Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis  valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos darbo grupėse dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo.
2. Stebi, kaupia ir analizuoja statistinę informaciją dėl pradinio ugdymo organizavimo veiksmingumo, siekdamas nustatyti šios srities problemas ir tobulinimo prioritetus.
3. Rengia pradinio ugdymo organizavimą reglamentuojančių teisės aktų projektus, rengia ir koordinuoja šių teisės aktų tvirtinimą ir diegimą, siekdamas ministerijos ir kitų institucijų rengiamų teisės aktų kokybės ir dermės.
4. Renka ir analizuoja nacionalinių ir tarptrautinių tyrimų pradinių klasių mokinių pasiekimų ir pažangos patikrinimo duomenis, naudoja juos pradinio ugdymo inovacijoms planuoti ir diegti.
5. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.