Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Koordinuoja lituanistinio (formaliojo ir neformaliojo) švietimo programų rengimą ir įgyvendinimą bei lituanistikos (baltistikos) studijų plėtrą.
11. Koordinuoja tarptautinių sutarčių ir susitarimų, susijusių su užsienyje įgytų kvalifikacijų akademiniu pripažinimu, užsienio lietuvių lituanistiniu švietimu, įgyvendinimą Lietuvoje.
12. Dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais migraciniais, kvalifikacijų akademinio pripažinimo, lituanistinio švietimo klausimais.
13. Dalyvauja rengiant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir nacionalinio biudžeto lėšomis finansuojamus projektus lituanistinio švietimo srityje.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.