Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
2. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
3. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
4. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.
6. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
8. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Dalyvauja teikiant siūlymus dėl ES struktūrinės paramos MTEP sričiai valstybės politikos formavimo.
10. Dalyvauja palaikant ryšius su ES valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, rengiant siūlymus dėl dalyvavimo tarptautinėse MTEP programose tikslingumo ir galimybių, atstovaujant Lietuvos Respublikai MTEP klausimais užsienio valstybėse ir tarptautinėse organizacijose.
11. Nustatyta tvarka atstovauja ir dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikos interesų MTEP srityje atstovavimą ES institucijose bei rengia siūlymus dėl Lietuvos atstovų MTEP srityje ES institucijose skyrimo.
12. Pagal kompetenciją rengia, derina ir dalyvauja pristatant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl MTEP srities ES teisės aktų ir kitų ES institucijų dokumentų.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.