Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
5. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.  
8. Rengia siūlymus dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų skatinimo dalyvauti ES bendrojoje mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programoje bei tarptautinėse programose technologijų ir inovacijų klausimais.
9. Koordinuoja veiksmus, susijusius su žinių ir technologijų perdavimu, pramoninės  intelektinės nuosavybės klausimais MTEP srityje.
10. Dalyvauja palaikant ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis ir atstovauja LR interesams ES institucijose MTEP ir inovacijų klausimais.
11. Koordinuoja su gyvybės mokslais susijusių priemonių įgyvendinimą ŠMSM kompetencijos srityse.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.