Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS DARBUOTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. Vykdo darbus, susijusius su lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje veikla, siekiant užtikrinti lituanistikos (baltistikos) studijų plėtrą.
2. Rengia teisės aktų, reglamentuojančių dėstytojų išvykimą dirbti lituanistikos (baltistikos) centruose užsienyje, projektus ir vykdo šių teisės aktų priežiūrą, siekiant užtikrinti lituanistikos (baltistikos) centrų veiklą.
3. Organizuoja konkursus dėl dėstytojų, išvykstančių dirbti lituanistikos (baltistikos) centruose užsienyje, atrankos, rengia jų išvykimo sutarčių projektus ir vykdo šių sutarčių įgyvendinimo priežiūrą, siekiant užtikrinti lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje veiklą.
4. Rengia teisės aktų, reglamentuojančių paramos skyrimą užsienio lietuvių studijoms Lietuvoje, projektus ir vykdo šių teisės aktų priežiūrą, siekiant užtikrinti lituanistikos (baltistikos) centrų veiklą.
5. Rengia teisės aktų, reglamentuojančių paramos skyrimą lietuvių kalbos studijoms užsienyje, projektus ir vykdo kitus su šiuo klausimu susijusius darbus, siekiant remti lietuvių kalbą užsienio šalių aukštosiose mokyklose studijuojančius studentus.
6. Rengia ministerijos susirašinėjimą su užsienio šalių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis lituanistikos (baltistikos) plėtros klausimais, siekiant užtikrinti ministerijai pavestų funkcijų vykdymą;
7. Bendradarbiauja su Valstybiniu studijų fondu paramos skyrimo užsienio lietuvių studijoms Lietuvoje klausimais, siekiant užtikrinti ministerijai pavestų funkcijų vykdymą.
8. Dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir nacionalinio biudžeto lėšomis finansuojamų projektų rengime ir įgyvendinime, siekiant sudaryti sąlygas lituanistikos (baltistikos) studijų plėtrai užsienyje.
9. Vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus pagal skyriaus kompetenciją, siekiant užtikrinti ministerijai pavestų funkcijų vykdymą;