Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. dalyvauja rengiant ar tobulinant ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo ugdymo finansavimo metodikas, analizuoja šių metodikų taikymo rezultatus, teikia pasiūlymus dėl metodikų tikslinimo, konsultuoja  savivaldybes ir kitus subjektus dėl jų taikymo;
2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tvarką, pagal kurią savivaldybėms būtų paskirstytos lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, siekiant užtikrinti lėšų skyrimą ir efektyvų jų panaudojimą;
3. dalyvauja rengiant įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministerijos teisės aktų projektus Švietimo ekonomikos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, kad būtų įgyvendinti suformuluoti uždaviniai;
4. konsultuoja finansiniais, planavimo ir darbo apmokėjimo klausimais įstaigas, švietimo skyrius, savivaldybes, siekiant užtikrinti teisingą norminių aktų laikymąsi;
5. teikia ir atnaujina informaciją ekonominiais klausimais, talpinamą internetinėje svetainėje;
6. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.