Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS VYKDANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:       

1. Siekdamas, kad Ministerijos programų, kurioms įgyvendinti panaudojamos ES struktūrinės paramos lėšos ir Ministerijos kuruojami 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) prioritetų uždavinių finansiniai ištekliai būtų tinkamai skirstomi, atlieka šias funkcijas:
1.1. rengia Ministerijos kuruojamų Veiksmų programos prioritetų uždavinių programavimo laikotarpio metinius ar kito reikiamo laikotarpio finansinius planus bei juos apibendrina;
1.2. užtikrina, kad parengtuose Ministerijos kuruojamų Veiksmų programos prioritetų uždavinių programavimo laikotarpio finansiniuose planuose būtų identifikuoti lėšų šaltiniai (nurodyti Veiksmų programos prioritetų uždaviniai, iš kurių bus skiriama lėšų jiems įgyvendinti, ES, bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir projektų vykdytojų lėšų dalys) ir lėšų naudojimo paskirtis (išlaidos einamiesiems tikslams ar kapitalui formuoti);
1.3. atsižvelgdamas į patvirtintas valstybės biudžeto bei kitų šaltinių lėšas, kartu su Ministerijos Ekonomikos departamentu rengia Ministerijos kuruojamų valstybės biudžeto programų sąmatas ir kitus dokumentus, reikalingus planuojant Ministerijos kuruojamų Veiksmų programos prioritetų uždavinių lėšas Ministerijos strateginiame veiklos plane ir metiniame Ministerijos darbo plane;
1.4. kartu su Ministerijos Ekonomikos departamentu rengia medžiagą, susijusią su Ministerijos kuruojamu Veiksmų programos prioritetų uždavinių finansavimu ir reikalingą rengiant valstybės biudžeto projektą;
1.5. analizuoja informaciją apie Ministerijos kuruojamų Veiksmų programos prioritetų uždavinių lėšų naudojimą, prireikus Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl jų perskirstymo ir sąmatų tikslinimo;
1.6. užtikrina, kad Ministerijos kuruojamų Veiksmų programos prioritetų uždavinių finansiniai planai būtų suderinti su Veiksmų programos prioritetų finansavimo galimybėmis ir Europos Komisijos reglamentų nuostatų dėl N+3 (2) taisyklės įgyvendinimu;
1.7. teikia Ministerijos Ekonomikos departamentui pasiūlymus dėl biudžeto asignavimų planavimo įtraukiant ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas projektams finansuoti;
2. Pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų, vidaus tvarkos aprašų, kitų dokumentų projektus, siūlymus dėl teisės aktų keitimo;
3. Siekdamas, kad Ministerijai priskirtų Veiksmų programos prioritetų uždavinių lėšos būtų tinkamai naudojamos, konsultuoja Departamento darbuotojus projektų išlaidų tinkamumo klausimais, sprendžiant su pareiškėjų ir projektų vykdytojų skundais, pažeidimais ar projektų įgyvendinimu susijusius klausimus, rengia atitinkamus išaiškinimus.
4. Vykdydamas pavestas funkcijas, bendradarbiauja su ES struktūrinių fondų paramą administruojančiomis ir kitomis institucijomis savo funkcijose numatytais klausimais.
5. Siekdamas viešumo ir skaidrumo, teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ir asmenims savo funkcijose numatytais klausimais.
6. Užtikrindamas, kad pagal vykdomas funkcijas gaunami ir rengiami dokumentai, reikalingi audito eigai užtikrinti, būtų tinkamai tvarkomi ir saugomi, planuoja savo funkcijoms vykdyti reikalingą metinę dokumentaciją, tvarko priskirtas bylas ir jų archyvą.
7. Siekdamas ministerijos strateginių tikslų vykdo kitus Ministerijos vadovų, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla.