Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Pagal skyriaus kompetenciją organizuoja ir koordinuoja projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, kitų tarptautinių programų ir (ar) priemonių, rengimą, valdymą ir įgyvendinimą.
11. Pagal skyriaus kompetenciją teikia siūlymus dėl MTEP sistemos kokybės kėlimo galimybių, mokslinės veiklos vertinimo ir finansavimo principų.
12. Analizuoja ir teikia išvadas dėl nacionalinių ir Europos Sąjungos MTEP strateginių dokumentų projektų.
13. Analizuoja tarptautines mokslo politikos tendencijas, teikia siūlymus dėl Lietuvos Mokslo politikos tarptautiškumo didinimo galimybių.
14. Nustatyta tvarka pavedus dalyvauja tarpžinybinėse komisijose ir darbo grupėse bei atstovauja ministerijai kitose institucijose skyriaus kompetencijos klausimais.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.