Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS DARBUOTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
1. Siekdamas, kad 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ (toliau –  1.2 prioritetas) ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos uždaviniai, priskirti administruoti ministerijai ir finansuojami Europos socialinio fondo lėšomis, (toliau – uždaviniai) būtų tinkamai įgyvendinami:
1.1.  vykdo 1.2 prioriteto (pagal Ministerijos Mokyklų tobulinimo programą plius, Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programą ir Nacionalinę profesinio orientavimo švietimo sistemoje programą), uždavinių ir pagal juos   finansuojamų projektų (toliau – projektai) įgyvendinimo priežiūrą;
1.2.  pagal kompetenciją užtikrina, kad vadovaujantis Europos Komisijos reglamentų nuostatomis (N+3 ar N+2 taisyklė) ES paramos naudojimo procese nebūtų prarastos 1.2 prioriteto ir uždavinių lėšos;
1.3.  nagrinėja projektų vykdytojų prašymus ir įgyvendinančiųjų institucijų siūlymus pakeisti projektų finansavimo ir administravimo sutartis, skirti papildomą finansavimą, panaudoti sutaupytą finansavimą;
1.4.  pagal kompetenciją suveda duomenis į ES struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą (toliau – SFMIS);
1.5.  rengia informaciją ir ataskaitas vadovaujančiajai institucijai, ES struktūrinės paramos panaudojimo priežiūrą vykdančioms institucijoms, kitoms institucijoms, ministerijos vadovybei;
1.6.  bendradarbiauja su ES struktūrinių fondų paramą administruojančiomis ir kitomis institucijomis projektų finansavimo ir administravimo sutarčių pasirašymo, jų keitimo, projektų įgyvendinimo priežiūros, N+2 ar N+3 taisyklės įgyvendinimo ir kitais susijusiais klausimais;
1.7.  informuoja ir konsultuoja projektų vykdytojus 1.2 prioriteto ir uždavinių įgyvendinimo klausimais, prireikus dalyvauja nagrinėjant projektų vykdytojų skundus;
1.8. prireikus projektų įgyvendinimo atitiktį finansavimo sąlygoms tikrina projektų įgyvendinimo vietose;
1.9.  teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ir asmenims savo funkcijose numatytais klausimais, rekomenduoja viešinti sėkmingus projektus.
2. Užtikrindamas, kad pagal vykdomas funkcijas gaunami ir rengiami dokumentai, reikalingi audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai tvarkomi ir saugomi, planuoja savo funkcijoms vykdyti reikalingą metinę dokumentaciją, tvarko priskirtas bylas ir jų archyvą.
3. Siekdamas ministerijos strateginių tikslų vykdo kitus ministerijos vadovų, Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla.