Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS DARBUOTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
1. Siekdamas užtikrinti Ministerijos Bendrosios nacionalinė mokslinių tyrimų ir mokslo bei
verslo bendradarbiavimo programos tęstinumą bei, kad 2014–2020 m.  ES fondų investicijų veiksmų programos 1.1.1. uždavinys „Siekti aktyvesnio turimos ir naujai kuriamos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros panaudojimo“, 1.2.2. uždavinys „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą“ ir 9.1.1. uždavinys „Tobulinti ir koncentruoti studijų infrastruktūrą, siekiant aukštesnės studijų kokybės“ (toliau – Veiksmų programos uždaviniai) būtų tinkamai planuojami, atlieka šias funkcijas: 
1.1. dalyvauja rengiant ir keičiant 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą,
priemonių įgyvendinimo planą;
1.2. rengia Veiksmų programos uždavinių įgyvendinimo priemonių projektų atrankos kriterijus;
1.3. sudaro kvietimų/pasiūlymų teikti paraiškas planus;
1.4. rengia Projektų finansavimo sąlygų aprašus;
1.5. teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus, sudaro valstybės projektų sąrašus;
1.6. atlieka Ministerijos valdymo komiteto sekretoriaus funkcijas;
1.7. tikrina įgyvendinančiosios institucijos pateiktas paraiškų vertinimo ataskaitas;
1.8. rengia įsakymus dėl finansavimo skyrimo;
1.9.  rengia ir dalyvauja rengiant vidaus procedūrų aprašus ir jų keitimus ir kitus ES
struktūrinių fondų lėšų panaudojimą reglamentuojančius dokumentus;
1.10. pagal kompetenciją atlieka kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus reikalingus
Veiksmų programos uždavinių planavimui.
2. Siekdamas, kad būtų tinkamai planuojami Ministerijos projektai iš kitų Veiksmų programos prioritetų, koordinuoja Ministerijos projekto (-ų), finansuojamo (-ų) iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai priskirtų 2014–2020 m.  ES fondų investicijų veiksmų programos uždavinių inicijavimo ir planavimo procesus.
3. Užtikrindamas, kad pagal vykdomas funkcijas gaunami ir rengiami dokumentai, reikalingi audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai tvarkomi ir saugomi, planuoja savo funkcijoms vykdyti reikalingą metinę dokumentaciją, tvarko priskirtas bylas ir jų archyvą.
4. Vykdydamas pavestas funkcijas, bendradarbiauja su kitais Ministerijos struktūriniais padaliniais, ES struktūrinių fondų paramą administruojančiomis ir kitomis institucijomis savo funkcijose numatytais klausimais.
5. Siekdamas viešumo ir skaidrumo, teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ir asmenims savo funkcijose numatytais klausimais.
6. Siekdamas Ministerijos strateginių tikslų vykdo kitus ministerijos vadovų, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla.