Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
3. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
4. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.
6. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.
8. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Pagal kompetenciją koordinuoja ministerijai pavaldžių įstaigų veiklą.
10. Koordinuoja kuruojamos srities institucijų steigimą, reorganizavimą, likvidavimą.
11. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį planą.
12. Dalyvauja ministro įsakymu ir ministerijos kanclerio potvarkiu sudarytose darbo grupėse, teisės aktų nustatyta tvarka sudarytose tarpžinybinėse darbo grupėse ir komisijose Lietuvoje ir užsienyje, pagal kompetenciją atstovauja ministerijai kitose institucijose.
13. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su švietimu susijusiomis institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis Lietuvoje ir už jos ribų.
14. Pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant tarpinstitucines programas.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

2021 METŲ UŽDUOTYS

1. RRF Mokymosi visą gyvenimą komponentės parengimo užtikrinimas.
2. Švietimo plėtros programos 3.4 ir 3.5 uždavinių parengimo užtikrinimas.
3. Užtikrinti švietimo struktūrinės reformos programos projekto „Mokymosi visą gyvenimą plėtra“ sėkmingą įgyvendinimą.
4. Užtikrinti reikalingi žmogiškieji ištekliai, reikalingi sklandžiai departamento veiklai.