Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 
1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
9. Rengia, analizuoja ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia Ministerijos kuruojamų
Veiksmų programos uždavinių metinius ar kito reikiamo laikotarpio finansinius planus. Užtikrina, kad Ministerijos kuruojamų Veiksmų programos uždavinių finansiniai planai būtų
suderinti su Veiksmų programos prioritetų finansavimo galimybėmis ir Europos Komisijos reglamentų nuostatų dėl N+3 (2) taisyklėmis.
10. Analizuoja informaciją, susijusią su Ministerijos kuruojamų Veiksmų programos uždavinių
lėšų panaudojimu, esant poreikiui Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl jų perskirstymo tarp Ministerijos kuruojamų valstybės biudžeto programų ir Veiksmų programos priemonių.
11. Rengia ir dalyvauja rengiant vidaus procedūrų aprašus ir jų pakeitimus ir kitus ES reglamentuojančius dokumentus. Užtikrindamas, kad pagal vykdomas funkcijas gaunami ir rengiami dokumentai, reikalingi audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai tvarkomi ir saugomi, planuoja savo funkcijoms vykdyti reikalingą metinę dokumentaciją, tvarko priskirtas bylas ir jų archyvą.
12. Analizuoja informaciją, susijusią su Ministerijos kuruojamų Veiksmų programos uždavinių
lėšų panaudojimu, esant poreikiui Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl jų perskirstymo tarp Ministerijos kuruojamų valstybės biudžeto programų ir Veiksmų programos priemonių. Vykdo kryžminio finansavimo priežiūrą, dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties keitimo.
13. Koordinuoja 2014–2020 m. ir 2021-2027 m. ES fondų investicijų veiksmų programų, priemonių įgyvendinimo planų finansinės dalies ir rodiklių dalies parengimą ir pakeitimus.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.