Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka. 
10. Koordinuoja ministerijai pavaldžių (skyriui priskirtų) bendrojo ugdymo mokyklų veiklą pagal skyriaus nuostatais įteisintą kompetenciją.
11. Koordinuoja savivaldybėse vykdomą bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarką ir bendrojo ugdymo mokyklų, skirtų šalies (regionų) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tinklo kūrimą.
12. Pagal kompetenciją dalyvauja užsakant švietimo pokyčių mokslinius tyrimus, kuriant švietimo stebėsenos sistemą. 
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.