Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
5. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
7. Koordinuoja Lietuvos mokslo ir studijų institucijų dalyvavimą ir LR atstovų ir nacionalinių kontaktinių asmenų veiklą ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje.
8. Koordinuoja skiriant mokslo ir studijų institucijas dalyvauti ES jungtinėse technologinėse iniciatyvose.
9. Dalyvauja koordinuojant MITA ir LIC veiklą ir ryšius su ŠMSM.
10. Pildo skyriaus darbo apskaitos žiniaraštį.
11. Dalyvauja palaikant ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis ir atstovaujant LR interesams.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.