Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS VYKDANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
5. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
6. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
9. Siekdamas užtikrinti ministerijos profesinio orientavimo švietimo sistemoje programos tęstinumą bei, kad 2014-2020 m.  ES fondų investicijų veiksmų programos 9.2.1., 9.2.2.  ir 9.1.3. uždaviniai (toliau – Veiksmų programos uždaviniai) būtų tinkamai planuojami, atlieka funkcijas numatytas ES administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
10. Dalyvauja rengiant Veiksmų programos uždavinių įgyvendinimo priemonių projektų atrankos kriterijus ir jų pakeitimus.
11. Patvirtinus valstybės projektų sąrašą, jo duomenis suveda į  Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemį (toliau – SFMIS2014) ir per SFMIS2014 apie tai informuoja įgyvendinančiąją instituciją.
12. Atlieka  valdymo komiteto sekretoriaus funkcijas, tikrina įgyvendinančiosios institucijos pateiktas paraiškų vertinimo ataskaitas, rengia įsakymus dėl finansavimo skyrimo. Užtikrindamas, kad pagal vykdomas funkcijas gaunami ir rengiami dokumentai reikalingi
audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai tvarkomi ir saugomi.
13. Koordinuoja Nacionalinės pažangos programos horizontaliųjų prioritetų tarpinstituciniuose veiksmų planuose numatytų Ministerijos priemonių vykdymą. Dalyvauja rengiant Veiksmų programos uždavinių įgyvendinimo priemonių projektų atrankos kriterijus ir jų pakeitimus, rengiant ir keičiant 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą, priemonių įgyvendinimo planą.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.