Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS DARBUOTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
 1. Siekdamas, užtikrinti Ministerijos Nacionalinė studijų programos tęstinumą bei, kad 2014–2020 m.  ES fondų investicijų veiksmų programos 9.1.1. uždavinys „Tobulinti ir koncentruoti studijų infrastruktūrą, siekiant aukštesnės studijų kokybės“, 9.3.1. uždavinys „Siekiant geresnės studijų atitikties darbo rinkos ir visuomenės poreikiams gerinti studijų kokybę ir didinti studijų prieinamumą“ ir 9.3.2. uždavinys „Stiprinti aukštojo mokslo stebėseną, išorinį vertinimą ir efektyvų studijų valdymą, siekiant nuolatinio studijų kokybės gerinimo“ (toliau – Veiksmų programos uždaviniai) būtų tinkamai planuojami, atlieka šias funkcijas:  
1.1. dalyvauja rengiant ir keičiant 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą, priemonių įgyvendinimo planą;
1.2. rengia Veiksmų programos uždavinių įgyvendinimo priemonių projektų atrankos kriterijus;
1.3. sudaro metinius kvietimų/pasiūlymų teikti paraiškas planus;
1.4. rengia Projektų finansavimo sąlygų aprašus;
1.5. teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus, sudaro valstybės projektų sąrašus;
1.6. atlieka Ministerijos valdymo komiteto sekretoriaus funkcijas;
1.7. tikrina įgyvendinančiosios institucijos pateiktas paraiškų vertinimo ataskaitas;
1.8. rengia įsakymus dėl finansavimo skyrimo;
1.9. rengia ir dalyvauja rengiant vidaus procedūrų aprašus ir jų keitimus ir kitus ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą reglamentuojančius dokumentus;
1.10. pagal kompetenciją atlieka kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus reikalingus Veiksmų programos uždavinių planavimui.
2. Užtikrindamas, kad pagal vykdomas funkcijas gaunami ir rengiami dokumentai, reikalingi
audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai tvarkomi ir saugomi, planuoja savo funkcijoms vykdyti reikalingą metinę dokumentaciją, tvarko priskirtas bylas ir jų archyvą.
3. Vykdydamas pavestas funkcijas, bendradarbiauja su kitais Ministerijos struktūriniais padaliniais, ES struktūrinių fondų paramą administruojančiomis ir kitomis institucijomis savo funkcijose numatytais klausimais.
4. Siekdamas viešumo ir skaidrumo, teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ir
asmenims savo funkcijose numatytais klausimais.
5. Siekdamas Ministerijos strateginių tikslų vykdo kitus ministerijos vadovų, Departamento
direktoriaus, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla.