Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Koordinuoja valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo dalies, susijusios su švietimu, mokslu ir sportu, projekto rengimą, organizuoja jo įgyvendinimą, teikia pasiūlymus dėl lėšų planavimo, paskirstymo ir naudojimo sistemos tobulinimo.
11. Analizuoja apibendrintus švietimo, mokslo ir sporto ekonominius rodiklius ir pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl švietimo, mokslo ir sporto politikos formavimo ir jos įgyvendinimo.
12. Koordinuoja norminių dokumentų finansinių išteklių planavimo, naudojimo, darbo apmokėjimo, statybos ir investicijų, turto valdymo ir kitais departamento kompetencijai priskirtais klausimais rengimą.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

2021 METŲ UŽDUOTYS

1. Organizuoti ir koordinuoti 2022–2024 metų švietimo, mokslo ir sporto biudžeto projekto rengimą.
2. Koordinuoti teisės aktų, reglamentuojančių švietimo darbuotojų darbo apmokėjimą, tobulinimą.
3. Dalyvauti derybose dėl Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties.
4. Koordinuoti teisės aktų, reglamentuojančių bendrojo ugdymo finansavimą, įgyvendinimą, jų tobulinimą.
5. Organizuoti ir koordinuoti LRV programos priemonės, pagal kurią numatyta sudaryti prielaidas mokslo ir studijų institucijų akademinių darbuotojų darbo užmokesčio didėjimui, kad jis pasiektų 150 proc. šalies VDU, taip pat neakademinių darbuotojų atlyginimų augimui, įgyvendinimą.