Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS DARBUOTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. Siekdamas, kad Ministerijai skirtos techninės paramos lėšos būtų naudojamos efektyviai, administruoja Ministerijai skirtą ES struktūrinių fondų techninę paramą vertinimui:
1.1. rengia ir teikia siūlymus ES struktūrinės paramos vertinimo planui;
1.2. rengia paraiškas įgyvendinančiajai institucijai dėl vertinimo projektų finansavimo;
1.3. administruoja vertinimo projektus;
1.4. pagal kompetenciją organizuoja projektams vykdyti reikalingus išorinių vertinimo paslaugų pirkimus, rengia pirkimo dokumentų projektus (konkurso sąlygas, technines specifikacijas, vertinimo paslaugų sutarties projektus ir pan.);
1.5. pagal kompetenciją prižiūri vertinimo paslaugų sutarčių vykdymą ir teikiamų paslaugų kokybę;
1.6. pagal kompetenciją dalyvauja kitų institucijų vykdomų ES vertinimo projektų priežiūros grupėse.
2. Siekdamas užtikrinti tinkamą ir kokybišką ES struktūrinės paramos panaudojimo švietimo ir mokslo srityse vertinimų ir tyrimų rezultatų panaudojimą ir sklaidą:
2.1. rengia vertinimo rezultatų panaudojimo ir/arba rekomendacijų įgyvendinimo planą (siūlo įgyvendinimo priemones, atsakingus asmenis, terminus) ir prižiūri jo vykdymą; 
2.2. pagal kompetenciją organizuoja viešus vertinimo rezultatų pristatymus tikslinėms grupėms;
2.3. inicijuoja vertinimo ataskaitų paskelbimą internete;
2.4. rengia vertinimo ataskaitų kopijas ir informaciją apie vertinimo rekomendacijų įgyvendinimą, kurią Ministerija teikia Finansų ministerijai;
2.5. kaupia ir analizuoja informaciją apie Ministerijos atliekamus ES struktūrinės paramos vertinimus švietimo ir mokslo srityse;
2.6. esant poreikiui, pagal savo kompetenciją rengia ataskaitas Ministerijos vadovybei;
2.7. rengia metinėms ir galutinėms veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitoms reikalingą informaciją vertinimo klausimais.
3. Koordinuoja horizontaliųjų principų įgyvendinimą Ministerijos administruojamuose 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos prioritetuose.
4. Koordinuoja tarptautinio bendradarbiavimo projektus vykdomus pagal Ministerijos administruojamus 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos prioritetus.
5. Užtikrindamas, kad pagal vykdomas funkcijas gaunami ir rengiami dokumentai, reikalingi audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai tvarkomi ir saugomi, planuoja savo funkcijoms vykdyti reikalingą metinę dokumentaciją, tvarko priskirtas bylas ir jų archyvą.
6. Vykdydamas pavestas funkcijas, bendradarbiauja su ES struktūrinių fondų paramą administruojančiomis ir kitomis institucijomis savo funkcijose numatytais klausimais.
7. Siekdamas viešumo ir skaidrumo, teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ir asmenims savo funkcijose numatytais klausimais.
8. Siekdamas ministerijos strateginių tikslų vykdo kitus ministerijos vadovų, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus veikla.