Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį tarptautinio bendradarbiavimo švietimo ar mokslo srityje;

3. turėti darbo atstovaujant Lietuvos Respublikai tarptautinėse ir (ar) Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijose patirtį;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisės sistemą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo ir mokslo sritį, tarptautinį bendradarbiavimą ir diplomatinius santykius, Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė teisinius veiklos pagrindus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą bei korupcijos prevenciją;

5. išmanyti 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, tarptautines sutartis, kitus tarptautinius ir ES dokumentus, reglamentuojančius ministrui pavestas valdymo sritis;

6. žinoti EBPO struktūrą ir veiklas bei nuostatas ministrui pavestose valdymo srityse;

7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti analitinių, diplomatinių ir organizacinių gebėjimų, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

9. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programinis paketas);

10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens C1 lygiu.

11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti  su įslaptinta informacija.

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. dalyvauja EBPO komitetų ir darbo grupių posėdžiuose ir konsultaciniuose-derybiniuose susitikimuose su EBPO valstybių narių bei EBPO sekretoriato atstovais pagal ministrui pavestas valdymo sritis;

2. stiprina bendradarbiavimą su EBPO sekretoriatu, ypač su Švietimo ir įgūdžių direktoratu ir Mokslo, technologijų ir inovacijų direktoratu, teikia jiems aktualią informaciją apie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ministerija) vykdomas veiklas bei numatomus pokyčius Lietuvos Respublikos teisės ir viešojo administravimo sistemose ministrui pavestose valdymo srityse;

3. organizuoja susitikimus su EBPO sekretoriato, ypač Švietimo ir įgūdžių direktorato ir Mokslo, technologijų ir inovacijų direktorato, atstovais, kad būtų teikiama ekspertinė pagalba įgyvendinant reformas ministrui pavestose valdymo srityse;

4. teikia su ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir Europos integracijos departamentu suderintas Lietuvos Respublikos pozicijas ministrui pavestose valdymo srityse ir jas pristato susitikimuose, rengia ir teikia susitikimų ataskaitas ministerijai, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms;

5. teisėtais būdais gauna, renka, kaupia ir perduoda ministerijai informaciją apie EBPO svarstomų teisės aktų ar kitų dokumentų projektus ministrui pavestose valdymo srityse, kitų valstybių pozicijas, taip pat informuoja apie EBPO iniciatyvas, organizuojamus renginius ir teikia pasiūlymus ministerijai;

6. teikia ministerijos administracijos padaliniams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), ir kitoms suinteresuotoms institucijoms pasiūlymus rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas kitose tarptautinėse ir ES institucijose svarstomais klausimais, susijusiais su EBPO veikla;

7. padeda organizuoti ministerijos darbuotojų vizitus į EBPO organizuojamus renginius ir susitikimus, taip pat EBPO atstovų vizitus į Lietuvos Respubliką, teikia pasiūlymus ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir Europos integracijos departamentui rengiant ministro, švietimo, mokslo ir sporto viceministrų pasisakymų projektus;

8. bendradarbiauja su EBPO Sekretoriatu, koordinuoja veiklą rengiant EBPO projektus ministrui pavestose valdymo srityse ir joje dalyvauja;

9. teikia ministrui ir Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie EBPO vadovui metinę ataskaitą apie savo veiklą, jos prioritetus ir problemas;

10. teikia Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie EBPO vadovui konsultacijas ministrui pavestose valdymo srityse ir rašytinę informaciją metiniam atstovybės darbo planui bei metinei ataskaitai rengti, taip pat pažymas ir pasiūlymus einamaisiais klausimais;

11. padeda Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politiką ministrui pavestose valdymo srityse, bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais, darbuotojais, valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, užsienio valstybių, tarptautinėmis ir ES institucijomis, kai sprendžiami jo veiklos sričiai priskirti klausimai;

12. tvarko su specialiojo atašė išlaikymu susijusių lėšų apskaitą;

13. vykdo kitus ministro ir Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie EBPO vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.