Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS DARBUOTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. Teikia informaciją ir ataskaitas vadovaujančiajai ir kitoms institucijoms dėl Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento priemonių projektams išmokėtų ir iš jų susigrąžintų lėšų projektų tęstinumo laikotarpiu.
2. Siekdamas, kad Švietimo ir mokslo ministerijai (toliau – ministerija) priskirtas 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ (toliau – 1.2 prioritetas) ir 3 prioritetas „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ (toliau – 1.3 prioritetas) ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos uždaviniai, priskirti administruoti ministerijai ir finansuojami Europos socialinio fondo (toliau – ESF)  lėšomis, (toliau – uždaviniai) būtų tinkamai įgyvendinami:
2.1. tikrina paraiškas asignavimų valdytojui dėl lėšų pervedimo projektų vykdytojams;
2.2. renka ir apibendrina finansinę informaciją, susijusią su finansuojamų prioritetų ir uždavinių įgyvendinimu;
2.3. rengia ataskaitas ir (ar) ataskaitų dalis, susijusias su ESF finansuojamų prioritetų ir uždavinių finansiniais įgyvendinimo rezultatais;
2.4. pagal savo kompetenciją tvirtina mokėjimo prašymo būsenas ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau – SFMIS);
2.5. prireikus teikia išvadas dėl projektų finansavimo ir administravimo sutarčių pakeitimų, papildomo finansavimo projektams skyrimo;
2.6. prireikus projektų, finansuojamų iš ESF, finansinę veiklą tikrina projektų įgyvendinimo vietose;
2.7. veda 1.2 ir 1.3 prioritetų grąžintinų ir grąžintų sumų iš projektų vykdytojų registravimo žurnalą, prireikus informaciją registruoja SFMIS;
2.8. rengia ministerijai priskirtų 2007-2013 m. veiksmų programų prioritetų ir 2014–2020 m. veiksmų programos investicinių prioritetų uždavinių grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitas, teikia jas Finansų ministerijai;
2.9. pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų, vidaus tvarkos aprašų, kitų dokumentų projektus, pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo;
2.10. vykdydamas pavestas funkcijas, bendradarbiauja su ES struktūrinių fondų paramą  administruojančiomis ir kitomis institucijomis;
2.11. teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ir asmenims savo funkcijose numatytais klausimais.
3. Siekdamas, kad ministerijai skirtos techninės paramos lėšos būtų naudojamos efektyviai, vykdo techninės paramos informavimui ir viešinimui finansinę priežiūrą:
3.1.užtikrina finansinės informacijos tikslumą ministerijos paraiškose dėl vertinimo projektų finansavimo, šių projektų finansavimo ir administravimo sutartyse ir jų pakeitimuose, sutikimuose techninės paramos finansavimui gauti, sutartyse su tiekėjais;
3.2.ministerijos vidaus procedūrose nustatyta tvarka rengia planuojamų išlaidų sąmatas;
3.3.tikrina tiekėjų pateiktas sąskaitas ir teikia jas apmokėti ministerijos Buhalterinės apskaitos skyriui;
3.4.rengia mokėjimo prašymus, deklaruodamas išlaidas iš techninės paramos informavimui ir viešinimui, ir teikia juos įgyvendinančiajai institucijai per Duomenų mainų svetainę (DMS).
4. Užtikrindamas, kad pagal vykdomas funkcijas gaunami ir rengiami dokumentai, reikalingi audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai tvarkomi ir saugomi, planuoja savo funkcijoms vykdyti reikalingą metinę dokumentaciją, tvarko priskirtas bylas ir jų archyvą.
6. Siekdamas ministerijos strateginių tikslų vykdo kitus ministerijos vadovų, Departamento
direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla.