BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Naujos ES remiamos programos skiriamos prioritetinei sričiai - mokslo ir tyrimų sistemai tobulinti

Data

2006 01 01

Įvertinimas
0

Grąžinti į Lietuvą mokslininkus, skiriant jiems, juos priimančioms įstaigoms pinigines išmokas, papildomai remti geriausius Lietuvos aukštųjų mokyklų doktorantus, jaunuosius mokslininkus, tobulinti dėstytojų kvalifikaciją, remti mokslo tiriamuosius darbus, kurti bendrus mokslo, tyrimų ir verslo centrus - tai numatoma Švietimo ir mokslo ministerijos kartu su partneriais dabar rengiamose trijose mokslo ir technologijų nacionalinėse programose, kurios bus finansuojamos iš Europos Sąjungos paramos 2007-2013 metais. Finansinė parama, beveik 4 milijardai litų, skiriama septynioms švietimo srities programoms ir kitiems nacionaliniams projektams, kuriuos kaip prioritetinius išskyrė Švietimo ir mokslo ministerija. Trys iš šių programų apima mokslo ir technologijų sritį.

„Bendroji nacionalinė mokslinių tyrimų bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo programa“ apimtų mokslinių tyrimų bei mokslo ir verslo bendradarbiavimą. Joje numatoma sutelkti mokslinį potencialą valstybei svarbioms ir aktualioms problemoms spręsti, skatinti nacionalinių mokslinių tyrimų tinklų kūrimąsi, įsitraukimą į tarptautinius mokslinių tyrimų tinklus, skatinti mokslininkus bendradarbiauti su verslininkais, kad būtų panaudojami jų tyrimų rezultatai, ir kt. Numatoma remti aukštos kompetencijos mokslinius tiriamuosius centrus, steigti bendrus mokslo ir verslo centrus, technologijų perdavimo centrus, mokslo ir technologijų parkus, technologijų inkubatorius.

„Bendroji nacionalinė kompleksinė programa“ bus orientuota į stipriausias nacionalines technologijų platformas. Siūloma koncentruoti pajėgas tose kryptyse, kuriose jau yra ryškus mokslinis ir gamybinis potencialas. Šioje programoje numatoma atnaujinti studijų programas, rengti ir išbandyti naujas, atnaujinti aukštųjų mokyklų infrastruktūrą, susijusią su studijomis, tobulinti dėstytojų, tyrėjų kvalifikaciją ir kt. Kaip numatoma programoje, bus remiama veikla, užtikrinanti prieigą prie periodinių mokslo leidinių duomenų bazių. Tose mokslinių tyrimų srityse, kuriose teritoriniu pagrindu susiformuos studijų, mokslo ir verslo koncentracija, bus formuojami ir stiprinami integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai („slėniai“).

Trečioji – „Tyrėjų karjeros programa“ numato tobulinti mokslininkų, doktorantų, kitų tyrėjų kvalifikaciją, kompetenciją, susigrąžinti į Lietuvą mokslininkus, skirti jiems pinigines išmokas, finansuoti jų kitose šalyse parengtas mokslinių tyrimų programas, papildomai finansuoti aukštųjų mokyklų doktorantus, atnaujinti doktorantūros ir kitų podiplominių studijų programas, skatinti tyrėjus, dirbančius verslo įmonėse, taip pat pačias įmones. Planuojama, kad programa būtų sukurta ir pradėta įgyvendinti 2007-2009 metais.

Kol kas šios programos, kuriomis siekiama atnaujinti aukštojo mokslo studijų, mokslo tyrimų sritis, nėra galutinės, tikslinami jų numatomi uždaviniai, priemonės, būtinas finansavimo lygis. Preliminariais apskaičiavimais, lėšų suma siektų apie milijardą litų iš bendros 4 milijardų litų sumos.

Ryšių su visuomene skyriaus vyresnioji specialistė Alma Vijeikytė
Tel. (8 5) 2743135