Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti  ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu
laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu  laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu;
2.  išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemų administravimą;
3. sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;
4. gebėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, ataskaitas, perduoti vadovų  pavedimus ir kontroliuoti jų vykdymo eigą, atlikti kitus jų pavedimus;
5. mokėti užsienio kalbą (anglų/vokiečių/prancūzų) pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
6. mokėti dirbti kompiuterio programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, pateikčių rengykle, elektroninio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle;
7. gebėti planuoti savo darbą, būti darbščiam, pareigingam ir komunikabiliam.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

8. tvarko dokumentus Vadovybės informacinės sistemos (toliau –VIS) pagalba;
9. rengia vadovų darbotvarkę, derina pokalbių telefonu laiką, organizuoja susitikimus ir svečių vizitus;
10. atsako į piliečių paklausimus telefonu ir perduoda gautą informaciją vadovams;
11. esant poreikiui, atlieka dokumentų paiešką Vadovybės informacinėje sistemoje (VIS) ir suteikia reikalingą informaciją suinteresuotiems asmenims;
12. vadovų pavedimu rengia ir teikia Vadovybės informacinės sistemos (VIS) ataskaitas apie dokumentų valdymo būklę;
13. tvarko vizitinių kortelių ministerijos darbuotojams ir vadovams užsakymus;
14. rengia ir registruoja komandiruočių įsakymus ir potvarkius Lietuvos Respublikos teritorijoje;
15. pildo Informacinių sistemų ir dokumentų valdymo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
16. vykdo ministerijos vadovų ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.