Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.
5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.
6. Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.        
7. Analizuoja, teikia siūlymus ir rengia teisės aktus dėl neformaliojo lituanistinio švietimo užsienyje finansavimo, jo tobulinimo ir įgyvendinimo, teikia metodinę, informacinę pagalbą neformaliojo lituanistinio švietimo užsienyje srityje.
8. Koordinuoja priemones, susijusias su nuotoliniu lituanistinio švietimo užsienyje organizavimu, jo tobulinimu, nuotolinio lituanistinio švietimo plėtra ir prieinamumo didinimu.
9. Koordinuoja asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti neformalų lituanistinį švietimą užsienyje veiklos rėmimo programą, teikia išvadas ir siūlymus dėl jų rėmimo ir veiklos tobulinimo.
10. Teikia siūlymus ir rengia teisės aktus užsienio lietuvių priėmimo į Lietuvos aukštąsias, profesines mokyklas sąlygų klausimais, koordinuoja ar teikia informacinę pagalbą užsienio lietuvių grįžimo į Lietuvos švietimo sistemą klausimais.
11. Teikia siūlymus ir rengia teisės aktus, susijusius su užsienyje įgytų kvalifikacijų akademiniu pripažinimu Lietuvoje, migraciniais klausimais švietimo srityje, vykdo jų įgyvendinimo priežiūrą arba teikia informaciją juridiniams ir fiziniams asmenims užsienyje įgytų kvalifikacijų akademinio pripažinimo Lietuvoje, migraciniais švietimo srityje klausimais.        
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.