BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia viešą atranką LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKO pareigoms eiti

Galioja iki

2022-12-13

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia viešą atranką LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKO pareigoms eiti  5 metų kadencijai.

Lietuvos mokslo taryba yra ekspertinę ir patariamąją funkciją valstybės mokslo ir studijų politikos klausimais atliekanti ir pagal savo kompetenciją valstybės mokslo ir studijų politiką įgyvendinanti institucija. Lietuvos mokslo tarybos veiklos tikslai – teikti valstybės mokslo ir studijų politiką formuojančioms institucijoms siūlymus, išvadas bei rekomendacijas dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, moksliniais tyrimais grįstų inovacijų, aukštojo mokslo ir mokslininkų rengimo politikos formavimo ir įgyvendinimo, formuoti moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai palankią aplinką, skatinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos kokybę bei šios veiklos rezultatų perdavimą visuomenei, skatinti Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų integraciją į tarptautinę mokslinių tyrimų erdvę, organizuoti ir vykdyti programinį konkursinį mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos finansavimą pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos arba Lietuvos mokslo tarybos patvirtintas programas ar kitas priemones bei Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei meno veiklos vertinimus, mokslo ir meno doktorantūros bei mokslininkų stažuotojų ugdymo vertinimus, Lietuvos narystės tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose vertinimus, Seimo ar Vyriausybės pavedimu atstovauti Lietuvos Respublikai tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose, skatinti mokslo ir studijų institucijų ir ūkio subjektų bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje. Lietuvos mokslo tarybos funkcijas nustato Lietuvos mokslo tarybos nuostatai ir kiti teisės aktai.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas – vienasmenis Lietuvos mokslo tarybos valdymo organas.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko kandidatūrą švietimo, mokslo ir sporto ministras teikia svarstyti Vyriausybei. Lietuvos mokslo tarybos pirmininką 5 metų kadencijai skiria Seimas Vyriausybės teikimu.  Tas pats asmuo Lietuvos mokslo tarybos pirmininku gali būti skiriamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. 

 

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko darbo užmokestis nuo 4 000 Eur (neatskaičius mokesčių). Lietuvos mokslo tarybos pirmininkui darbo užmokestis nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme. Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas negali gauti pajamų iš institucijų, kurios gauna finansavimą iš Lietuvos mokslo tarybos, tačiau gali jose neatlygintinai dirbti mokslinį ir (ar) pedagoginį darbą.

 

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko funkcijos nustatytos Lietuvos mokslo tarybos nuostatuose (čia).

 

Atranka bus vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V-1730 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko kandidatūros atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (čia).

                     

Reikalavimai Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pareigybei:

1. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 5 straipsnis;

2. būti įgijusiam mokslo daktaro laipsnį;

3. turėti mokslinių tyrimų vykdymo patirties;

4. turėti mokslo organizavimo patirties;

5. turėti tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo patirties;

6. turėti Lietuvos ir tarptautinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) ekspertinio darbo patirties;

7. turėti ne mažesnės kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirties.

 

Mokslininkas, pretenduojantis dalyvauti atrankoje, arba kandidatą siūlanti mokslo ir studijų institucija, valstybės institucija, asociacija ar įstaiga pateikia šiuos dokumentus:

 

1. kai dokumentus teikia kandidatas:

1.1. kandidato paraišką dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją (čia);

1.2. kandidato sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (čia);

1.3. kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

1.4. kandidato mokslo daktaro diplomo kopiją;

1.5. kandidato gyvenimo aprašymą (laisva forma), atskirai jame įvardinant patirtį:

1.5.1. mokslinių tyrimų vykdymo srityje;

1.5.2. mokslo organizavimo srityje;

1.5.3. tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo srityje;

1.5.4. Lietuvos ir tarptautinės ekspertinio darbo MTEP srityje;

1.5.5. 3 metų vadovaujamojo darbo srityje;

1.6. kitų kandidato pateiktų papildomų dokumentų, liudijančių reikalavimų kandidatui atitiktį, kopijas;

1.7. kandidato motyvacinį laišką užimti Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pareigas (laisva forma, ne daugiau kaip iki vieno puslapio apimties);

1.8. kandidato parengtas vadovavimo Lietuvos mokslo tarybai veiklos gaires (5 metams), kuriose išdėstyti kandidato siūlymai dėl svarbiausių Tarybos veiklos tikslų, uždavinių, rezultatų vertinimo kriterijų ir rodiklių, svarbiausios priemonės Tarybos tikslams ir uždaviniams pasiekti, numatomi galimi Tarybos veiklos iššūkiai ir rizikos, galimi iššūkių sprendimo būdai ir rizikų kontrolės būdai, kandidato, kaip Tarybos pirmininko, pirmųjų darbo metų veiklos prioritetai ir jų įgyvendinimo priemonės, veiklos principai ir priemonės, įgyvendinant Tarybos veiklos tikslus;

 

2. kai dokumentus teikia kandidatus siūlanti institucija:

2.1. lydraštį, kuriame pateikiamas trumpas siūlomo kandidato veiklos aprašymas, jo kompetencijos, kiti svarbūs duomenys apie kandidatą (laisva forma);

2.2. siūlomo kandidato dokumentus arba dokumentų kopijas (žr. skelbimo 1.1–1.8 papunkčius).

 

Vadovaujamo darbo patirtimi laikoma: patirtis vadovaujant organizacijai, padaliniui ar asmenims; patirtis vykdant asmenų, vadovaujančių organizacijai, padaliniui ar asmenims, pavadavimo funkcijas; patirtis vykdant funkcijas, reikalingas organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant asmenų grupės darbą (pvz., pareigos turint pavaldžių asmenų, darbas einant nuolatinės komisijos pirmininko pareigas ir kitas darbas, atliekant nuolatinio pobūdžio vadovavimo funkcijas).

 

Dokumentai, įrodantys vadovaujamo darbo patirtį: dokumentas turėtų pagrįsti vadovaujamo darbo funkcijų realaus vykdymo faktą ir tokių funkcijų vykdymo laikotarpį. Tai galėtų būti šių dokumentų kopijos: darbo sutartis, kurioje yra nurodytas darbo pradžios ir pabaigos laikotarpis (jei darbo santykiai baigėsi) ir darbo funkcijos; darbdavio rašytinė informacija (pvz., išduota pažyma) su nurodytu darbo pradžios ir pabaigos laikotarpiu (jei darbo santykiai baigėsi) apie susitartos darbo funkcijos turinį ar darbo funkcijai keliamus reikalavimus; pareigybės aprašymas, pareiginiai nuostatai; kiti dokumentai, pagrindžiantys vadovaujamo darbo patirtį.

 

Mokslininkas, pretenduojantis dalyvauti atrankoje, arba kandidatą siūlanti mokslo ir studijų institucija, valstybės institucija, asociacija ar įstaiga ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 13 d. įskaitytinai pateikia dokumentus elektroniniu paštu [email protected] arba tiesiogiai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (A. Volano g. 2, Vilnius) 117 kab.   

 

Papildoma informacija kandidatams Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pareigoms eiti:  https://bit.ly/3u8R5Rn

 

Išsamesnė informacija teikiama telefonu: 8 614 61 503.