BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Netradicinis ugdymas

Netradicinis ugdymas – tai pagal formaliojo (pradinio, pagrindinio ir vidurinio) ir (ar) neformaliojo (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir kito neformaliojo) ugdymo programas vykdomas ugdymas, grindžiamas savita pedagogine sistema (M. Montessori, Valdorfo, Š. Suzuki ir kt.) ar atskirais jos elementais.

Netradicinio ugdymo kryptys:

Tikslas – ugdyti brandžią, turinčią esminių ekologijos ir aplinkos technologijų žinių, gebėjimų, vertybinių nuostatų asmenybę, gebančią savarankiškai pasirinkti tinkamas elgesio strategijas, prognozuoti savo veiklos padarinius aplinkai ir aktyviai veikti, siekiant aplinkos išsaugojimo.

Šios sampratos elementus įgyvendina Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija.

Menine veikla ugdant mokinių humanistinę kultūrą siekiama, kad mokiniai:

  • kartu su pradiniu, pagrindiniu ir viduriniu išsilavinimu įgytų meninių kompetencijų, perimtų humanistines vertybes ir grįstų jomis savo gyvenimą;
  • atskleistų savo kūrybines galias, išsiugdytų esminių kūrinio ar jo atlikimo bruožų suvokimą ir gebėtų kritiškai vertinti savo pačių ir kitų darbus;
  • suvoktų kultūrinį, meninį paveldą ir kultūrinę įvairovę;
  • domėtųsi menu visą gyvenimą.

Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla samprata

Šios sampratos elementus įgyvendina:

Tikslas – remiantis jėzuitų švietimo principais, krikščioniškos moralės dvasia kurti bendruomenę, ugdyti tikinčią, visavertę asmenybę, siekiančią socialinio teisingumo ir skiriančią savo gebėjimus visuomenės ir Dievo tarnystei.

Šios sampratos elementus įgyvendina:

Tikslas – ugdyti vertybių nuovoką ir dorines nuostatas, brandinti sugebėjimą teisingai spręsti, plėtoti mokinių intelektinius gebėjimus, įvesti į kultūros paveldo lobyną, rengti profesijai ir savarankiškam gyvenimui, kurti draugiškus santykius tarp skirtingų gabumų ir skirtingos padėties mokinių. Katalikiškos mokyklos misija  – mokinių ugdymas pagal nustatytas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, krikščioniškosios antropologijos ir krikščioniškosios ugdymo filosofijos, atitinkančios Katalikų Bažnyčios mokymą, principus, atsižvelgiant į laikotarpio ypatumus.

Šios sampratos elementus įgyvendina:

Tikslas – išugdyti vakarietiško mentaliteto išsilavinusį, įgijusį platų kultūros akiratį, kūrybingą žmogų, įgalintą kompetentingai ir kūrybiškai reflektuoti praeities ir dabarties kultūrų santykį ir išlaikyti individo ir visuomenės tarpusavio įsipareigojimų pusiausvyrą.

Šios sampratos elementus įgyvendina Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija.

Tikslas – remiantis M. Montessori pedagogine sistema išugdyti laisvą, savarankišką žmogų, suvokiantį mokymosi reikšmę, gebantį rinktis prasmingus gyvenimo ir veiklos tikslus, pajėgų integruotis į visuomenę ir ją tobulinti, pasirengusį nuolatos mokytis, ugdyti savo gebėjimus.

Šios sampratos elementus įgyvendina:

Pagrindinis novatoriško verslumo ugdymo tikslas – išugdyti novatoriškai mąstančią asmenybę, gebančią savarankiškai ir aktyviai veikti, kurti naujas idėjas ir jas realizuoti.

Šios sampratos elementus įgyvendina  Kauno Veršvų vidurinė mokykla

Tikslas – išugdyti harmoningą, laisvą ir atsakingą asmenybę, nusiteikusią nuolat mokytis, tobulėti, gebančią kelti sau prasmingus asmeninio, visuomeninio bei profesinio gyvenimo tikslus, pajėgią integruotis į visuomenę ir ją tobulinti, susiformavusią įsisąmonintą humanistinių vertybių sistemą ir pasiryžusią ja grįsti savo gyvenimą

Šią sampratą įgyvendina:

Tekstinis psl – ugdyti mokinių nuostatą sveikai ir saugiai gyventi, įtvirtinti teigiamą požiūrį į sveikatą ir ją stiprinančius veiksnius, puoselėti sveikatą stiprinantį fizinį aktyvumą, sudaryti palankias sąlygas įgyti sporto ir bendrųjų kompetencijų, skatinti siekti sporto rezultatų.

Šią sampratą įgyvendina Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija.

Ugdant kadetus siekiama, kad:

  • Kartu su pagrindiniu ir viduriniu išsilavinimu kadetai įgytų viešajam saugumui palaikyti ir krašto gynybai reikalingų kompetencijų pradmenų;
  • Kadetai gebėtų spręsti problemas, bendradarbiaudami kritiškai mąstyti mokėtų mokytis ir tobulėti visą gyvenimą;
  • Kadetai taptų savo valstybę mylinčiais ir ginančiais piliečiais ir patriotais.

Sausumos kadetų ugdymo samprata

Šios sampratos elementus įgyvendina Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus

Tikslas – remiantis Suzuki ugdymo nuostatomis, taikomais savitais metodais bei priemonėmis ugdyti kūrybingą, kultūringą, intelektualų, gyvenimą bei kitus žmones mylinčią asmenybę.

Šios sampratos elementus įgyvendina Kauno Suzukio pradinė mokykla.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-09