Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
7. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
11. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.  
13. Dalyvauja rengiant MTEP ir inovacijų plėtros programas ir įgyvendinimo planus.
14. Dalyvauja koordinuojant Sumanios specializacijos programos rengimą ir  Sumanios specializacijos prioritetų įgyvendinimo koordinavimą ŠMSM.
15. Dalyvauja planuojant ES struktūrinių investicinių fondų MTEP veiklas, jų rodiklius ir lėšų, skirtų MTEP ir inovacijų plėtros programoms įgyvendinti, paskirstymą.
16. Rengia susirašinėjimo technologijų ir inovacijų klausimais su šalies fiziniais ir juridiniais asmenimis dokumentų projektus.
17. Rengia siūlymus dėl mokslo ir verslo bendradarbiavimo stiprinimo ir plėtros.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.