Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
3. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
4. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.
6. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną. 
10. Kuruoja tarptautinių švietimo tyrimų organizavimą ir atstovauja Lietuvai tarptautinėse organizacijose švietimo stebėsenos ir plėtros klausimais.
11. Koordinuoja švietimo strateginių dokumentų rengimo ir atnaujinimo konsultacinę veiklą laiduojant atviros valdysenos principus.
18. Organizuoja švietimo būklė stebėsenos išvadų aptarimo ir veiklos inicijavimo darbus.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.