Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
3. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
4. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą 
5. rengia Vyriausybės nutarimus ir švietimo ir mokslo ministro sutikimus vykdyti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas, stebi jų vykdymo sąlygų laikymąsi;.
6. koordinuoja savitų pedagoginių sistemų mokyklų sampratų vertinimą vadovaujantis Netradicinio ugdymo koncepcija ir jų įgyvendinimą.
7. konsultuoja mokyklų steigėjus, švietimo teikėjus, savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovus pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, pradinio ugdymo, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo skyrių, klasių, grupių, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūrinių pertvarkymų ir veiklos organizavimo klausimais. 
8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.