BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dėkoja už Vidurinio ugdymo programos projektui pateiktas pastabas ir pasiūlymus ir skelbia atnaujintą projekto variantą

Pokyčių tikslas - užtikrinti sąlygas baigiamųjų klasių mokiniams lanksčiau rinktis mokomuosius dalykus, susitelkti į jiems svarbiausių dalykus, mokytis juos nuosekliau ir giliau, skiriant daugiau laiko.  

Parengtas naujo teisės akto „Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo“ projektas ir „Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo“ pakeitimo projekto lyginamasis variantas. 

Dokumentų pagrindu bus įteisinta galimybė vaikui, kuris tėvų (globėjų) sprendimu į priešmokyklinį ugdymą 2021 m. atėjo 5 metų, ugdytis dvejus metus. Tolia galimybė galios ir 2022 m., ir vėlesniais metais. 

Teisės aktų projektai vaikui, kuris 2021 m. pradėjo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, kai jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai, tokios galimybės Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas nenumato, nes vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 m., privalo pradėti ugdytis pagal pradinio ugdymo programą. 

Parengtas naujos redakcijos „Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo“ projektas. Atnaujinta tvarka padės sklandžiau įgyvendinti naujas bendrąsias ugdymo programas.

Nauja dokumento redakcija pakeis šiuo metu galiojantį  „Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašą“, patvirtintą švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V- 755.

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo projektas

Rengiamas Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimas dėl studijų finansavimo modelio pertvarkos, valstybės finansuojamų studijų vietų planavimo ir valstybės biudžeto lėšų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti paskirstymo.

Studijų finansavimo modelio keitimo tikslas – skatinti aukštąsias mokyklas daugiau dėmesio skirti geresnei studijų kokybei, todėl siūloma aukštosioms mokykloms skirti bazinį finansavimą studijoms ne tik pagal priimtuosius, bet ir orientuojantis į studijų kokybę. Naujasis mišrus finansavimo modelis turėtų ne tik studijų krepšelio, bet ir papildomų elementų.

Valstybės lygiu būtų nustatomos pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų kryptys, kuriose priėmimas neribojamas, o kitos valstybės finansuojamos vietos būtų nustatomos pagal studijų kryptis arba studijų programas.

Visas priėmimas į aukštojo mokslo studijas būtų vykdomas per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociaciją bendrajam priėmimui vykdyti (LAMA BPO), rezultatai fiksuojami LAMA BPO sistemoje, kad būtų matomi visi priėmimo duomenys, būtų vykdoma duomenų analizė ir analitika.

Su parengtu teisės akto projektu galima susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS), nuoroda čia.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė 2021–2024 m. veiksmų plano, kaip bus didinama specialiųjų poreikių turinčių vaikų įtrauktis į švietimo įstaigas, projektą ir  kviečia švietimo bendruomenę, neįgaliesiems atstovaujančias organizacijas ir kitus suinteresuotus asmenis aktyviai dalyvauti jo svarstymuose. 

Įtraukties veiksmų planas ruošiamas rengiantis įgyvendinti nuo 2024 m. įsigaliosiančius Švietimo įstatymo pakeitimus, ugdymo įstaigose įtvirtinančius įtraukties principą, švietimo sistemoje pašalinančius kliūtis neįgaliesiems, taip pat individualių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ugdytis kartu su savo bendraamžiais. 

Įtraukties veiksmų plano tikslas – šalinti fizines, informacines, socialines kliūtis ir užtikrinti kokybišką švietimą kiekvienam vaikui mokantis drauge su savo bendraamžiais jam artimiausioje švietimo įstaigoje, suteikiant reikalingą, jo ugdymosi poreikius atliepiančią pagalbą.  

Veiksmų plane numatomas visas kompleksas įtraukiajam ugdymui reikalingų priemonių - nuo mokyklų infrastruktūros pritaikymo, aprūpinimo reikalingomis mokymo priemonėmis iki konsultacinės pagalbos bei papildomų švietimo pagalbos pareigybių mokyklose steigimo ir kvalifikuotų specialistų rengimo stiprinimo.  

Plano projektas parengtas pagal turimas ir planuojamas šalies finansines galimybes, atsižvelgiant į 2020 m. spalio – lapkričio mėnesiais vykusių 6 viešųjų konsultacijų su socialiniais partneriais metu gautus pasiūlymus, taip pat savivaldybių administracijų švietimo padalinių teiktas pastabas.  

Įtraukties veiksmų planas yra tik vienas iš veiksmų, kurie numatyti XVIII-osios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane. Įgyvendinant kitas LRV programos priemones numatomi darbai taip pat apims ikimokyklinio amžiaus, gabių, sugrįžusių, atvykusių, tautinių mažumų vaikų įtraukųjį ugdymą. 

Pasiūlymus dėl Įtraukties veiksmų plano galima teikti iki š. m. liepos 9 d. el. paštu [email protected]

Sausio 29 d.

10:00 val.

Viešoji konsultacija su Lietuvos universitetų rektorių konferencija

14:00 val.

Viešoji konsultacija su Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija

Vasario 1 d.

16:00 val.

Viešoji konsultacija su Lietuvos švietimo taryba

Vasario 3 d.

16:00 val.

Viešoji konsultacija su Lietuvos verslo asociacijomis

Vasario 4 d.

15:00 val.

Viešoji konsultacija su Lietuvos savivaldybių asociacija

16:00 val.

Viešoji konsultacija  .1  su Lietuvos mokyklų vadovų asociacija,

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacija, Lietuvos pradinio ugdymo mokyklų atstovų asociacija, Lietuvos progimnazijų asociacija, Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacija, Lietuvos gimnazijų vadovų asociacija, Nevalstybinių bendrojo ugdymo įstaigų asociacija

16:00 val.

Viešoji konsultacija .2 su profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą temos ekspertais

Vasario 5 d.

10:00 val.

Viešoji konsultacija su sporto srities ekspertais

16:00 val.

Viešoji konsultacija .1 su Lietuvos kolegijų direktorių konferencija

16:00 val.

Viešoji konsultacija .2 su Bendrojo ugdymo taryba

Vasario 8 d.

11:00 val.

Viešoji konsultacija su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu

16:00 val.

Viešoji konsultacija .1 su Lietuvos kolegijų direktorių konferencija

16:00 val.

Viešoji konsultacija .2 su Suaugusiųjų švietimo asociacija, Tęstinio mokymo centrų asociacija, Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija, Lietuvos karjeros specialistų asociacija, Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“ ir NVO švietimo tinklu

16:00 val.

Viešoji konsultacija .3 su neformaliojo švietimo asociacijomis

Vasario 9 d.

14:00 val.

Viešoji konsultacija su Lietuvos sporto federacijų sąjunga

 

 

16:00 val.

Viešoji konsultacija .2 su profesinėmis sąjungomis: LŠMPS, LŠDPS, LAMPSS, ŠMPS „Solidarumas“,  LPS „Sandrauga” ir LŠĮVPS

Vasario 10 d.

16:00 val.

Viešoji konsultacija .1 su Lietuvos  mokytojų asociacijomis

16:00 val.

Viešoji konsultacija .2 su Lietuvos  jaunimo organizacijomis: LMS, LSS, VUSA, LiJOT

Vasario 11 d.

15:00 val.

Viešoji konsultacija su VDU Švietimo akademija, VU Fsf pedagogikos centru, VU Šiaulių akademija ir Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija

16:00 val.

Viešoji konsultacija .1 su Lietuvos  mokslininkų sąjungomis: LMS, LJMS, LIC ir Lietuvos mokslinių tyrimų ir technologijų organizacija

16:00 val.

Viešoji konsultacija .2 dėl skaitmeninės transformacijos su Asociacija „INFOBALT“, EdTech

Lithuania, VDU ir KTU atstovais

Viešoji konsultacija .2 su profesinėmis sąjungomis: LŠMPS, LŠDPS, LAMPSS, ŠMPS „Solidarumas“,  LPS „Sandrauga” ir LŠĮVPS

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-09