BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija vykdo Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos piliečių ir trečiųjų šalių piliečių, kuriems Europos Sąjungos teisės aktais suteikta judėjimo laisvė valstybėse narėse, profesinių kvalifikacijų pripažinimą norint dirbti ar laikinai ir kartais teikti paslaugas pagal mokytojo, profesijos mokytojo, auklėtojo, specialiojo pedagogo, logopedo, surdopedagogo, tiflopedagogo, socialinio pedagogo ar mokyklos psichologo reglamentuojamas profesijas Lietuvos Respublikoje

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo asmeniškai arba paštu (adresu: A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius) ministerijai pateikia nustatytos formos paraišką ir nurodytus dokumentus arba notaro patvirtintas jų kopijas (jei pateikiami dokumentų originalai, ministerija patvirtina jų kopijas, o originalus grąžina pareiškėjui).

Prireikus ministerija gali kreiptis į kitas institucijas dėl pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymų ir kitų dokumentų.

Ministerija galutinį motyvuotą sprendimą dėl mokytojo, profesijos mokytojo, auklėtojo, specialiojo pedagogo, logopedo, surdopedagogo, tiflopedagogo, socialinio pedagogo ar mokyklos psichologo profesinės kvalifikacijos pripažinimo priima kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pateiktų dokumentų gavimo dienos.

Apie priimtą sprendimą ministerija informuoja pareiškėją raštu (jeigu asmuo pageidauja, atsakymą gali pasiimti asmeniškai).

Paslauga teikiama nemokamai.

Teisės aktai, reglamentuojantys profesinių kvalifikacijų pripažinimą:

Reikalingi dokumentai

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo pateikia ministerijai paraišką ir toliau nurodytus dokumentus ar jų kopijas (jeigu dokumentų tekstas išdėstytas nevalstybine kalba, pateikiami vertimai į lietuvių kalbą; vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu, ir / arba vertimų biuro antspaudu) įvertinti ir pripažinti įgytą pedagogo profesinę kvalifikaciją.

Pateikiami tokie dokumentai:

  1. asmens pilietybę (-es) įrodantis dokumentas;
  2. pavardės ar / ir vardo keitimo (jeigu buvo keičiama) dokumentas;
  3. formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai) ir priedai su išklausytų dalykų pavadinimais ir studijų kreditų skaičiumi (jeigu jie yra);
  4. užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir (arba) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažyma, išduota akademinį pripažinimą vykdančios institucijos;
  5. dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo profesinę pedagogo patirtį (jeigu tokią turi) ir trukmę. Jeigu asmuo dirbo pagal pedagogo profesiją kitoje valstybėje narėje, kuri šios profesijos nereglamentuoja, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad per pastaruosius dešimt metų vienerius metus visą darbo dieną ar jam prilygstantį ne visą darbo laiką dirbo pagal pedagogo profesiją;
  6. kiti dokumentai, patvirtinantys pedagogo profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra);
  7. dokumentai, susiję su pedagogo profesinės kvalifikacijos tobulinimu (jeigu nepateikti pedagogo profesinės kvalifikacijos dokumentai);
  8. įgaliojimas, jeigu paraišką teikia įgaliotas asmuo;
  9. dokumentai, patvirtinantys išlaikytą profesinio tinkamumo testą arba profesinės adaptacijos laikotarpį (jei buvo paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių);
  10. dokumentas, patvirtinantis, kad Europos Sąjungos teisės aktais suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė (teikiama, kai asmuo nėra valstybės narės pilietis).
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-22