Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS: 

1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
4. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
5. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
6. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
9. Rengia, teikia ir koordinuoja pasiūlymus dėl 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programos) keitimo ir 2021–2027 m. ES fondų investicijų veiksmų programos rengimo ir keitimo.
10. Rengia projektų atrankos kriterijus ir jų pakeitimus, o jeigu projektas apima finansines priemones, rengia projektų atrankos kriterijus, nustatančius galutinių naudos gavėjų finansavimo ir (ar) veiklų įgyvendinimo sąlygas, ir teikia Finansų ministerijai;.
11. Siekdamas, kad Veiksmų programų prioritetai būtų tinkamai įgyvendinti, analizuoja ES ir nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinės paramos panaudojimą, teikia siūlymus Departamento ir Skyriaus vadovams dėl šių teisės aktų įgyvendinimo, rengia pastabas ir siūlymus jų projektams, teikia pasiūlymus dėl jų keitimo.
12. Vadovauja 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos investicinių prioritetų darbo grupėms. Renka, vertina, sistemina ir apibendrina Skyriaus turimą informaciją, paaiškinimus ir išvadas, galinčias turėti įtakos ministro sprendimų priėmimui 2014–2020 m. ES fondų investicijų ir 2021–2027 m. ES fondų investicijų klausimais.
13. Koordinuoja informacijos pateikimą dėl 2021–2027 m. Ministerijai taikomų teminių reikiamų sąlygų įgyvendinimo. Esant pavedimui atstovauja Ministerijai Lietuvoje ir užsienyje ES fondų investicijų administravimo klausimais švietimo, mokslo ir sporto srityse.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.