Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
1. Stebėti, analizuoti ir vertinti kaip laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau - Reglamentas) ir kitų asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ir ministerijos politikos asmens duomenų apsaugos srityje, dalyvauti ministerijos asmens duomenų apsaugos audituose
2. Informuoti ministerijos vadovybę ir valstybės tarnautojus bei darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), apie jų pareigas pagal Reglamentą ir kitus asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančius teisės aktus bei konsultuoti juos asmens duomenų tvarkymo klausimais
3. Konsultuoti darbuotojus ir kitus duomenų subjektus klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ministerijoje ir naudojimusi savo teisėmis pagal Reglamentą
4. Rengti dokumentus ir teisės aktų projektus asmens duomenų apsaugos klausimais, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo
5. Rengti atsakymų į ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų paklausimus teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, taikymo klausimais, projektus;
6. Atlikti skundų iš bet kurios ES duomenų apsaugos priežiūros institucijos tyrimą ir rengti atsakymus į juos
7. Bendradarbiauti su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija
8. Atlikti kontaktinio asmens funkcijas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kreipiantis su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant Reglamento 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas
9. Tvarkyti Asmens duomenų saugumo pažeidimų registrą ir esant poreikiui informuoti Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir/arba duomenų subjektus apie tokį pažeidimą
10. Tvarkyti duomenų veiklos įrašus pagal Reglamento 30 straipsnį
11. Dalyvauti vystant asmens duomenų apsaugos kultūrą ministerijoje, organizuoti mokymus asmens duomenų tvarkymo klausimais bei teikti darbuotojams metodinę pagalbą šiais klausimais
12. Teikti vadovybei siūlymus dėl asmens duomenų apsaugos priemonių (įskaitant technines ir organizacines priemones) taikymo siekiant sumažinti riziką duomenų subjektų teisėms ir interesams
13. Rengti ir koordinuoti, nuolat atnaujinti asmens duomenų apsaugos politiką ministerijoje
14. Rengti, tikslinti ir vertinti ataskaitas bei kitus dokumentus, susijusius su asmens duomenų apsauga
15. Pagal kompetenciją nagrinėti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pateiktus derinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus, susijusius su asmens duomenų apsauga, ir teikti dėl jų išvadas bei pasiūlymus
16. Vertinti ministerijos parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų, ministerijos valdymo sričiai priskirtų informacinių sistemų, registrų nuostatų ir kitų su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisės aktų projektų teisinę atitiktį Reglamentui, ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka juos vizuoti
17. Pagal poreikį vertinti ministerijos administracijos padalinių parengtus raštus, skirtus juridiniams bei fiziniams asmenims
18. Dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje, kai yra priimami sprendimai, susiję su asmens duomenų apsauga
19. Pagal kompetenciją bendradarbiauti su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant asmens duomenų apsaugos klausimus
20. Teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl saugos politikos formavimo ir įgyvendinimo organizavimo, priežiūros ir elektroninės informacijos tvarkymo teisėtumo
21. Teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl elektroninės informacijos saugos dėl informacinių sistemų, kurių valdytojas yra ministerija
22. Koordinuoti ir prižiūrėti saugos politikos įgyvendinimą ministerijos valdomose informacinėse sistemose
23. Teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl saugos dokumentų priėmimo, keitimo
24. Koordinuoti elektroninės informacijos saugos incidentų tyrimą ir bendradarbiauti su kompetentingoms institucijoms, tiriančiomis elektroninių ryšių tinklų, informacijos saugumo incidentus, išskyrus tuos atvejus, kai šią funkciją atlieka elektroninės informacijos saugos darbo grupės
25. Teikti ministerijos valdomų informacinių sistemų administratoriams ir naudotojams privalomus vykdyti nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu
26. Atlikti kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose elektroninės informacijos saugą, nustatytas funkcijas
27. Pagal kompetenciją atstovauti ministeriją institucijose, įstaigose ar įmonėse
28. Savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, šiuo pareigybės aprašymu
29. Laiku ir kokybiškai vykdyti kitus, su Duomenų apsaugos pareigūno funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio ministro pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių ministerijos tikslų įgyvendinimo
30. Užtikrinti informacijos, susijusios su savo užduočių vykdymu, konfidencialumą.