BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Profesinės kvalifikacijos pripažinimas

Teikiant informaciją Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai Lietuvoje, įgytus išsilavinimo dokumentus, išvežamus į užsienį, liudija Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (kompetentinga institucija Lietuvoje), išduodama pažymą apie mokytojo, profesijos mokytojo, auklėtojo, specialiojo pedagogo, logopedo, surdopedagogo, tiflopedagogo, socialinio pedagogo ir mokyklos psichologo diplomo, patvirtinančio įgytą profesinę kvalifikaciją, atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB reikalavimams.

Pažymos rengiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“.

Pažymoms parengti reikalingo dokumentai

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pateikiami tokie dokumentai:

 1. prašymas;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. pavardės keitimą patvirtinančio dokumento kopija;
 4. diplomo ir jo priedų kopija;
 5. daugiau dokumentų, reikalingų informacijos išsamumui ir teisingumui užtikrinti, gali būti nurodyta prašymo formoje.

Pažymos parengiamos per 20 darbo dienų, išduodamos nemokamai.

Dokumentų pateikimas

Dokumentus galima pateikti asmeniškai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Priimamajame adresu: A. Volano g. 2, Vilnius.

Galima siųsti paštu: A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius. Į voką įdėkite pasirašytą prašymą ir reikalingų dokumentų kopijas.

Dokumentų kopijas galima siųsti el. paštu [email protected].

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo asmeniškai arba paštu (adresu: A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius) ministerijai pateikia nustatytos formos paraišką ir nurodytus dokumentus arba notaro patvirtintas jų kopijas (jei pateikiami dokumentų originalai, ministerija patvirtina jų kopijas, o originalus grąžina pareiškėjui).

Prireikus ministerija gali kreiptis į kitas institucijas dėl pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymų ir kitų dokumentų.

Ministerija galutinį motyvuotą sprendimą dėl mokytojo, profesijos mokytojo, auklėtojo, specialiojo pedagogo, logopedo, surdopedagogo, tiflopedagogo, socialinio pedagogo ar mokyklos psichologo profesinės kvalifikacijos pripažinimo priima kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pateiktų dokumentų gavimo dienos.

Apie priimtą sprendimą ministerija informuoja pareiškėją raštu (jeigu asmuo pageidauja, atsakymą gali pasiimti asmeniškai).

Paslauga teikiama nemokamai.

Teisės aktai, reglamentuojantys profesinių kvalifikacijų pripažinimą:

Reikalingi dokumentai

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo pateikia ministerijai paraišką ir toliau nurodytus dokumentus ar jų kopijas (jeigu dokumentų tekstas išdėstytas nevalstybine kalba, pateikiami vertimai į lietuvių kalbą; vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu, ir / arba vertimų biuro antspaudu) įvertinti ir pripažinti įgytą pedagogo profesinę kvalifikaciją.

Pateikiami tokie dokumentai:

 1. asmens pilietybę (-es) įrodantis dokumentas;
 2. pavardės ar / ir vardo keitimo (jeigu buvo keičiama) dokumentas;
 3. formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai) ir priedai su išklausytų dalykų pavadinimais ir studijų kreditų skaičiumi (jeigu jie yra);
 4. užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir (arba) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažyma, išduota akademinį pripažinimą vykdančios institucijos;
 5. dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo profesinę pedagogo patirtį (jeigu tokią turi) ir trukmę. Jeigu asmuo dirbo pagal pedagogo profesiją kitoje valstybėje narėje, kuri šios profesijos nereglamentuoja, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad per pastaruosius dešimt metų vienerius metus visą darbo dieną ar jam prilygstantį ne visą darbo laiką dirbo pagal pedagogo profesiją;
 6. kiti dokumentai, patvirtinantys pedagogo profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra);
 7. dokumentai, susiję su pedagogo profesinės kvalifikacijos tobulinimu (jeigu nepateikti pedagogo profesinės kvalifikacijos dokumentai);
 8. įgaliojimas, jeigu paraišką teikia įgaliotas asmuo;
 9. dokumentai, patvirtinantys išlaikytą profesinio tinkamumo testą arba profesinės adaptacijos laikotarpį (jei buvo paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių);
 10. dokumentas, patvirtinantis, kad Europos Sąjungos teisės aktais suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė (teikiama, kai asmuo nėra valstybės narės pilietis).

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo asmeniškai arba paštu (adresu: A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius) ministerijai pateikia nustatytos formos paraišką ir nurodytus dokumentus arba notaro patvirtintas jų kopijas (jei pateikiami dokumentų originalai, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtina jų kopijas, o originalus grąžina pareiškėjui).

Prireikus ministerija gali kreiptis į kitas institucijas dėl pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymų ir kitų dokumentų.

Ministerija galutinį motyvuotą sprendimą dėl mokytojo, profesijos mokytojo, auklėtojo, specialiojo pedagogo, logopedo, surdopedagogo, tiflopedagogo, socialinio pedagogo ar mokyklos psichologo profesinės kvalifikacijos pripažinimo priima kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pateiktų dokumentų gavimo dienos.

Apie priimtą sprendimą ministerija informuoja pareiškėją raštu (pageidaujant atsakymą galima pasiimti asmeniškai).

Paslauga teikiama nemokamai.

Teisės aktai, reglamentuojantys profesinių kvalifikacijų pripažinimą:

Reikalingi dokumentai

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo ministerijai pateikia paraišką ir nurodytus dokumentus ar jų kopijas (jeigu dokumentų tekstas išdėstytas nevalstybine kalba, pateikiami vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu, ir / arba vertimų biuro antspaudu) įvertinti ir pripažinti įgytą pedagogo profesinę kvalifikaciją.

Pateikiami šie dokumentai:

 1. asmens pilietybę įrodantis dokumentas;
 2. pavardės ar vardo keitimo dokumentai, jeigu buvo keičiama;
 3. formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai) ir priedai su išklausytų dalykų pavadinimais ir studijų kreditų skaičiumi (jeigu jie yra);
 4. pedagogo kvalifikacijos, įgytos pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą vykdančios institucijos sprendimas;
 5. dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo pedagogo profesinę patirtį ir trukmę (jeigu jie yra);
 6. kiti papildomi dokumentai, patvirtinantys pedagogo profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra);
 7. įgaliojimas, jeigu paraišką teikia įgaliotas asmuo.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-22