BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia konkursą eiti lietuvių kalbos mokytojo pareigas Varezės Europos mokykloje nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Galioja iki

2022-05-31

Reikalavimai pretendentams:
turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir teisę dirbti lietuvių kalbos mokytoju pagal Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 su visais pakeitimais https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7f45d9f02f7911e4a83cb4f588d2ac1a/asr Pedagogo kvalifikacija neprivaloma asmenims, kurie nedirbo ar dirbo ne daugiau kaip 2 metus pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo programas. Šie asmenys pedagogo kvalifikaciją privalo įgyti per 2 metus nuo darbo mokytoju pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo programas pradžios. Pretenduojantieji turi turėti 4 metų lietuvių kalbos mokytojo pedagoginio darbo patirtį. Pretenduojantieji turi B1 ar aukštesniu kalbos mokėjimo lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų mokėjimo, mokymo ir vertinimo metmenis mokėti bent vieną iš anglų, prancūzų, vokiečių kalbų. Pretenduojantieji turi turėti žinių apie Europos mokyklų sistemą; išmanyti mokinių vertinimo sistemas ir gebėti jas taikyti ugdymo procese; gebėti planuoti ir organizuoti ugdymo procesą pagal humanistinės pedagogikos principus; gebėti bendrauti ir bendradarbiauti; būtinas kompiuterinis raštingumas. Privalumu bus laikoma darbo formaliojo lituanistinio švietimo srityje patirtis.

Siūlomas darbo užmokesčio dydžio intervalas darbo pradžioje yra nuo 5.242,85 iki 6.311,47 eurų. Darbo užmokesčio dydis nustatomas pagal darbo, laikomo pedagoginiu, stažą. Su darbo užmokesčio apskaičiavimo principais ir kitomis išmokomis Europos mokyklų darbuotojams galima susipažinti Europos mokyklų komandiruotų darbuotojų statute Regulations for Member of the Seconded Staff of the European Schools, ref. 2011-04-D-14-en-15: https://www.eursc.eu/BasicTexts/2011-04-D-14-en-15.pdf Atlyginimų skalė pateikta šio dokumento IV priede.

Pretendentų atranka vykdoma pokalbio būdu. Konkursas vykdomas pagal Mokytojų atrankos ir skyrimo į Europos mokyklas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. ISAK-1354. 

Pretendentų teikiami dokumentai:

1. prašymas dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę liudijantis dokumentas (kopija);
3. išsilavinimą ir kvalifikaciją liudijantys dokumentai (kopijos);
4. dokumentą/-us, įrodančius kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų mokėjimo, mokymo ir vertinimo metmenis (kopija / -os);
5. gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu lietuvių kalba;
6. dokumentai, įrodantys atitinkamo dalyko/pareigybės pedagoginio darbo patirtį;
7. rekomendacija (-os). 

Pretendentų dalyvauti konkurse dokumentai ir / ar jų kopijos gali būti pateikti:

1. Užsienio lietuvių skyriaus vyriausiajai specialistei Rūtai Stanaitienei el. paštu [email protected];
2. registruotu laišku ministerijos Užsienio lietuvių skyriui (A.Volano g. 2, 01516 Vilnius). Dokumentų originalų siųsti nereikia. Dokumentų kopijų nereikia tvirtinti pas notarą. Apie dokumentų išsiuntimą prašome informuoti el. paštu [email protected];
3. neturint galimybių dokumentų atsiųsti el. paštu arba registruotu laišku, dokumentus galima pristatyti ministerijos Informacinių sistemų ir asmenų aptarnavimo skyriui (A. Volano g. 2, 117 kab.)

Informacija apie konkursą teikiama el. paštu [email protected] ir telefonu 866109811. Informacija apie Europos mokyklas teikiama interneto svetainėse www.eursc.eu, www.smsm.lrv.lt 

Paskutinė dokumentų pateikimo (arba išsiuntimo paštu) data – 2022 m. gegužės 31 d.