Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turėti darbo švietimo sistemoje patirties;
 3. išmanyti apie Europos Sąjungos institucijų veiklą, būti susipažinęs su Europos Sąjungos istorija ir politika;
 4. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo C2 lygiu ir prancūzų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo sistemą;
 6. būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir kitais dokumentais, susijusiais su švietimo ir mokslo atašė veikla;
 7. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; gebėti profesionaliai dirbti su dokumentais;
 8. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 9. išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles;
 10. mokėti dirbti kompiuterio programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, pateikčių rengykle, elektroninio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle;
 11. turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą arba leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 1. pagal ministerijos kompetenciją padeda įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politiką;
 2. renka, kaupia ir teikia ministerijai ją dominančią informaciją apie Europos Sąjungą, jos institucijas ir jų vykdomą veiklą;
 3. padeda organizuoti ministerijos pareigūnų vizitus į Europos Sąjungos institucijas ir Europos Sąjungos institucijų pareigūnų vizitus į Lietuvos Respubliką;
 4. teikia Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje vadovui konsultacijas ir reikalingą informaciją pareigybės kompetencijos klausimais;
 5. informuoja ministeriją apie Europos Sąjungos institucijų iniciatyvas, pasiūlymus bei nuostatas jos kompetencijai priskirtais klausimais;
 6. pagal šiai pareigybei priskirtą veiklos sritį atstovauja ministerijai ir atlieka kitus darbus, susijusius su atstovavimu Lietuvai Europos Sąjungos institucijose:
 7. analizuoja Europos Sąjungos institucijų parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;
 8. rengia Lietuvos Respublikos pozicijų projektus derinamiems Europos Sąjungos teisės aktų projektams ir kitiems dokumentams;
 9. derina parengtus pozicijų projektus su atsakingais ministerijos pareigūnais ir prireikus su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis;
 10. pristato parengtas ir suderintas pozicijas Europos Sąjungos institucijų darbo grupėse ir, dalyvaudamas darbo grupės diskusijoje, siekia, kad būtų atsižvelgta į pozicijoje suformuluotas nuostatas;
 11. analizuoja kitų Europos Sąjungos valstybių narių pozicijas svarstomais klausimais ir informaciją bei jos apibendrinimą teikia ministerijai;
 12. vykdo kitas ministerijos kompetencijai ir atsakomybei tenkančias su naryste Europos Sąjungoje  susijusias funkcijas;
 13. padeda vykdyti ministerijos įsipareigojimus, numatytus konvencijoje, apibrėžiančioje Europos mokyklų statutą, prireikus atstovauja ministerijai Europos mokyklų valdymo organuose;
 14. vykdo kitas ministro jam pavestas funkcijas, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos ir buvimo valstybės įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatų patvirtinimo“ patvirtintiems Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatams bei tarptautinei teisei.