BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Trečiųjų šalių piliečių profesinių kvalifikacijų pripažinimo tvarka norint dirbti pagal reglamentuojamą mokytojo, profesijos mokytojo, auklėtojo, specialiojo pedagogo, logopedo, surdopedagogo, tiflopedagogo, socialinio pedagogo ir mokyklos psichologo profesijas Lietuvos Respublikoje

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo asmeniškai arba paštu (adresu: A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius) ministerijai pateikia nustatytos formos paraišką ir nurodytus dokumentus arba notaro patvirtintas jų kopijas (jei pateikiami dokumentų originalai, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtina jų kopijas, o originalus grąžina pareiškėjui).

Prireikus ministerija gali kreiptis į kitas institucijas dėl pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymų ir kitų dokumentų.

Ministerija galutinį motyvuotą sprendimą dėl mokytojo, profesijos mokytojo, auklėtojo, specialiojo pedagogo, logopedo, surdopedagogo, tiflopedagogo, socialinio pedagogo ar mokyklos psichologo profesinės kvalifikacijos pripažinimo priima kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pateiktų dokumentų gavimo dienos.

Apie priimtą sprendimą ministerija informuoja pareiškėją raštu (pageidaujant atsakymą galima pasiimti asmeniškai).

Paslauga teikiama nemokamai.

Teisės aktai, reglamentuojantys profesinių kvalifikacijų pripažinimą:

Reikalingi dokumentai

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo ministerijai pateikia paraišką ir nurodytus dokumentus ar jų kopijas (jeigu dokumentų tekstas išdėstytas nevalstybine kalba, pateikiami vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu, ir / arba vertimų biuro antspaudu) įvertinti ir pripažinti įgytą pedagogo profesinę kvalifikaciją.

Pateikiami šie dokumentai:

  1. asmens pilietybę įrodantis dokumentas;
  2. pavardės ar vardo keitimo dokumentai, jeigu buvo keičiama;
  3. formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai) ir priedai su išklausytų dalykų pavadinimais ir studijų kreditų skaičiumi (jeigu jie yra);
  4. pedagogo kvalifikacijos, įgytos pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą vykdančios institucijos sprendimas;
  5. dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo pedagogo profesinę patirtį ir trukmę (jeigu jie yra);
  6. kiti papildomi dokumentai, patvirtinantys pedagogo profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra);
  7. įgaliojimas, jeigu paraišką teikia įgaliotas asmuo.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-22