BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Atranka į Lietuvos mokslo tarybos valdybos narius

Galioja iki

2022-08-18

SKELBIMAS
APIE  ATRANKĄ Į LIETUVOS MOKSLO TARYBOS VALDYBOS NARIUS
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia atranką užimti biudžetinės įstaigos Lietuvos mokslo tarybos (toliau - Taryba) valdybos nario pareigas valdybos 5 metų kadencijai.
Tarybos veiklos tikslai – teikti valstybės mokslo ir studijų politiką formuojančioms institucijoms siūlymus, išvadas bei rekomendacijas dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, moksliniais tyrimais grįstų inovacijų, aukštojo mokslo ir mokslininkų rengimo politikos formavimo ir įgyvendinimo, formuoti moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai palankią aplinką, skatinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos kokybę bei šios veiklos rezultatų perdavimą visuomenei, skatinti Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų integraciją į tarptautinę mokslinių tyrimų erdvę, organizuoti ir vykdyti programinį konkursinį mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos finansavimą pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos arba Lietuvos mokslo tarybos patvirtintas programas ar kitas priemones bei Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei meno veiklos vertinimus, mokslo ir meno doktorantūros bei mokslininkų stažuotojų ugdymo vertinimus, Lietuvos narystės tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose vertinimus, Seimo ar Vyriausybės pavedimu atstovauti Lietuvos Respublikai tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose, skatinti mokslo ir studijų institucijų ir ūkio subjektų bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje.
Tarybos juridinio asmens kodas 188716281, adresas: Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius, tel. 8 670 32435 , el. p. [email protected], interneto svetainės adresas:  https://www.lmt.lt 
Tarybos kolegialus valdymo organas – valdyba susideda iš 7 narių, iš jų ne mažiau kaip pusė valdybos narių turi būti tarptautinės darbo patirties turintys mokslininkai. Į valdybą  1 narį deleguoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 1 narį deleguoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir 5 nariai renkami atrankos būdu. Tarybos valdyba renkama 5 metams, kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos, pabaiga – po 5 metų nuo paskyrimo datos. Tarybos valdybą skiria Vyriausybė. Tas pats asmuo valdybos nariu gali būti skiriamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Valdyba tvirtina Lietuvos mokslo tarybos ilgalaikę strategiją, strateginius veiklos planus, metinę veiklos ataskaitą, ekspertų komitetų pirmininkus, narius ir atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.
Kandidatuoti į atrenkamus Tarybos valdybos narius negali Tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas, Tarybos ekspertų komiteto narys, Tarybos administracijos darbuotojas.
Kandidatus į atrenkamus Tarybos valdybos narius  gali siūlyti mokslo ir studijų institucijos, kiti ūkio ir viešojo sektoriaus subjektai, studentai, dėstytojai, mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijos ir mokslininkai (toliau vadinama - kandidatus siūlantys subjektai). Mokslininkai gali patys iškelti savo kandidatūras į valdybos narius.
Atranka vykdoma vadovaujantis:
Kandidatų į Tarybos valdybą atrankos aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m.  liepos 14 d. įsakymu Nr. V-1154  „Dėl  Kandidatų į Lietuvos mokslo tarybos valdybos narius atrankos aprašą patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a497a9b0033b11edb32c9f9d8ba206f8 ).
 
Kandidatai į keturių Tarybos valdybos narių pozicijas turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 5 straipsnis;
2. turi būti įgijęs mokslo daktaro laipsnį; 
3. turėti tarptautinės darbo patirties;
4. turėti darbo patirties mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) srityje;
5. būti susipažinus su  mokslo ir studijų teisiniu reglamentavimu ir MTEP plėtros tendencijomis.
Kandidatai į vieno Tarybos valdybos nario poziciją turi atitikti šiuos reikalavimus:
1.    būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 5 straipsnis;
2.    turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį (vadovavimas ne mažesniam nei 10 asmenų kolektyvui arba institucijos (įmonės) padaliniui, arba atskirai institucijai (įmonei));
3.    būti susipažinus su  mokslo ir studijų teisiniu reglamentavimu ir MTEP plėtros tendencijomis.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai (kandidatus siūlantys subjektai):

1. Kandidatai į valdybos narių – 4 tarptautinės darbo patirties mokslininkų pozicijas teikia:
1.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje arba kandidatą siūlančio subjekto teikimas; 
 1.2. kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Aprašo 1 priedas);
 1.3. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Aprašo 2 priedas):
 1.4. trumpas kandidato gyvenimo aprašymas (laisva forma);
  1.5. kandidato mokslo daktaro diplomo kopija;
  1.6. kandidato veiklos aprašymas ir dokumentai, įrodantys kandidato tarptautinę darbo patirtį (laisva forma);
  1.7. kandidato veiklos aprašymas ir dokumentai, įrodantys kandidato patirtį MTEP srityje (laisva forma);
 2. kandidatai į 1 valdybos nario poziciją:
  2.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje arba kandidatą siūlančio subjekto teikimas; 
  2.2. kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Aprašo 1 priedas);
  2.3. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Aprašo 2 priedas):
  2.4. trumpas kandidato gyvenimo aprašymas (laisva forma);
  2.5. informacija ir dokumentai, įrodantys vadovaujamojo darbo patirtį (laisva forma).

Kandidatai (kandidatą siūlantis subjektas) ne vėliau kaip iki 2022 m.  rugpjūčio  18 d. įskaitytinai pateikia dokumentus tiesiogiai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (A. Volano g. 2, Vilnius, 117 kab.) arba elektroniniu paštu [email protected], arba registruotu laišku adresu: A.Volano g. 2, 01516 Vilnius, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, nurodant „Kandidatų atrankai į Lietuvos mokslo tarybos valdybos narius“. 

Išsamesnė informacija teikiama tel.:  +370 614  66 945