Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS DARBUOTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. Siekdamas, užtikrinti Ministerijos Tyrėjų karjeros programos tęstinumą bei, kad 2014–
2020 m.  ES fondų investicijų veiksmų programos 9.3.3. uždavinys „Sustiprinti viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimus bei pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas“ (toliau – Veiksmų programos uždaviniai) būtų tinkamai planuojamai, atlieka šias funkcijas: 
1.1.  sudaro metinius Programos kvietimų/pasiūlymų teikti paraiškas planus;
rengia Veiksmų programų prioritetų priemonių, susijusių su Programa, projektų atrankos kriterijus;
1.2.  sudaro valstybės projektų sąrašus;
rengia Veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonių, susijusių su Programa, aprašymus;
1.3. rengia Projektų finansavimo sąlygų aprašus;
1.4. atlieka Programos valdymo komiteto sekretoriaus funkcijas;
1.5. atlieka Programos pakeitimus;
1.6. tikrina įgyvendinančiosios institucijos pateiktas paraiškų vertinimo ataskaitas;
1.7. atlieka Programos Projektų atrankos komiteto sekretoriaus funkcijas;
1.8. rengia įsakymus dėl finansavimo skyrimo;
1.9. rengia projektų finansavimo ir administravimo sutartis.
2. Užtikrindamas, kad pagal vykdomas funkcijas gaunami ir rengiami dokumentai, reikalingi audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai tvarkomi ir saugomi, planuoja savo funkcijoms vykdyti reikalingą metinę dokumentaciją, tvarko priskirtas bylas ir jų archyvą.
3. Vykdydamas pavestas funkcijas, bendradarbiauja su kitais Ministerijos struktūriniais padaliniais, ES struktūrinių fondų paramą administruojančiomis ir kitomis institucijomis savo funkcijose numatytais klausimais.
4. Siekdamas viešumo ir skaidrumo, teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ir asmenims savo funkcijose numatytais klausimais.
5. Siekdamas Ministerijos strateginių tikslų vykdo kitus ministerijos vadovų, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus veikla.