Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS DARBUOTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
1. Siekdamas sudaryti sąlygas tinkamai ES struktūrinės paramos panaudojimo švietimo ir mokslo srityse stebėsenai, atlieka Ministerijos administruojamų 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa)  konkrečių uždavinių ir atitinkamų priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių (toliau – stebėsenos rodikliai) stebėseną:
1.1. rengia stebėsenos rodiklių paaiškinimus, jų matavimo ir skaičiavimo metodiką;
1.2. dalyvauja rengiant projektų finansavimo sąlygų aprašus (detalizuoja bendruosius projektų atrankos kriterijus ir kitus reikalavimus, susijusius su planuojamais pasiekti stebėsenos rodikliais).
2. Vykdydamas Ministerijos administruojamų veiksmų programos prioritetų, uždavinių ir priemonių rodiklių stebėseną, fiksuoja ir analizuoja informaciją apie pasiektus stebėsenos rodiklius:
2.1. analizuoja nukrypimus tarp planuotų pasiekti ir faktiškai pasiektų stebėsenos rodiklių reikšmių;
2.2. įvertina stebėsenos rodiklių nepasiekimo riziką Ministerijos administruojamų veiksmų programos konkrečių uždavinių ir priemonių lygmeniu;
2.3. kartu su ESPKD darbuotojais, atsakingais už konkrečių veiksmų programos uždavinių planavimą ar įgyvendinimą, bei Ministerijos departamentų, dalyvaujančių formuojant ir įgyvendinant valstybės švietimo ir mokslo politiką pagal departamentams priskirtas ir Ministro nustatytas veiklos sritis, atsakingais darbuotojais analizuoja galimybes siekti stebėsenos rodiklių per kitas Švietimo ir mokslo Ministerijos administruojamas veiksmų programos priemones;
2.4. teikia ESPKD darbuotojams, atsakingiems už konkrečių veiksmų programos uždavinių planavimą, vadovams ir / arba kitiems atsakingiems asmenims siūlymus dėl esminių stebėsenos rodiklių ir / arba jų reikšmių nukrypimų šalinimo, vertinimų ar tyrimų organizavimo, prevencinių ir / arba kitų  korekcinių veiksmų;
2.5. rengia ir tiekia metinėms ir ketvirtinėms veiksmų programos ataskaitoms reikalingą informaciją apie stebėsenos rodiklių pasiekimą.
3. Pagal kompetenciją atlieka kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus, reikalingus Ministerijos kuruojamų Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties ir 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo stebėsenai užtikrinti.
4. Siekdamas užtikrinti Ministerijos administruojamų 2014–2020 m.  ES fondų investicijų veiksmų programos uždavinių (toliau – Veiksmų programos uždaviniai) tinkamą planavimą, pagal kompetenciją atlieka teisės aktuose nustatytus veiksmus, reikalingus Veiksmų programos uždavinių planavimui, rengia finansavimo sąlygų aprašus ir atlieka kitus teisės kituose nustatytus veiksmus.
5. Užtikrindamas, kad Skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai, reikalingi audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai tvarkomi ir saugomi, planuoja Skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingą metinę dokumentaciją, tvarko Skyriui priskirtas bylas ir jų archyvą.
6. Vykdydamas pavestas funkcijas, bendradarbiauja su ES struktūrinių fondų paramą administruojančiomis ir kitomis institucijomis savo funkcijose numatytais klausimais.
7. Siekdamas viešumo ir skaidrumo, teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ir asmenims savo funkcijose numatytais klausimais.
8. Siekdamas ministerijos strateginių tikslų vykdo kitus ministerijos vadovų, Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla.