Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
7. Teikia siūlymus ir teisės aktų projektus dėl Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir specialistų rengimo pasiūlos ir darbo paklausos.
8. Teikia siūlymus ir teisės aktų projektus dėl su studijų krypčių aprašų rengimo.
9. Teikia siūlymus ir teisės aktų projektus dėl kvalifikacijų sandaros 5-7 lygių diegimo Lietuvoje ir trumpųjų studijų įgyvendinimo
10. dalyvauja NKS plėtros veiklose aukštojo mokslo, taip pat ir V kvalifikacijų lygmens, klausimais.
11. Dalyvauja EQF patariamosios darbo grupės veikloje.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.