BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Švietimo ir mokslo ministrė R. Žakaitienė dalyvavo Lietuvos mokslų akademijos visuotinio susirinkimo sesijoje „Lietuvos kaimo vizija: dabartis ir žvilgsnis į ateitį“

Data

2006 01 01

Įvertinimas
0

Šiandien, lapkričio 28 d., švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijoje vykusioje Lietuvos mokslų akademijos visuotinio susirinkimo sesijoje „Lietuvos kaimo vizija: dabartis ir žvilgsnis į ateitį“ ir skaitė pranešimą “Kaimo žmogiškųjų išteklių plėtra: problemos ir perspektyvos“.
“Įgyvendinant ES bendrąją žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką bei adaptuojant ją prie mūsų šalies sąlygų, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas žmogiškiesiems ištekliams”, - sakė R.Žakaitienė.

Savo kalboje ji atkreipė dėmesį į sparčiai blogėjančią demografinę situaciją. Pasak ministrės, mažėjantis vaikų skaičius ir nepakankama ugdymo kokybė dėl specialistų trūkumo, mokymo proceso aprūpinimo ir sąlygų turi tiesioginę įtaką neišvengiamai mokyklų tinklo pertvarkai kaime. Būtina pirmenybę teikti kokybiškam ugdymui – tvarkyti mokyklų tinklą, organizuoti kaimo mokinių vežimą į renovuotas, ištekliais ir specialistais aprūpintas mokyklas.

Ministrė pažymėjo, kad, nors pastaraisiais metais ženkliai išaugo švietimo prieinamumas, bet nepakankamai pasiekta ikimokykliniame ugdyme. Ypač vėlai pradeda mokytis kaimo vietovių, socialinės rizikos ir socialinės atskirties sąlygomis augantys vaikai. “Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-2008 m. programos įgyvendinimo priemonių plane yra numatytos Švietimo ir mokslo ministerijos vykdomos priemonės, kurios turėtų keisti situaciją. Tai „Steigti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes prioritetą teikiant kaimo vietovėms.“ 2006 m. įsteigtos 85 tokios grupės, 2007-2008 ši veikla bus tęsiama. Kita priemonė – „Parengti Vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašą“ – taip pat numatoma plėtoti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą tose vietovėse, kuriose nėra ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, bet esama šio amžiaus vaikų. Sprendžiant socialinės rizikos ir socialinės atskirties klausimus ši priemonė numato telkti tarpinstitucines pajėgas ir teikti vaikams ir jų šeimoms kompleksinę, t. y. švietimo, socialinę, sveikatos priežiūros, psichologinę pagalbą.”, - sakė R.Žakaitienė.

Pasak ministrės, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-2008 m. programos priemonių įgyvendinimo plane nemažai dėmesio skiriama suaugusiųjų švietimui. Numatyta savivaldybių švietimo įstaigose sukurti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikimo modelį, kad neformalusis švietimas būtų prieinamas visiems norintiesiems, dėti pastangas, jog suaugusiųjų švietimo institucijų pastatai, mokymosi aplinka būtų renovuojama, centrai būtų aprūpinami šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis. Lietuvoje jau keletą metų įgyvendinama Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija. Pastaraisiais metais stebima nuoseklaus besimokančiųjų skaičiaus augimo tendencija (vien per 2003-2004 m. šis skaičius net padidėjo 2 proc.), tačiau švietimo paslaugos sunkiau prieinamos gyvenantiems kaimo vietovėse.

Ministrė pabrėžė Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centro vykdomų dviejų didelių projektų, skirtų suaugusiųjų mokymo plėtrai, svarbą. Abu šie projektai finansuojami Europos socialinio fondo. Projektas „Suaugusiųjų švietimo institucijų plėtra teikiant šiuolaikines kompetencijas regionuose“ turėtų paskatinti gyventojus naudotis neformaliojo švietimo paslaugomis, kurios bus teikiamos formaliojo švietimo įstaigose. Įgyvendinant šį projektą dešimties savivaldybių suaugusiųjų švietimo centruose bus mokomi suaugusiųjų mokytojai, kurie vėliau ves nemokamus kompiuterinio raštingumo, kalbų, verslumo ir teisinių pagrindų kursus suaugusiesiems. Taip pat projektas turėtų paskatinti ir savivaldos institucijas, geriau koordinuoti suaugusiųjų švietimo institucijų veiklą, kurios galėtų tapti artimesnės ir atviresnės regionų gyventojams. Kito Europos socialinio fondo remiamo projekto „Suaugusiųjų mokymo galimybių plėtra: andragoginės literatūros portfelis“ metu planuojama išleisti 18 įvairaus pobūdžio suaugusiųjų mokymo literatūros leidinių, kurie pasieks visus šalies suaugusiųjų mokymo centrus, bibliotekas, aukštąsias mokyklas, pačius besimokančius asmenis.

“Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 m. nuostatose numatyta laiduoti lygias mokymosi starto galimybes, išplėtoti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą, sukurti ir išplėtoti visuotinio priešmokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo sistemą. Numatoma 2007-2013 m. remti universalių daugiafunkcinių centrų kaimo vietovėse, uždaromų bendrojo lavinimo mokyklų patalpose, steigimą naudojant ESSF lėšas. Planuojama įsteigti 92 centrus 46 kaimiškose savivaldybėse. Šie universalūs daugiafunkcinei centrai teiktų ne tik ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo, bet taip pat papildomojo ugdymo, užimtumo ir specialiojo ugdymo, suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir pan. paslaugas. Tokie centrai galėtų tapti kaimo bendruomenių traukos namais. ”, - sakė Roma Žakaitienė.

Baigdama pranešimą, ministrė kalbėjo apie tai, kad švietimo sistema t uri padėti spręsti žmonių išteklių problemas, jog iškilo poreikis sukurti tokias struktūras, kurios sugebėtų lanksčiai ir greitai reaguoti į nuolat kintančius darbo rinkos poreikius. Todėl svarbu tinkamai pertvarkyti profesinių mokyklų tinklą, sukurti naujausia technika ir mokymo priemonėmis aprūpintus praktinio mokymo centrus. Nauji iššūkiai laukia ir Lietuvos universitetų. Jų misija – techninės pažangos ir inovacijų diegimas kaime.

L.e.p. Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Elona Bagdanavičienė
tel. (8 5) 2743136