BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Naujoji ugdymo turinio strategija sieks, kad mokiniai mokėtų žinias taikyti praktikoje

Data

2006 01 01

Įvertinimas
0

Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegija, kurią sudaro Ministerijos vadovai ir ekspertinių institucijų atstovai, patvirtino Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, įgyvendinimo, vertinimo bei atnaujinimo strategiją 2006 -2012 m.Strategijos pagrindiniai uždaviniai visais švietimo lygmenimis susiję su ugdymo turinio atnaujinimui: sumažinti akademinių žinių apimtis, pereiti nuo „žinau“ prie „suprantu“ mokymo ir mokymosi būdų. Peržiūrėti ir patikslinti laukiamus mokinių pasiekimus Bendrosiose programose, kad būtų vertinama mokinio daroma pažanga, o ne siekiama konkretaus rezultato. Svarbiausias tikslas - suformuoti mokinio vertybines nuostatas ir pozityvų elgesį, žinių ir gebėjimų sugebėjimą taikyti realiame, praktiniame gyvenime.

Strategijoje taip pat numatyta visais švietimo lygmenimis pritaikyti turinį pagal mokinių amžių, jų polinkius, atsižvelgti į mokinio poreikius, taikyti įvairius mokymo ir mokymosi stilius. Ugdymo turinys bus individualizuojamas ir diferencijuojamas.

Ugdymo turinio kaitos prioritetas – orientuoti ugdymo turinį į asmens kompetencijų ugdymą, t. y. mokėjimo mokytis, savarankiškai rasti žinių, jas vertinti, pilietiškumo, verslumo, lyderystės, skaitmeninio raštingumo, kad mokinys baigdamas pagrindinę mokyklą būtų pasirengęs gyventi, mokytis ir dirbti šiuolaikinėje visuomenėje. Strategijoje ypatingas dėmesys skiriamas ir mokymosi pasirinkimo galimybių didinimui, t.y. mokiniams bus sudarytos sąlygos (per profesinį informavimą ir konsultavimą, popamokinę, projektų veiklą, ekskursijas į konkrečias darbo vietas, susitikimus su darbdaviais ir įvairių profesijų atstovais ir t.t.) išsiaiškinti savo poreikius, apsispręsti ir pasirinkti tolesnio mokymosi ir būsimosios profesijos kelią.

Atsižvelgdami į situaciją strategijos rengėjai išskyrė būtinybę atnaujinti ugdymo turinio dokumentus, vadovėlius, kartu sukurti vadovėlių ir mokymosi priemonių rengėjų ir vertintojų mokymosi ir konsultavimo sistemą.

Strategijoje numatyta ir atsakomybės už ugdymo turinio ir mokymo kokybės pasiskirstymas: Švietimo ir mokslo ministerija atsakinga už bendrųjų programų, bendrųjų ugdymo planų parengimą, sąlygų mokytojams mokytis ir tobulintis sudarymą, naujų mokytojų rengimą, taip pat užtikrinti nacionalinį mokyklų aprūpinimą kokybiškomis mokymo priemonėmis: vadovėliais, informacinėmis technologijomis, kabinetų įranga ir t.t.

Mokyklos vadovas priima sprendimus dėl ugdymo turinio įgyvendinimo mokyklose sąlygų sudarymo: bendradarbiaudamas su mokiniais, mokinių tėvais, vietos bendruomene, rūpindamasis mokytojų darbo sąlygomis sudaro sąlygas mokytojams bendradarbiauti ir sukuria aktyvią mokymąsi skatinančią aplinką.

Mokytojas priima sprendimus dėl ugdymo proceso planavimo orientuodamasis į mokinių mokymosi rezultatus, kaupia ir vertina mokinių pasiekimus tolesniam mokymui(si) ar laiku reikiamai pagalbai suteikti. Taip pat stengiasi įtraukti mokinius į aktyvų mokymąsi ir bendradarbiavimą, skatina mokymosi motyvaciją, siūlo ar parenka įvairius mokiniui priimtiniausius mokymo ir mokymosi būdus, parenka tinkamas priemones.

Strategijai įgyvendinti reikalingas finansavimas bus gaunamas per 2007-2013 struktūrinės paramos projektus.
Iki 2007 m. kovo 1 d. kartu su savivaldybėmis, mokyklų vadovų, mokytojų atstovais bus parengtas konkretus priemonių planas strategijai įgyvendinti.Ryšių su visuomene skyriaus
vyriausiasis specialistas Arūnas Malinovskis
Tel. (8 5) 2743185