju neišduodamas, nes brandos atestatui gauti nepakanka išlaikyti tik brandos egzaminus, privalu baigti vidurinio ugdymo programą Lietuvoje.

IV gimnazijos klasės mokiniui išduodamas mokymosi pasiekimų pažymėjimas, jei yra fiksuotas bent vienas nepatenkinamas dalyko metinis įvertinimas arba neišlaikyti egzaminai, jei nuo jų laikymo mokinys nėra atleistas.

***

Kaip elgtis, kai mokiniui, nebaigusiam programos, negalima išduoti nei brandos atestato, nei pažymėjimo?

Kai nėra išduodamas pažymėjimas ar brandos atestatas, mokiniui, jo tėvų prašymu, mokykla gali išduoti pažymą. Joje gali būti pateikiama informacija apie nebaigusio ugdymo programos ir išvykstančio iš mokyklos mokinio mokymosi pasiekimus per tam tikrą mokslo metų laikotarpį (pvz., per mėnesį, pusmetį ir pan.), informacija apie mokslo metų mokinio mokymosi pasiekimus (pvz., išvykstančiam iš mokyklos, pasibaigus mokslo metams, pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniui, negavusiam pradinio išsilavinimo pažymėjimo ir kt.), dalykams skirtą valandų skaičių ir kt. Pažyma gali būti išduodama ir tuo atveju, kai mokinys nuotoliniu būdu mokosi Ukrainoje, o Lietuvos mokykloje mokosi tik dalį ugdymo programos dalykų.

Pažyma rengiama vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis vyriausiojo archyvaro. 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-16